Działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną – projekt warszawskiego modelu współpracy
PDF

Słowa kluczowe

people with intellectual disabilities
a pilot study
activation of socioprofessional

Jak cytować

Serafin, T. (2015). Działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną – projekt warszawskiego modelu współpracy. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (9), 69–97. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.9.04

Abstrakt

The article presents background information that explains the reason for the establishment of the Warsaw Initiatives for People with Intellectual Disabilities and a conjugated. Includes justification for action and presents information obtained as a result of the audit. The aim of the group is: understanding the needs of professional and social activation graduates of schools, institutions and develop the model project of the Information and Coordination Point for People with Disabilities in Warsaw. Recognizing the needs of graduates was carried out in schools and institutions in cooperation with the Office of Education. From the conclusions of respondents in Warsaw no common for the whole city, the system information about the various services provided to people with intellectual disabilities or multiple disabilities. Central place whose main purpose would be providing up to date information on all forms provided in support tailored to the needs and abilities of the person concerned could become a point of the Information and Coordination

https://doi.org/10.14746/ikps.2015.9.04
PDF

Bibliografia

Pedagogika specjalna, red. Dykcik W., UAM, Poznań 2001.

Źródła internetowe

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=78&print=1 [29.08.2015]. www.men.gov.pl dane statystyczne systemu informacji oświatowej SIO w roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na 30 września 2013 r.

http://strategia.um.warszawa.pl/ Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010–2020 przyjęty Uchwałą NR LXXXIX/2644/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U., poz. 1113).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U., poz. 532).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U., poz. 1113).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U., poz. 532).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U., poz. 529).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 (Dz. U., poz. 1687) rozporządzenie to jest wydawane corocznie.