W poszukiwaniu drogi do emancypacji – oczekiwania niesłyszących
PDF

Słowa kluczowe

deaf
emancipation
sign language
deaf community

Jak cytować

Jagoszewska, I. (2016). W poszukiwaniu drogi do emancypacji – oczekiwania niesłyszących. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (12), 135–163. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.07

Abstrakt

Many of the questions posed in the discussion on the modern state education policy are those connected with the search for ways of emancipation of deaf. Many issues of practical importance refers to the expectations of the deaf determined by diversity and specificity of their functioning , aspirations for autonomy or complex expectations regarding access to sign language. All this happens with simultaneous constraints to meet existing needs and changes achieved in legislation with a clear increase in the expression of the vital interests of one group in an incoherent community of the deaf.

https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.07
PDF

Bibliografia

Bartnikowska U., Sytuacja społeczna i rodzinna słyszących dzieci niesłyszących rodziców, Wydawnictwo edukacyjne AKAPIT, Toruń 2010.

Chrzanowska I., Student z niepełnosprawnością – szanse i wyzwania, [w:] Student z niepełnosprawnością w szkole wyższej, red. B. Tylewska-Nowak, W. Dykcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2013.

Csanyi Y., Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, WSiP, Warszawa 2004.

Czajkowska-Kisil M., A. Klimczewska, Rola języka migowego w kształtowaniu tożsamości Głuchych w Polsce, [w:] Tożsamość społeczno-kulturowa Głuchych, PZG Oddział łódzki, Łódź 2007.

Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.

Czerepaniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna, rozwój świadomości krytycznej człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Dryżałowska G., Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna. Model kształcenia integracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Gunia G., Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Hoffman B., Surdopedagogika w teorii i praktyce, WSP TWP, Warszawa 2001.

Kobosko J., Edukacja głuchych. Materiały konferencyjne, RPO, Warszawa 2014.

Kobosko J., Psychologiczne implikacje głuchoty dziecka w rodzinie i środowisku szkolnym, [w:] Edukacja głuchych materiały konferencyjne Warszawa BRPO, Warszawa 2014.

Korzon A., Znaczenie języka migowego we wczesnej komunikacji dzieci z zaburzeniami słuchu, [w:] Dziecko niepełnosprawne. Rozwój i wychowanie, red. E. Minczakiewicz, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003.

Kosakowski C., Dziecko niepełnosprawne w szkole masowej – możliwości i ograniczenia, [w:] Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, red. C. Kosakowski, M. Zaorska, Wydawnictwo Edukacyjne, Toruń 2000.

Kostyło H., Przesłanie „Pedagogii uciśnionych” Paula Freire, „Forum Oświatowe” 2011, nr 2(45).

Kowalski P., Rekomendacje organizacyjne dla szkolnictwa dla Głuchych, [w:] Edukacja głuchych. Rzecznik Praw obywatelskich, RPO, Warszawa 2014.

Krakowiak K., Kim jest moje niesłyszące dziecko?, [w:] „Nie głos, ale słowo…”. Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu, red. K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.

Krakowiak K., Pedagogiczna typologia uszkodzeń słuchu i osób nimi dotkniętych, [w:] „Nie głos, ale słowo…”. Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu, red. K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.

Krakowiak K., Szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2003.

Krause A., Niepełnosprawność-Inny w paradygmacie humanistycznym, [w:] Niepełnosprawność Półrocznik Naukowy – Problemy Wybrane/Niepełnosprawność w aspekcie zdrowia i życia społecznego, Surdopedagogika, red. A. Krause 2010, nr 4.

Krause A., Teoretyczne inspiracje pedagogiki specjalnej – pedagogika emancypacyjna,, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 28, s. 7–16.

Lipińska-Lokś J., Szkoła wyższa w trosce o społeczną integrację osób z niepełnosprawnością, [w:] Student z niepełnosprawnością w szkole wyższej, red. B. Tylewska-Nowak, W. Dykcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2013.

Plutecka K., Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Podgórska-Jachnik D., Głusi. Emancypacje, Wydawnictwo Naukowe WSP, Łódź 2013.

Podgórska-Jachnik D., Głusi wśród słyszących – głusi wśród Głuchych. Problemy integracji społecznej osób z uszkodzonym słuchem w aspekcie tożsamościowym, [w:] Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych. Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, red. E. Woźnicka, Łódź 2011.

Polak Z., Studiowanie osób z niepełnosprawnością UMCS – realia i wyzwania, [w:] Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce kształcenia w Uczelni Wyższej, red. B. Harań, Akademia Podlaska, Siedlce 2002.

Raj-Koziak D., Sprawozdanie z 9th Internayional TRI Tinnitus Conference ‘Tinnitus: from Cochlea to Brain and Back” 7–10.06.2015 Ann Arbor USA, „Nowa Audiofonologia” 2015, nr 4(3) s. 84–85.

Sak M., Kształcenie głuchych w szkołach masowych i w klasach mieszanych z innymi niepełnosprawnościami, wystąpienie na Konferencji Edukacja Głuchych 20.03 2014

Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Wojnarowska W., Klasyfikacja zaburzeń słuchu, „Logopedia” 2002, nr 28.

Szczepankowski B., Osoby z uszkodzonym słuchem, [w:] Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. Zeszyty Informacyjno Metodyczne Doradcy Zawodowego, nr 10, red. B. Szczepankowski, A. Ostrowska, Warszawa 1998.

Szczepankowski B., Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi. Wyrównywanie szans, WSiP, Warszawa 1999.

Szczepankowski B., Język migowy a mowa ciała, [w:] Mowa ciała i jej funkcje w kulturze, red. M. Jasińska, J. Kuć, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2002.

Szczepankowski B., Koncewicz D., Język migowy w terapii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Edukacyjna Grupa Projektowa, Łódź 2008.

Śliwerski B., Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1992.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003.

Tomaszewski P., i in., Nauczmy się rozumieć nawzajem. Poradnik dla słyszących niedosłyszących i głuchych, Polski Związek Głuchych Zarząd Główny, Warszawa 2010.

Tomaszewski P., Funkcjonowanie językowo-poznawcze u dzieci głuchych Edukacja głuchych. Materiały konferencyjne, RPO Warszawa 2014.

Tomaszewski P., Rozwijanie kompetencji socjokulturowej w nauczaniu polskiego języka migowego, [w:] Społeczne i kulturowe aspekty zdrowia i niepełnosprawności, red. P. Tomaszewski, K. Bargiel-Matusiewicz, E. Pisula, Wydawnictwo UW, Warszawa 2015.

Twardowska E., Kowalska M., Katalog szkół 2011/2012, Wydawnictwo PZG, Łódź 2011.

Wright R., Nonzero. Logika ludzkiego przeznaczenia, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005.

Werszka K., Bieńkowska-Robak K., Problemy ze słuchem, „Integracja” 2002, nr 6.

Źródła internetowe

http://glusi.pl/contentpjm/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=435&video_id=235 film „The End” [20.02.2016].

http://rozprawyspoleczne.pswbp.pl/pdf/03_rs_t6_nr1_2012_trebicka_postrzygacz,_antas.pdf [15.03.2016].

http://www.efs.2007-2013.gov.pl/analizyraportypodsumowania [15.03.2016].

http://www.wydawnictwo.wsp.lodz.pl/glusi/glusi_www_calosc.pdf [15.03.2016].

https://rpo.gov.pl/sites/default/files/Edukacja_gluchych_materialy_konferencyjne.pdf

https://www.pfron.org.pl/pl/wydarzenia/1230,Prezydent-RP-podpisuje-ustawe-ojezyku-migowym.html [20.02.2016].

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Edukacja%20gluchych.pdf [6.01.2016].

https://www.efs.20072013.gov.pl/analizyraportypodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/strony/ogolnopolskie_badanie_syt_potrzeb_2009_28032011.aspx [6.01.2016].

https://Documents%20and%20Settings/uw/Pulpit/194-594-1-SM.pdf [12.02.2016].

http://glusi.pl [dostęp: 20.02.2015].

http://resgest.pl/wp-content/uploads/2016/01/zatrudnij_gluchych_broszura.pdf [15.03.2016].

http://www.youtube [17.02.2016].

https://www.onsi.pl [17.02.2016].

http://www.youtube.com/watch?v=modq8QpKmE4 [20.02.2016].

https://men.gov.pl/niezbednik[20.02.2016].

https://www.polskieradio.pl/ [20.02.2016].

http://www.bip.men.gov.pl/index.php [15.03.2016].

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/179419 [6.01.2016].

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/997 [6.01.2016].

https://www.rpo.gov.pl/[6.01.2016].