Determinants of the family physical fitness youth with selected disabilities

Main Article Content

Michał Karasiński

Abstrakt

The subject of this thesis was the physical fitness of youth with mild intellectual disability, and youth with hearing impairment. The aim of the research was to determine the family factors that affect the results of physical fitness. In the research work, particular attention was paid to: family factors, family structure, educational methods, application of rewards and punishments, parenting style, and socioeconomic status of the family. The practical purpose of this research was to develop practical guidelines for parents to stimulate their children to a higher level of physical fitness development.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karasiński, M. (2021). Determinants of the family physical fitness youth with selected disabilities. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (31), 201–220. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.31.09
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Barłóg K. 2008, Wspomaganie rozwoju. Uniwersytet Rzeszowski.
 2. Bolach B. 2017, Sprawność fizyczna i postawa ciała uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 9–15 lat z uwzględnieniem aspektów sojo demograficznych. Na przykładzie wybranych placówek szkolno-wychowawczych w Polsce i w Czechach. AWF Wrocław.
 3. Charzewski J.. Przewęda R. 1988, Niektóre społeczne uwarunkowania rozwoju fizycznego i sprawności polskich dzieci, [w:] Pilicz S. (red.), Rozwój sprawności i wydolności fizycznej dzieci i młodzieży. Wyd. AWF Warszawa.
 4. Cieślińska J. 2015, Style wychowania w rodzinie. Remedium, 7–8, pp. 19–21.
 5. Ćwirynkało K. 2010, Społeczne funkcjonowanie osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną (w kontekście ich autonomii i podmiotowości). Akapit. Toruń.
 6. Dąbrowski D. 2009, Wewnętrzne uwarunkowania zdolności motorycznych dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu słuchu. Wychowanie fizyczne i Zdrowotne, (7), pp. 12–19.
 7. Dykcik W. 1997, Pedagogika Specjalna. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 8. Fidelus K. 1998, Porównanie poziomu wytrzymałości u osób słyszących i niesłyszących. Wychowanie Fizyczne i Sport. nr 1, pp. 81–87.
 9. Gajdzica Z. 2011, Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej. Oficyna Wydawnicza HUMANITAS. Sosnowiec.
 10. Górnicka B. 2007, Rodzina w działalności profilaktycznej wobec dzieci i młodzieży, [w:] Profilaktyka społeczna w środowisku otwartym. Konteksty krajowe i zagraniczne, (red.) M. Hanulewicz, D. Widelak. WSZiA w Opolu.
 11. Jankowicz-Szymańska A., Wojtanowski W., Chronowski M., Ridan T. 2011, Porównanie motoryczności dzieci pełnosprawnych, niesłyszących i niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 1(1), pp. 55–67.
 12. Kaczor-Szkodny P., Horoch C.A., Kulik T.B., Pacian A., Kawiak-Jawor E., Kaczoruk M. 2016, Aktywność fizyczna i formy spędzania czasu wolnego wśród uczniów w wieku 12–15 lat. Medycyna Ogólna i Nauka o Zdrowiu. Tom 22, nr 2, pp. 113–119.
 13. Luckasson R. 2002, Mental Retardation. Definition. Classyfication and System of Supports (10th Edition). Wyd. AAMR. Washington D.C. Osiński W. 2003, Antropomotoryka. AWF Poznań.
 14. Przetacznik-Gierowska M. 1998, Psychologia wychowawcza. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 15. Przewęda R. 1985, Uwarunkowania poziomu sprawności fizycznej polskiej młodzieży szkolnej. Z warsztatów badawczych. AWF Warszawa.
 16. Róg A., Siudzińska S. 2013, Style wychowania stosowane przez rodziców a społeczne funkcjonowanie dziecka, [w:] Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji Brągiel J. (red.) Uniwersytet Opolski.
 17. Ryś M. 2004, Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny, pochodzenia i rodziny własnej. Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Warszawa.
 18. Szklarska A. 1998, Społeczne różnice w sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Monografie Zakładu Antropologii PAN. Wrocław.
 19. Tabak I. 2013, Struktura i funkcjonowanie rodziny. a aktywność fizyczna młodzieży, [w:] Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 9–17 lat. Aktualne wyniki. Tendencje ich zmian oraz wybrane zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania. Raport końcowy. Instytut Matki i Dziecka. Warszawa.
 20. Trempała J. 2011, Psychologia rozwoju człowieka. PWN Warszawa.