Development of language skills and conditions for psychosocial development of children and youth in multilingual families
PDF (English)

Słowa kluczowe

language competence
emigrants
psychosocial development
language
multilingualism
children
youth

Jak cytować

Zawichrowska, M. (2021). Development of language skills and conditions for psychosocial development of children and youth in multilingual families. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (30), 169–186. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.09

Abstrakt

This paper serves as a contribution to the debate on the author’s studies concerning the correlation between the development of linguistic competence and the conditions for the psychosocial development of children and youth in multilingual families. The following deliberations present the point of view of a neurological speech therapist and concerns language difficulties, which are prevalent in multilingual people. This paper was based on the author’s own studies and patient observations. The objective was to show that the linguistic and psychosocial development of people in bi- and multilingual families is different and carries additional risks. The following considerations lead to the final conclusion that being a citizen of the world and immersion in many cultures can be a beautiful adventure for a young person; in which they should be supported by family, teacher and multilingual speech therapist.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.09
PDF (English)

Bibliografia

Anusiewicz J., “Kulturowa teoria języka. Zarys problematyki”, [in:] Język a kultura, vol. 1, Wrocław 1991.

Cieszyńska J., “Dwujęzyczność, rozumienie siebie jako innego”, [in:] J. Cieszyńska, Z. Orłowska-Popek, M. Korendo, Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – metoda krakowska, Kraków 2010.

Cieszyńska J., “Lingwistyczne i psychologiczne problemy osób dwujęzycznych”, [in:] Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych, Marta Bogdanowicz, Mariola Smoleń (eds.), Gdańsk 2004.

Cieszyńska J., “Rozwój mowy polskich dzieci na obczyźnie – zjawiska normatywne czy zaburzenia rozwojowe?”, [in:] M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek, Nowa Logopedia. T. 3. Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, Kraków 2012.

Gadamer H.-G., Prawda i metoda, Kraków 1993.

Gadamer H.-G., Rozum, słowo, dzieje, Warsaw, 1979.

Heidegger M., W drodze do języka, Kraków 2000.

Kołakowski L., “O rozumie i innych rzeczach”, [in:] Tygodnik Powszechny, no. 41, 2003.

Laskowski R., Język w zagrożeniu. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego bilingwizmu, Kraków 2009.

Lipińska E., Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków 2003.

Miodunka W., “Jak dwujęzyczność dzieci polonijnych może wpływać na ich szacunek do rodziców? Na marginesie badań prof. Jagody Cieszyńskiej”, [in:] J. Cieszyńska, Z. Orłowska-Popek, M. Korendo, Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – metoda krakowska, Kraków 2010.

Miodunka W., “Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych. Język jako wartość podstawowa kultury”, [in:] Nauczanie języka polskiego jako obcego, Kraków 2003.

Nalborczyk A.S., Zachowania językowe imigrantów arabskich w Austrii, Warsaw 2003. Regulation of the Minister of National Education of 9 August 2017 on the principles of organising and providing psychological and pedagogical assistance in public kindergartens, schools and institutions (Dz. U. [Journal of Laws] of 2017, item 159).

Rocławska-Daniluk M., Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii, Gdańsk 2011.

Rozencwajg W., “Podstawowe zagadnienia teorii kontaktów językowych”, [in:] M. Głowiński, Język i społeczeństwo, Warsaw 1980.

Słownik Języka Polskiego, PWN, retrieved from: https://sjp.pwn.pl/sjp/etniczny;2557139.html

Sobol E., Nowy Słownik Języka Polskiego, Warsaw 2002.

Walzer M., O tolerancji, Warsaw 1999.

Wierzbicka A., “Podwójne życie człowieka dwujęzycznego”, [in:] W. Miodunka, Język polski w świecie, Kraków 1990.

Włodarczak K., “Proces adaptacji współczesnych emigrantów polskich do życia w Australii”, CMR Working Papers, No. 3/61, Australia 2005.