Management of leisure time by young adults with deeper intellectual disability
PDF (English)

Słowa kluczowe

leisure time
deeper intellectual disability
activity

Jak cytować

Sobocha, E. (2021). Management of leisure time by young adults with deeper intellectual disability. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (32), 173–184. https://doi.org/10.14746/ikps.2021.32.09

Abstrakt

The aim of this article is to identify competences in the field of free time management by young people with deeper intellectual disabilities and the possibility of using it in terms of preferred forms and organizations. For the purposes of this publication, research was carried out on a group of 30 people with more severe intellectual disability with the use of two research tools. The necessity of further research on the given topic was emphasized.

https://doi.org/10.14746/ikps.2021.32.09
PDF (English)

Bibliografia

Brzezińska A. I., Resler-Maj A., Aktywizacja dzieci i młodzieży z grup ryzyka [w:] A.W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska-Nowak (red.), Edukacja kulturowa.Społeczność – aktywizacja – uczenie się, Wydawnictwo WSZ „Edukacja” Wrocław 2010, s.83-99.

Cytowska B., Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2011, s. 359 – 383.

Czajkowska M., Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji młodzieży upośledzonej umysłowo, Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków, 2005, s. 33-41.

Dykcik W., Szychowiak B. (red.) Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo UAM Poznań, 2001, s. 79-88.

Kirenko J., Parchomiuk M., Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym, Wydawnictwo Akademickie WSSP Lublin 2008, s. 116-117.

Kościółek M., Parys K., Wolska C., [w:] P. Pilecki (red), Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym, Wydawnictwo Naukowe AP Kraków 2002, s. 193-202.

Kwilecki K., Rozważania o czasie wolnym wybrane zagadnienia, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa GWSH Katowice 2011, s. 6.

Magiera A., Czas wolny osób niepełnosprawnych Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 392, Katowice 2020 s. 59-68.

Melbøe L , Ytterhus B. (2017) Disability leisure: in what kind of activities, and when and how do youths with intellectual disabilities participate?, Scandinavian Journal of Disability Research, 19:3, s. 245-255.

Orłowska M., Błeszyński J. J., Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna. Warszawa 2016, s. 36. Przegląd Pedagogiczny 2018, nr 1

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe (Wydanie drugie poprawione i rozszerzone). Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa 2001, s. 79-82.

Ploch L., Czas wolny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością [w:] W. Sroczyński, L. Ploch (red.), Czas wolny i niepełnosprawność, Warszawa 2017, s. 168-182.

Sroczyński W., Ploch L., Czas wolny i niepełnosprawność. Warszawa, 2017, s. 108.

Stąpór M. J., Czas wolny w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, [w:] J. Rottermund, A. Klinik, S. Wrona (red.), Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2005, s. 263-273.