Blaski i cienie życia dorosłej osoby ociemniałej w kontekście przystosowania się do niepełnosprawności. Studium przypadku
PDF

Słowa kluczowe

visual disability
a blind person
process of adaptation to disability

Jak cytować

Sokołowska-Kasperiuk, A. (2015). Blaski i cienie życia dorosłej osoby ociemniałej w kontekście przystosowania się do niepełnosprawności. Studium przypadku. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (10), 155–180. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.09

Abstrakt

The article contains the information about diagnostic and functional differences between people blind from the birth and who lost sight during their lives. There are also described some functional consequentions of visual disability. The basic aim of the article is showing the psychological, social and physical situation of a blind person. The author uses examples from life of a particular person in a context of the process of adaption to disability (a case study).
https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.09
PDF

Bibliografia

Cytowska B., Trudne drogi adaptacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa 2012.

Duffy M.A., Ocena i modyfikacje otoczenia dla osób słabowidzących, „Zeszyty Tyflologiczne”, nr 20, Warszawa 2002.

Kowalewski L., Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych, [w:], Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, WSiP, Warszawa 2005.

Kuczyńska-Kwapisz J., Dzieci niewidome i słabowidzące, Warszawa 2004.

Kalbarczyk M., Świat otwarty dla niewidomych. Szanse i możliwości, Warszawa 2004.

Majewski T., Dzieci z uszkodzonym wzrokiem i ich edukacja, [w:] Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi, red. S. Jakubowski Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2001.

Orłoś M., Doświadczanie niepełnosprawności w autonarracji osoby tracącej wzrok, niepublikowana praca magisterska. 2013.

Ostrowska A., Kiedyś niewidoczni, jak jest dziś?, http://www.instytutobywatelski.pl [31.10.2015], za: Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz, Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych, Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2009.

Sękowska Z., Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących, [w:] Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, WSPS, Warszawa 2001.

Shaughnessy J.J., Zechmeister E.B., Zechmeister J.S., Metody badawcze w psychologii, GWP, Gdańsk 2002.

Stake R., Jakościowe studium przypadku, [w:], Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, t. 1, PWN, Warszawa 2009.

Walczak G., Stymulacja umiejętności widzenia słabo widzących dzieci, WSiP, Warszawa 1998.

Walkiewicz-Krutak M., Zaburzenia w rozwoju zdolności widzenia, praca niepubliko-wana, 2007.

Walthes R., Tyflopedagogika, GWP, Gdańsk, 2007.

Werner E.E., Risk, resilience, and recovery: Perspectives from Kauai Longitudinal Study, „Development and Psychopathology”, 5, 1993, s. 503-515.

Werner E.E., Protective factors and individual resilience, www.healthychild.ucla.edu [31.10.2015].

Werner E.E., Smith R.S., Journeys from Childhood to Midlife: Risk, Resilience, and Recovery, Cornell University Press, Ithaca and London 2001.