„Kobietą być, to być kobietą” – piętno „niepełnosprawnej płci”1 w doświadczeniach kobiet z głębszą niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do środowiskowego domu samopomocy
PDF

Słowa kluczowe

special education emancipation
environmental self-care institution
gender identity
intellectual disability
stigma

Jak cytować

Jakubas, A. (2015). „Kobietą być, to być kobietą” – piętno „niepełnosprawnej płci”1 w doświadczeniach kobiet z głębszą niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do środowiskowego domu samopomocy. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (10), 89–110. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.06

Abstrakt

This article presents selected fragments of an analysis within a wider research project conducted for an unpublished master’s thesis, related to the question of gender identity of seven women with moderate to severe intellectual disability, attending an environmental self-care house. Selected fragments of conducted interviews exposed participants’ individual perceptions of femininity. Those results were then connected to a chosen conception of emancipation.

https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.06
PDF

Bibliografia

Publikacje książkowe

Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.

Bedard C., Zhang H., Zucker K., Gender Identity and Sexual Orientation in People with Developmental Disabilities, “Sexuality and Disability” 2010, nr 28(3).

Benton T., Craib I., Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2003.

Cairney A., Jahoda A., Stalker K., Wilson A., Living with stigma and the self-perceptions of people with mild intellectual disabilities, “Journal of Social Issues” 2010, nr 66(3).

Curran D., Renzetti C., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. Czerepaniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006.

Evans D., Strnadová I., Older Women with Intellectual Disabilities: Overcoming Barriers to Autonomy, “Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities” 2015, nr 12(1).

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Fornalik I., Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, Warszawa 2011.

Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2005.

Gustavsson A., Nyberg C., I Am Different, But I’m Like Everyone Else: The Dynamics of Disability Identity, [w:] Childhood and Disability in the Nordic Countries: Being, Becoming, Belonging, red. B. Berg, S. Egilson, R. Traustadóttir, B. Ytterhus, Palgrave Macmillan 2015.

Jarząbek-Bielecka G., Nauka o płci - zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2012.

Juros A., Kruk M., DajMy szanse. Zatrudnienie i praca w perspektywie zdrowia psychicznego. Poradnik o charakterze samopomocowym, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010.

Kijak R., Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach współczesności. Analiza badań, krytyka pojęć, propozycje rozwiązań, red. B. Cytowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Kościelska M., Być kobietą, być mężczyzną – co to znaczy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie, „Nowiny Psychologiczne” 2000, nr 2.

Kubera J., Po postmodernizmie, czyli silne identyfikacje i słabe tożsamości, „Nauka” 2013, nr 1.

Kumaniecka-Wiśniewska A., Kim Jestem? Tożsamość Kobiet Upośledzonych Umysłowo, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001.

Malewski M., Metody jakościowe i ilościowe w badaniach nad edukacją. Spór o metodologiczną komplementarność, „Kultura i Edukacja” 1997, nr 1-2.

Marzęcki R., Nicpoń M., Pogłębiony wywiad indywidualny w badaniach politologicznych, [w:] Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów, red. D. Mikucka-Wójtowicz, Wydawnictwo Libron, Kraków 2010.

Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Nowosielski K., Identyfikacja i rola płciowa, [w:] Podstawy seksuologii, red. L. Starowicz, V. Skrzypulec, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Pallaska D., Szeli E., Violence Against Women with Mental Disabilities: The Invisible Victims in CEE/NIS Countries, “Feminist Review” 2004, 76.

Siebers T., Disability and the Theory of Complex Embodiment: for Identity Politics in a New Register, [w:] The Disability Studies Reader, red. J. Davis, E. Lennard Routledge, Londyn 2010.

Świątkiewicz-Mośny M., Tożsamość napiętnowana. Socjologiczne studium mechanizmów stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2010.

Winges-Yanez N., Why All the Talk About Sex? An Authoethnography Identifying the Troubling Discourse of Sexuality and Intellectual Disability, “Sexuality and Disability” 2014, nr 32(1).

Zakrzewska-Manterys E., Upośledzeni umysłowo. Poza granicami człowieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Źródła internetowe Król A., Migalska A., Diagnoza i dobre praktyki dotyczące polityk włączania do głównego nurtu życia społecznego kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami. Doświadczenia międzynarodowe (raport własny), Kraków 2012. Zaczerpnięte: 12 maja 2014 roku.

Strona internetowa:

http://www.academia.edu/2952691/Diagnoza_i_dobre_praktyki_dotycz%C4%85ce_polityk_w%C5%82%C4%85czania_do_g%C5%82%C3%B3wnego_nurtu_%C5%BCycia_spo%C5%82ecznego_kobiet_i_dziewcz%C4%85t_z_niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami._Do%C5%9Bwiadczenia_mi%C4%99dzynarodowe [27.10.2015].