Emancypacja jako nowy nurt rehabilitacji
PDF

Słowa kluczowe

emancipation
rehabilitation
self-fulfilment
independence
autonomy

Jak cytować

Konarska, J. (2015). Emancypacja jako nowy nurt rehabilitacji. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (10), 51–71. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.04

Abstrakt

The article contains reflections on the essence of emancipation, conditions and opportunities for its realization to people with disabilities. The topic of discussion is undertaken formation by parents, teachers and other persons involved in the rehabilitation process of such personality traits that facilitate self-realization and auto- nomy. The ability to achieve self-realization is a form of emancipation. Taken at the end of the discussion about the legitimacy of multiplication terms.

https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.04
PDF

Bibliografia

Cattell H.E.P., Mead A.D., The Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF), [w:] The SAGE Handbook of Personality Theory and Assessment: Vol. 2 – Personality Measure-ment and Testing, red. G.J. Boyle et al., Sage, Los Angeles 2008.

Cattell R.B., The Scientific Analysis of Personality, MD: Penguin, Baltimore 1965.

Czrepaniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna, GWP, Gdańsk 2006.

Doroszewska J., Pedagogika specjalna, Ossolineum, Wrocław1989.

Kennedy M., Wonnacot J., Neglect of disabled children, [w:] Child neglect. Practice issues for health and social care, red. J. Taylor, B. Daniel, Jessica Kingsley Publishers, London – Philadelphia 2005.

Konarska J., Psychospołeczne korelaty poczucia sensu życia a niepełnosprawność, GWSP, Mysłowice 2002.

Konarska J., Niepełnosprawność dziecka jako sytuacja kryzysowa w rodzinie, [w:] Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości, red. D. Kubacka- -Jasiecka, K. Mudyń, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2003.

Konarska J., Zadania rozwojowe i życiowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w kontek-ście dynamizowania osobistych oraz środowiskowych zasobów, [w:] Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych, red. B. Wit-kowska, K. Bidziński, P. Kurtek, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno- -Przyrodniczego, Kielce 2010.

Konarska J., Wsparcie rodziców w ramach wczesnej interwencji na terenie Polski – raport z badań, [w:] Profilaktyka i terapia z perspektywy współczesnej pedagogiki, red. J. Szem-pruch, Z. Zbróg, A. Ratajek, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przy-rodniczego, Kielce 2011.

Konarska J., Kryzysy młodzieży z niepełnosprawnością versus kryzysy rodziców, [w:] Kryzysy i ich przezwyciężanie. Problemy interwencji i pomocy psychologicznej, red. D. Kubacka-Jasiecka, K. Mudyń, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2014.

Konarska J., Zdolność do autorehabilitacji jako konsekwencja wcześniejszych zabiegów wychowawczo-rehabilitacyjnych, „Annales” 2014a, vol. XXVII, Nr 1, sectio J. UMS, Lublin.

Kosakowski Cz., Podmiotowość i autorewalidacja w pedagogice specjalnej, „Roczniki Pedagogiki Specjalnej” 1996, t. 7.

Kostyłlo H., Przesłanie „pedagogiki uciśnionych” Paula Freire, „Forum Oświatowe” 2011, nr 2(45).

Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Impuls, Kraków 2010.

Krause A., Teoretyczne inspiracje pedagogiki specjalnej – pedagogika emancypacyjna, [w:] „Studia Edukacyjne“, 2013, nr 28.

Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne, Zakamycze, Kraków 1999.

Lipkowski O., Pedagogika specjalna. Zarys, PWN, Warszawa 1979.

Pedagogika rewalidacyjna, red. A. Hulek, PWN, Warszawa 1980.

Podgórska-Jachnik D., Głusi. Emancypacje, WSP, Łódź 2013.

Popielski K., Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, RW KUL, Lublin 1993.

Przybylski S., Refleksje nad barierami występującymi przy wdrażaniu integracji osób niepełnosprawnych w Polsce na początku nowego tysiąclecia, [w:] Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, red. Z. Kazanowski, D. Osik- -Chudowolska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.

Reflection of Inclusive Education of the 21st Century in Correlative Scientific Field, red. V. Lechta, B. Kudláčová, Peter Lang International Academic Publishers. Frank-furt am Main 2013.

Sekułowicz M., Wypalanie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością, DSW, Wrocław 2013.

Sękowska Z., Pedagogika specjalna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1978.

Słownik języka polskiego PWN, www.spj.pwn.pl [31.10.2015].

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, APS, Warszawa 2006.

Śliwerski B., Współczesne nurty i teorie wychowania, Impuls, Kraków 2001.

The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism, red. S. Gamble, London – New York 1999.

Twardowski A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, WSiP Warszawa 1991.

Twardowski A., Oddziaływania rodziców blokujące rozwój autonomii u dzieci upośledzo-nych umysłowo, [w:] Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, red. W. Dykcik, Eruditus, Poznań 1996.

Tylewska-Nowak B., Autonomia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w opinii wybranych grup społecznych, UAM, Poznań 2001.

Wehmeyer M.L., Garner N.W., The impact of personal characteristics of people with intellectual and developmental disability on self-determination and autonomous func tioning, “Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities” 2003, nr 16 vol. 4.

Witkowski L., O stanie i problemach recepcji pedagogiki radyklanej w Polsce, [w:] Eduka-cja i sfera publiczna, idee i doświadczenia pedagogiki radykalne, red. H.A. Giroux, L. Witkowski, Impuls, Kraków 2010.