Choroba przewlekła jako przeszkoda w osiąganiu niezależności u dzieci
PDF

Słowa kluczowe

chronic disease
self – reliance
independence
child with chronic disease

Jak cytować

Konieczna, I. (2015). Choroba przewlekła jako przeszkoda w osiąganiu niezależności u dzieci. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (10), 181–197. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.10

Abstrakt

Chronic diseases determine children’s functioning in different areas of their life. It is caused very often by unclear experiences which are result of typical disease unit (such as physical pain, activity restriction), impact into environment (feeling of danger, fear, physical suffering).Very important seems to be here unit’s activity which play main role in coping process1. Because of many experiences child gain knowledge referring to concrete events strictly connected to therapy process. Basing on this child have a possibility to choose proven strategies which are foundation to effective coping with disease and give possibility to gain wellbeing, efficiency, independence which lead to effective development.
https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.10
PDF

Bibliografia

Antoszewska B., Dziecko z chorobą nowotworową – problemy psychopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.

Buchnat M., Wizje przyszłego życia dzieci przewlekle chorych na cukrzycę, Wydawnictwo UAM, Poznań 2008.

Bishop G.D., Psychologia zdrowia. Zintegrowany umysł i ciało, Wydawnictwo Astrum, Wrocław, 2000.

Bonino S., Tysiące nici mnie tu wiąże. Jak żyć z chorobą, Wydawnictwo Akademii Pe-dagogiki Specjalnej, Warszawa 2008.

Burish T.G., Bradley L.A., Coping with chronic disease: definitions and issues, [w:] Coping with chronic disease: Research and applications, red. T.G. Burish, L.A. Brad-ley, Academic Press, New York 1983.

Byra S., Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą, Struktura i uwarunkowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.

Doroszewska J., Nauczyciel – wychowawca w zakładzie leczniczym, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1963.

Falvo D.R., Medical and psychosocial aspects of chronic illness and disability, Jones & Bartlett Publ. Sudbury, Mass. – Boston – Toronto – London – Singapore, 2005.

Goodheart C., Lansing M., Treating people with chronic disease: A psychological guide, American Psychological Association, Washington 1997.

Góralczyk E., One są wśród nas. Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów, CMPPP, Warszawa 2009.

Heszen I., Sęk H., Psychologia zdrowia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD – 10 Rewizja dziesiąta, Tom I, Wydanie 2008.

Jachimczak B., Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych. Z badań uczniów klas III szkół podstawowych, Impuls, Kraków 2011.

Jakoniuk-Diallo A., Samodzielność i kompetencja komunikacyjna dzieci z wadą słuchu, Trans-Druk, Konin 2000.

Janion E., Dziecko przewlekle chore w rodzinie, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007.

Kirenko J., Byra S., Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.

Konieczna I., Praca z dzieckiem przewlekle chorym, [w:] Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, red. J. Głodkowska, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011.

Konieczna I., Subiektywna ocena jakości życia przez dzieci z chorobą reumatyczną, niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab., prof. APS W. Hajnicz, Warszawa 2012.

Konieczna I., Budowanie poczucia koherencji u dzieci z chorobą reumatyczną, Wydawnictwo APS, Warszawa 2013.

Kowalik S., Brzeziński J., Diagnoza kliniczna, [w:] Społeczna psychologia kliniczna, red. H. Sęk, PWN, Warszawa 1991.

Krause A., Integracyjne złudzenie po nowoczesności. Sytuacja ludzi niepełnosprawnych, Impuls, Kraków 2000.

Kubiak H., Samodzielność małych dzieci z porażeniem mózgowym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

Kuszak K., Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

Leventhal H., Halm E., Horowitz C., Leventhal E., Ozakinci G., Living with chronic illness: A contextualized, self-regulation approach, [w:] The Sage handbook of health psychology, red. S. Sutton, A. Baum, M. Johnston Sage, London – Thousand Oaks – New Delhi 2005.

Maciarz A., Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Kraków 2006.

MedicineNet, Definition of chronic disease, http://www.medicinenet.com/script/main/ art.asp?articlekey=33490 [28.08.2015].

Miller S.M., Schnoll R.A., Gdy widzieć znaczy czuć – poznawczo – emocjonalne podejście do radzenia sobie ze stresem zdrowotnym, [w:] Psychologia emocji, red. M. Lewis, J.M. Haviland – Jones, GWP Gdańsk 2005.

Parczewska T., Doświadczanie koleżeństwa i przyjaźni przez dzieci z chorobami przewlekłymi, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.

Pilecka W., Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna, red. W. Pilecka, M. Stachel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska GWP, Gdańsk 2005.

Smith B.J., Tang K.Ch., Nutbeam D., WHO Health Promotion Glossary: new terms [w:] Health Promotion International Advance Access, September 7, 2006.

Syrek E., Dziecko chore jako osoba zależna. Rodzinne wyznaczniki jakości życia, [w:] By człowiek nie musiał cierpieć. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Aleksandrze Maciarz, red. A.A. Zych, A. Nowicka, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2007.

Ziarko M., Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2014.

Ziółkowska B., Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza. Jak wspomagać rozwój dzieci przewlekle chorych, GWP, Gdańsk 2010.