Współpraca wyższych uczelni z pracodawcami drogą do sukcesu absolwentów na rynku pracy
PDF

Słowa kluczowe

universitiesl
cooperation
employer
advantages
people with disabilities

Jak cytować

Zając, B. (2015). Współpraca wyższych uczelni z pracodawcami drogą do sukcesu absolwentów na rynku pracy. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (11), 141–160. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.11.07

Abstrakt

The paper is an attempt od presenting different form of cooperation of universities and employers leading to increase of employability graduates, including those with disabilities. The problem of contemporary academic education is to assure suitability of education to employment of graduates, to open the educational process to labor market, and to shape such qualifications and skills that are needed by employers. In the content of the paper the advantages and barriers of cooperation with employers were presented. The main advantages are as follows (among others): increasing the recognition of universities among potential employers and candidates, increasing the quality of education and researches, increasing of chances of employment after graduation, building a net of contacts on business environment, increasing the quality of human capital, promoting images of companies as an attractive partner. Moreover, in the content of the paper the factors of obstacles of employability of people with disabilities were pointed out and characterized. The most important factors are combined with problems od administrative, financial, social, organizational, qualifications, information, infrastructural nature.

https://doi.org/10.14746/ikps.2015.11.07
PDF

Bibliografia

Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.

Bernatt M., Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2009.

Bryła P., Jurczyk T, Domański T., Klasyfikacja barier podejmowania współpracy z otoczeniem gospodarczym przez wyŜsze uczelnie, „Marketing i rynek” 5/2013.

Bryła P., Jurczyk J., Domański T, Korzyści współpracy uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym – próba typologii, „Marketing i Rynek” 4/2013.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna, Impuls, Kraków 2015.

Emerling A., Orlińska A. Węsierska S., Raport. Współpraca firm z sektorem edukacji, PARP, Lewiatan, Warszawa 2010.

Giermanowska E., Dobre praktyki w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na polskim i europejskim rynku pracy [w:] Zatrudniając niepełnosprawnych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Kraków 2014.

Jas M., Jurczyk T., Kamiński T., Kozakiewicz M., Sędkowski M., Tomczyk M., Więckiewicz P., Connection – innowacyjny model współpracy uczelni z biznesem. Podręcznik wdrażania, red. T. Domański, Łódź 2013.

Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M., Rynek pracy widziany oczami pracodawców, PARP, Warszawa 2015.

Raport końcowy. Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy, Agrotec Polska Sp. z o.o., Warszawa 2014.

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.

Strategia rozwoju szkolnictwa wyŜszego w Polsce do 2020 roku – drugi wariant. Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 2010.

Szaban J., Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Difin SA, Warszawa 2013.

Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nalata 2007–2013, red. K. Bromski, PARP, Warszawa 2013.

Zając B., Partnerstwa lokalne na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Edukacja. Tradycje, rzeczywistość, przyszłość. Materiały pokongresowe I Zachodniopomorskiego Kongresu Edukacyjnego, Szczecin 2005.

Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staŜy (2014/C 8801). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Źródła internetowe

http://www.strategia.lodzkie.pl [5.02.2016

http://www.uj.edu.pl/documents/.../ [4.02.2016].

http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html [13.02.2016].

http://enveloper.pl/csr-spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu/ [13.02.2016].

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/56015 [14.02.2016].

http://lubuskimentoring.pl/pl/o-projekcie/czym-jest-mentoring [8.02.2016].