„Inny” w klasie szkolnej
PDF

Słowa kluczowe

difference
rejection
education
systemic approach

Jak cytować

Muszyńska, E. (2015). „Inny” w klasie szkolnej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (9), 9–25. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.9.01

Abstrakt

The article features a description and an analysis of the ‘other’ in the classroom – i.e. a student who differs (significantly) from their peers through, for example, a distinct personality trait, behavior, looks, background or religion. It also demonstrates how a classroom and the ‘other’, function in terms of their mutual dependencies. Finally, the article discusses effective educational methods designed for a classroom, where the ‘other’ is present.

https://doi.org/10.14746/ikps.2015.9.01
PDF

Bibliografia

ABRAMOWICZ M., Wielka nieobecna. Raport z badań, Wyd. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2011.

ADAMSKA-STAROŃ M., Obraz innego w perspektywie studentów Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, [w:] Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne, tom 7, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.

ARONSON E., BRIDGEMAN D., „Grupy układankowe” a klasa szkolna po zniesieniu segregacji rasowej: w dążeniu do wspólnych celów, [w:] Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów, red. E. Aronson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

ARONSON E., WILSON T.D., AKERT R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1997.

BANY M.A., JOHNSON L.V., Classroom Group Behavior, Tha Macmillan Company, New York 1964.

BEE H., Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004.

BIERMAN K.L., Peer Rejection. Developmental Processes and Intervention Strategies, The Guilford Press, New York – London 2004.

CHRZANOWSKA I., Osoba niepełnosprawna w przestrzeni społecznej, [w:] Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym. Między partykularyzmem a uniwersalizmem, red. A. Cybal-Michalska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

DEPTUŁA M., Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

DROŻDŻOWICZ L., Ogólna teoria systemów, [w:] Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, red. B. de Barbaro, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

GARBIEC M., Kategoria inności wobec problemów integracji – różnicowania, [w:] Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne, tom 7, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.

GIDDENS A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

HAMER H., Demon nietolerancji, WSiP, Warszawa 1994.

JANOWSKI A., Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010.

JANOWSKI A. STACHYRA R., Prestiż ucznia wśród rówieśników, WSiP, Warszawa 1985.

KAWULA S., Wielorakość kultur w dyskursie pedagogiki społecznej, Epistheme, Olsztyn 2008.

KOZAK A., Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Wydawnictwo HELION, Gliwce 2010.

MELOSIK Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

MUSIALSKA K., Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011.

MUSZYŃSKI H., Nauczyciel w świecie medialnym, [w:] Neodidagmata 33/34, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.

MUSZYŃSKI H., Wychowanie moralne w zespole, WSiP, Warszawa 1974.

NIKITOROWICZ J., Spotkanie i dialog kultur – wymiar edukacji międzykulturowej, [w:] O potrzebie dialogu kultur i ludzi, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000.

OBUCHOWSKA I., Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, tom 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

OBUCHOWSKI K., Przez galaktykę potrzeb, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1995.

OYSTER C.K., Grupy, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002.

RUDNICKA M., Ja i inni czyli grupa, [w:] Człowiek i psychologia, red. J. Rybakiewicz, Wydawnictwo Park, Bielsko Biała 2005.

SENDYK M., Klasa szkolna jako miejsce doświadczeń społecznych uczniów, [w:] „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje” 2001/Nr 2.

SZPUNAR O., Maks i lekcja tolerancji, Gazeta Wyborcza, 11–12 kwietnia 2015.

TOMASZEWSKA H., Nastolatki w sieci i o sieci. Warszawscy licealiści jako użytkownicy i krytycy Internetu, [w:] Między nieuchronnością a możliwością – wychowanie w warunkach zmiany, red. A. Przecławska, A. Wiłkomirska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

URBAN B., Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

TURNER J.S., HELMS D.B., Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999.

VASTA R., HAITH M.M., MILLER S.A., Psychologia dziecka, PWSiP, Warszawa 1995.

WOJCISZKE B. Psychologia społeczna, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2011, 2012.