Preparation of socially maladjusted youth located in youth educational centres for self-sufficient living
PDF (English)

Słowa kluczowe

minors
socially maladjusted youth
self-sufficiency
preparation for self-sufficient life
youth educational centre

Jak cytować

Mielczarek, M. (2020). Preparation of socially maladjusted youth located in youth educational centres for self-sufficient living. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (31), 361–377. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.31.17

Abstrakt

The article is of a theoretical and research nature. The theoretical part outlines the specificity of a social rehabilitation centres for minors and refers to the definition of self-sufficiency. The subject of the research was the empowerment of juveniles staying in youth educational centres. Their aim was to find out the answer to the problem: what methods and forms of work are used by youth educational centres to prepare minors for a self-sufficient life after leaving them in the following spheres: family, professional, social and civic? The project was carried out in three selected youth educational centres. The data was obtained using the pedagogical monograph method, for which the document analysis technique was selected, supplemented with an original data sheet acting as a research tool. The research was conducted in the mainstream of the qualitative approach identified with the interpretative paradigm, which allowed for the abandonment of hypotheses.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.31.17
PDF (English)

Bibliografia

Dobijański M., Kamiński A., Niedostosowanie społecznie nieletnich. Profilaktyka i resocjalizacja, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2020.

Domagała D., Postrzeganie samodzielności przez uczniów klas trzecich uczących się według koncepcji planu daltońskiego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2019, no. 1, pp. 36–43.

Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004.

Kaniowska T., Funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w systemie oświaty, „TRENDY” 2015, no. 4, pp. 13–17.

Konaszewski K., Kwadrans Ł., Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Uwarunkowania środowiskowe, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Kranc M., Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Kubiak H., Samodzielność małych dzieci z porażeniem mózgowym, Wydawnictwo UAM, Poznań 2011.

Kukla D., Mielczarek M., Przygotowanie młodzieży niedostosowanej społecznie do samodzielności zawodowej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2020 – after review, in print.

Mielczarek M., Przygotowanie do samodzielności życiowej usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, „Civitas Hominibus” 2018, no. 13, pp. 159–168.

Motow I., Janułajtys D., Perspektywa skutecznej resocjalizacji nieletnich w kontekście procesu usamodzielnienia, [in:] M. Walenciak, J. Hroncowa (eds.), Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2013, pp. 375–387.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.

Ruszkiewicz D., Samodzielność życiowa dorosłych córek nadopiekuńczych ojców, „Pedagogika Rodziny” 2018, no. 8(1), pp. 87–98.

Siemionow J., Rola i zadania pracownika socjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, [in:] M. Teodorczyk (ed.), Widzieć, rozumieć, pomagać. Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, pp. 104–115.

Stańkowski B., Efektywność resocjalizacji w salezjańskich Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018.

Minor case act, Journal of Laws of 1982 r., no. 35, pos. 228 with further changes. Woźniak Z., Samodzielność życiowa osób z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w świetle danych uzyskanych za pomocą nowego narzędzia pomiaru, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2017, no. 3, pp. 63–72.