The situation of children in the spaces of selected metropolitan courtyards in the context of Pierre Bourdieu’s concept of reproducing cultural capital
PDF (English)

Słowa kluczowe

cultural capital
reproduction of cultural capital
child and childhood studies
courtyards/backyards
child

Jak cytować

Janik, A. (2020). The situation of children in the spaces of selected metropolitan courtyards in the context of Pierre Bourdieu’s concept of reproducing cultural capital. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (29), 211–235. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.29.10

Abstrakt

The article addresses the subject of social and cultural inequalities in relation to the situation of children in degraded spaces of selected courtyards in one of the smallest housing estates in Wrocław, Poland, Przedmieście Oławskie. The aim of the research was to diagnose and describe the specific situation of these children and to analyse it in the context of Pierre Bourdieu’s concept of reproducing cultural capital. The first part presents theoretical threads relevant for further interpretations and covers the concepts of marginalisation and reproduction of cultural capital as perceived in P. Bourdieu`s theories. The second part discusses the methodology of qualitative research, embedded in an interpretive paradigm and based on: ethnographicresearch strategy, the approach to research with children and the mosaic approach. The third part presents the results of research showing the specificity of the physical and socio-cultural environment of the studied courtyards. On the one hand, the dimensions of its marginalisation and the processes proving the reproduction of poor cultural capital were indicated; on the other hand, examples of artistic interventions in this type of marginalised environment were presented as exemplifications of breaking the mechanisms of cultural reproduction.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.29.10
PDF (English)

Bibliografia

Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Atkins L., Wallace S., Qualitative Research in Education, Sage, London 2012.

Błaszczyk M., Kłopot S.W., Kozdraś G., Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia. Raport z badań socjologicznych nad mieszkańcami miasta, Wrocławska Diagnoza Problemów Społecznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Wrocław 2010.

Bourdieu P., The forms of capital, [in:] Handbook of theory and research for sociology of education, ed. J.G. Richardson, Greenwood Press, New York, Westport, Connecticut, London 1986.

Bourdieu P., Passeron J.-C., Reprodukcja. Elementy Teorii Systemu Nauczania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Clark A., Spaces to Play: More listening to young children using the Mosaic approach, National Children’s Bureau, England 2005.

Clark A., Moss P., Listening to Young Children: The Mosaic Approach, National Children’s Bureau, England 2011.

Denzin N.K., Lincoln Y., Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, [in:] Metody badań jakościowych, Vol. 1, ed. N.K. Denzin, Y. Lincoln, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Gulczyńska A., „Chłopaki z dzielnicy”. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Housing Estate Council of Przedmieście Oławskie, http://osiedle.wroc.pl/index.php/przedmiescie-olawskie-samorzad/przedmiescie-olawskie-rada-osiedla [15.12.2017].

Jałowiecki B., Czytanie przestrzeni, Konsorcjum Akademickie: Wydawnictwo WSE in Kraków, WSIiZ in Rzeszów, WSZiA in Zamość, Kraków–Rzeszów–Zamość 2012.

Kawecki I., Metoda etnograficzna w badaniach edukacyjnych, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych, Łódź 1994.

Kellett M., Rethinking Children and Research. Attitudes in Contemporary Society, Continuum International Publishing Group, London, New York 2010.

Koczanowicz L., Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2005.

Kvale S., Interview. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2004.

Kwaśniewski J., Postrzeganie marginalizacji oraz strategii środków kontroli społecznej, [in:] Kontrola społeczna procesów marginalizacji, ed. J. Kwaśniewski, Wydawnictwo INTERART, Warszawa 1997.

Lokalny Program Rewitalizacji [Local Revitalisation Programme], http://www.wroclaw.pl/lokalny-program-rewitalizacji/lokalny-program-rewitalizacji-nalata-2016-2018 [20.02.2017].

Mahler F., Marginality and Maldevelopment, [in:] Insights into Maldevelopment. Reconsidering the Idea of Progress, ed. J. Danecki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1993.

Michel M., Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej. Perspektywa resocjalizacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

Miciukiewicz K., Miasto jako społeczna reprodukcja przestrzeni i kontrprzestrzeni miejsc, [in:] Pedagogika miejsca, ed. M. Mendel, Scientific Publishing House of the Lower Silesian College of Education TWP in Wrocław, Wrocław 2006.

Rutkowska I., Jeż, [in:] Wrocław – Wejście od podwórza, Wrocław: Festival Bureau IMPART 2016, Wrocław 2016.

Schwartz D., Culture and Power. The Sociology of Pierre Bourdieu, The University of Chicago Press, Chicago 1997.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Skóra M., The stigma of “bad address”. Social risks of revitalization processes in Polish cities, [in:] The city: a learning experience, ed. K. Kamińska, A. Szerląg, Wydawnictwo LIBRON, Wrocław 2011.

Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014.

Smolińska-Theiss B., Rozwój badań nad dzieciństwem – przełomy i przejścia, [in:] Dzieciństwo – witraż bolesny, ed. E. Jarosz, the Publishing House of the University of Silesia “Chowanna”, Vol. 1(34), Katowice 2010.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Włostowska A., Usługi, warsztaty, przemysł ulicy Traugutta we Wrocławiu, [in:] Przedmieście Oławskie we Wrocławiu, ed. H. Okólska, H. Górska, J. Wagner-Głowińska, Muzeum Miejskie Wrocławia i Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2013.

Wolszczak K., Sterczewski J., Pracownia Komuny Paryskiej 45, [in:] Wrocław – Wejście od podwórza, Festival Bureau IMPART 2016, Wrocław 2016.

Zwiernik J., Dziecięca codzienność w przestrzeni podwórka, [in:] Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia, ed. D. Klus Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.