Montessori Pedutology
PDF (English)

Słowa kluczowe

education
alternative education
teacher
Montessori pedagogy
teacher research models
pedeutology

Jak cytować

Śliwerski, B. . (2020). Montessori Pedutology. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (30), 7–31. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.01

Abstrakt

The subject of the analysis is the reception of Montessori education in post-socialist Poland. The author focuses mainly on the models of pedeutological research to emphasise the important role played by the teacher as a professional, educator, but also a human being in this alternative upbringing and education. He recalls the most important results of research on the specificity of teaching work in Montessori institutions.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.01
PDF (English)

Bibliografia

Albinowska A., Gaj A., Lauba B., Matczak J., Sosnowska J., Czekalska R., Odkryjmy

Montessori raz jeszcze… Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 2013.

Alternatywy w edukacji, ed. B. Śliwerski, A. Rozmus, Cracow–Rzeszów, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, University of Information Technology and Management in Rzeszów 2018.

Badura-Strzelczyk G., Pomóż mi zrobić to samemu. Jak wykorzystać idee Marii Montessori we współczesności, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 1998.

Bednarczuk B., Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 2016.

Berg H.K., Maria Montessori – poszukiwanie życia razem z dziećmi. Odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne, Kielce, Wydawnictwo Jedność Herder 2007.

Bjųrkųe J.A., Pomoc do samopomocy. Kofoeds School in Copenhagen. Institute for Social Work, translated by Beata Jagielska and Jan Kaczorowski, Kofoeds Skoleks Forlag, Kųbenhavn, Wydawnictwo “Żak” Warszawa 1997.

Carter J., Wredni ludzie, translated by Justyna Kotlicka, Warsaw, Jacek Santorski &CO Agencja Wydawnicza. Wydawnictwo System 1993.

Cicimirska N., Moja ochronka, Lviv, Warsaw, Gubrynowicz i syn 1928.

Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki, ed. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 1992 (2nd ed. amended, Cracow 1993).

Edukacja alternatywna w XXI wieku, ed. Z. Melosik, B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 2010.

Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, ed. J. Piekarski, B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 2000.

Epstein P., Z notatek pedagoga Montessori. Poradnik, translated by M. Madej, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 2014.

Erziehen mit Maria Montessori. Ein reformpädagogisches Konzept in der Praxis, Hrsg. H. Ludwig, Freiburg, Verlag Herder 1997.

Fromm E., Wojna w człowieku. Psychologiczne studium istoty destrukcyjności, Warsaw, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza 1994.

Glucksmann A., Rozprawa o nienawiści, translated by Wojciech Prażuk, Warsaw: Czytelnik 2008.

Gorycka-Wieleżyńska A., Szkoła pracy samorozwojowej. Część teoretyczna, Warsaw, PSPS 1922.

Guz S., Edukacja w systemie Marii Montessori. Wybrane obszary kształcenia, volume 2, Lublin, Wydawnictwo UMCS 2015.

Guz S., Metoda Montessori a zachowania społeczne dzieci, Wychowanie w Przedszkolu 2002 no. 9, pp. 515–521.

Guz S., Metoda Montessori w przedszkolu i szkole. Kształcenie i osiągnięcia dzieci, Lublin, Wydawnictwo UMCS 2006.

Jeleńska L., Przygotowanie do życia przez szkołę, Poznań, Warsaw, Vilnius, Lublin, Księgarnia św. Wojciecha 1939.

Kocór M., Samoocena kompetencji zawodowych nauczycieli, [in:] O kompetencjach współczesnych wychowawców. Perspektywa praktyki edukacyjnej, Bydgoszcz, Wydawnictwo UKW w Bydgoszczy 2010.

Koniec geografii, Z profesorem Zygmuntem Baumanem rozmawiają Michał Paweł Markowski i Jacek Ziemek, Przekrój 2001, no. 4.

Królica M., Znajomość wśród nauczycieli przedszkoli tez pedagogiki Marii Montessori i możliwości ich realizacji (unpublished text), [in:] International Scientific Conference.

Pedagogika Montessori w Polsce i na świecie, Cracow, 29–30 September 2008, Conference materials, Cracow 2008.

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warsaw, WAiP 2008. Łatacz E., Podobieństwo metod pedagogicznych Marii Montessori i Marii Grzegorzewskiej,

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Paedagogica 2, 1999, pp. 15–19.

Łatacz E., Recepcja teorii pedagogicznej Marii Montessori w Polsce do roku 1939, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1996.

Marciszewska-Posadzowa S., Instrukcja la ochroniarek, Poznań, Warszawa, Wilno, Lublin, Księgarnia św. Wojciecha b.r.w.; F. Pinesowa, System wychowawczy dr M. Montessori, Warsaw, DKP 1931.

Miksza M., Zrozumieć Montessori, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 1998.

Miluska J., Iluzoryczna obecność tożsamości społecznej w edukacji politycznej w społeczeństwie obywatelskim, [in:] Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości, ed. T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, B. Grabowska, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 2005.

Montessori M., Umysł dziecka. Umysł absorbujący, translated by Jacek Dąbrowski, Madras, 1949 [materials for internal use of the Polish Montessori Association].

Mościcka A., Drabek M., Mobbing w środowisku pracy nauczyciela, [in:] Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 2010.

Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, ed. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 2001.

Pedagogika alternatywna – dylematy teorii i praktyki, ed. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 1998.

Pedagogika alternatywna – dylematy teorii, Wstęp, ed. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 1995 (2nd ed. Cracow 2000).

Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, volume I. Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych, ed. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 2007.

Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje. Volume II. Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 2007.

Reich W., Mordercy Chrystusa, translated by Henryk Smagacz, Warsaw, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza 1995.

Richer S., Socjologia i pedagogika, Kwartalnik Pedagogiczny 1987, no. 4, p. 52.

Schätzel I.M., Idea wychowania przedszkolnego “Casa dei Bambini” jako szkółka wszechstronnej pracy dziecka”, Lviv, PTP 1919.

Sienkiewicz E., Osobowość i zadania nauczyciela montessoriańskiego, www.edukacja.edux.pl/p-34834-osobowosc-i-zadania-nauczyciela-montessorianskiego.php access on 5.02.2018.

Skjöld Wennnerström K., Bröderman Smeds M., Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole, translated by I. Łabędzka-Karlöf, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 2007.

Steenberg U., Handlexikon zur Montessori-Pädagogik, Ulm, Verlag Klemm & Oelschläger 1997.

Stein B., Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003.

Surma B., Pedagogika Montessori – podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce, Łódź, Palatum 2008.

Śliwerski B., Edukacja autorska, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 1996

(2nd ed. 2008); idem, Problemy współczesnej edukacji, Warsaw, WAiP 2009.

Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium z pajdocentryzmu, GWP, Gdańsk 2007.

Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej, ed. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 2009.

Wołoszyn-Spirka W., Kompetencje nauczyciela – wychowawcy w świetle filozofii realistycznej, [in:] O kompetencjach współczesnych wychowawców. Perspektywa praktyki edukacyjnej, Bydgoszcz, Wydawnictwo UKW w Bydgoszczy 2010.

Zimbardo P., Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? Translated by Anna Cybulko, Joanna Kowalczewska, Józef Radzicki, Marcin Zieliński, Warsaw, WN PWN 2008.