Osobowościowe uwarunkowania procesu emancypacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
PDF

Słowa kluczowe

emancipation
personality
people with visual disabilities

Jak cytować

Gładyszewska-Cylulko, J. (2016). Osobowościowe uwarunkowania procesu emancypacji osób z niepełnosprawnością wzrokową. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (12), 119–133. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.06

Abstrakt

The purpose of the study was to find out the relationship between personality factors and tendency to emancipation. The author focuses on the most important problems of personality of persons with visual disabilities. She wonders why do certain factors of personality encourage the process while others slow it down. The process of emancipation is complex and long-lasting but very significant not only from the perspective of people with visual disabilities, but also for all the people in a community that respect diversity.

https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.06
PDF

Bibliografia

Bokus B., O warunkach narracji stwarzanych dziecku przez dorosłego (w świetle rozważań na temat podmiotowości małego dziecka w sytuacji wychowawczej), [w:] Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży, red. A. Gurycka, M. Kofta, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.

Bańka A., Społeczna psychologia środowiskowa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.

Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.

Czerepaniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna, rozwój świadomości krytycznej człowieka, GWP, Gdańsk 2006.

Gasiul H., Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje, Difin, Warszawa 2006.

Grabski B., Gierowski J. K., Zaburzenia osobowości – różne spojrzenia i próby ich integracji, „Psychiatria Polska” 2012, tom XLVI, nr 5, s. 829–844.

Klinkosz W., Sukces akademicki studentów niewidomych i słabo widzących a ich osobowość, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003.

Kończyk T., Wpływ niedowidzenia na kształtowanie się osobowości inwalidów wzroku III grupy, „Biuletyn Zespołu Wizytatorów Metodyków Zakładów Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów” 1980, nr 23, s. 9–17.

Korzeniowski K., Podmiotowość człowieka. Metateoretyczne ramy teorii, [w:] Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, red. K. Korzeniowski, R. Zieliński i W. Daniecki, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1983.

Majewski T., Tyflopsychologia rozwojowa (Psychologia dzieci niewidomych i słabowidzących), „Zeszyty tyflologiczne” nr 20, Redakcja Wydawnictw Tyflologicznych PZN, Warszawa 2002.

Maslow A., Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa 2009.

Pervin L. A., Psychologia osobowości, GWP, Gdańsk 2005.

Reykowski J., Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, PWN, Warszawa 1966.

Sękowska Z., Przystosowanie społeczne młodzieży niewidomej, WSiP, Warszawa 1991.

Witkowski T., Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych. 13 rodzajów niepełnosprawności, MDBO, Warszawa 1993.

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2002.