Analiza mechanizmów zachowania spójności w komunikacie multimodalnym na przykładzie relacji na żywo, w ramach teorii modelu sytuacji; propozycja modelu spójności dla telewizyjnego przekazu reporterskiego

Main Article Content

Agnieszka Czoska
Agata Karaśkiewicz

Abstrakt

W artykule przedstawiono model spójności  komunikatu multimodalnego skonstruowany z perspektywy modelu przetwarzania tekstu Event-Indexing Model. Podejście to pozwala na wyróżnienie dwóch perspektyw analizy spójności komunikatu multimodalnego: paralelnej oraz sekwencyjnej. Umożliwia także porównanie stopnia spójności różnych typów komunikatów multimodalnych oraz przewidywanie wpływu zmian poziomu spójności na przetwarzanie komunikatu. Proponowany model daje możliwość analizy spójności zarówno z punktu widzenia odbiorcy, jak i nadawcy komunikatu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czoska, A., & Karaśkiewicz, A. (2018). Analiza mechanizmów zachowania spójności w komunikacie multimodalnym na przykładzie relacji na żywo, w ramach teorii modelu sytuacji; propozycja modelu spójności dla telewizyjnego przekazu reporterskiego. Investigationes Linguisticae, 37, 1-16. https://doi.org/10.14746/il.2017.37.1.
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Ädel, A. (2006). Metadiscourse in l1 and l2 english. John Benjamins Publishing Company.
 2. Allan S. (2006). Kultura newsów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Antas A. (1981). Projekt metodologii badań relacji obraz-słowo w przekazie telewizyjnym, Zeszyty Prasoznawcze 2.
 4. Bellert I. (1971). O pewnym warunku spójności tekstu. W: M. R. Mayeonwa (red.) O spójności tekstu. Wrocław-Warszawa: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.
 5. Basil M. D. (1994a). Multiple resource theory, I: Application to television viewing. Communication Rresearch, 21, 2 177-208.
 6. Beaugrande de R-A, Dressler W. U. (1990). Wstęp do lingwistyki tekstu. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 7. Bednarek M., Caple H. (2012). News discourse. Chennai, Continuum.
 8. Brosius H. B. (1989). Influence of presentation features and news content on learning from television news. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 33, 1-14.
 9. Brunyé, T. T. i Taylor, H. A. (2007). Working memory in developing and applying mental models from spatial descriptions. Journal of memory and language. 58(3),. 701-729.
 10. Dobrzyńska T. red. (1993). Tekst. Próba syntezy. Warszawa, Instytut Badań Literackich.
 11. Drew D. G., Grimes T. (1987). Audio-visual redundancy and TV news recall. Communication Research, 14, 452-461.
 12. Duszak A. (1998). Teskt, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 13. Ericsson, K. A. i Kintsch, W. (1995). Long-term working memory. Psychological review. 102(2), pp. 211-245.
 14. Francuz P. (2002). Rozumienie przekazu telewizyjnego. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL.
 15. Hagoort, P. i van Berkum, J. (2007). Beyond the sentence given. Philosophical transactions of the royal society. 362, pp. 801-811.
 16. Hald, L. A., Steenbeek-Planting, E. G. i Hagoort, P. (2007). The interaction of discourse context and world knowledge in online sentence comprehension. evidence from the n400. Brain Research(1146), 210-218.
 17. Hyland, K. (2005). Metadiscourse: exploring interaction in writing. Continuum.
 18. Jacobson, R. (1989). Poetyka w świetle językoznawstwa. W: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. Tom 2.
 19. Kurby, Ch. A. I Zacks, J. M. (2012). Starting from scratch and building brick by brick in comprehension. Memory & Cognition 40(5), pp. 812-826.
 20. Kutas, M. i Federmeier, K. D. (2010). Thirty years and counting: Finding meaning in the n400 component of the event-related brain potential (ERP). The Annual Review of Psychology, 62 , 621-647.
 21. Lang, A. (1995). Defining audio/video redundancy from a limited capacity information processing perspective. Communication Research, 22, s. 86-115.
 22. Leathers D. (2007). Komunikacja Niewerbalna, Warszawa, PWN.
 23. Lemarié, J., Robert F. Lorch, J., Eyrolle, H. i Virbel, J. (2008). Sara: A text-based and reader-based theory of signaling. Educational Psychologist,43 (1), 27-48.
 24. Lindernholm, T., Virtue, S., Tzeng, Y i van den Broek, P. (2004). Pluctuations in the availability of information during reading: capturing cognitive processes using the landscape model. Discourse processes 37(2), pp. 165-186.
 25. Lorch Jr, R., Lemarié, J. i Grant, R. (2011). Three information functions of headings: A test of the sara theory of signaling. Discourse Processes, 48 (3), 139-160.
 26. Magdoń A. (2005). Reporter i jego warsztat. Kraków, Universitas.
 27. Magliano, J. P., Miller, J. I Zwaan, R. A. (2001). Indexing space and time in film understanding. Applied Cognitive Psychology, 15, pp. 533-545.
 28. McNamara, D. S. (2001). Reading both high-coherence and low-coherence texts: Effects of text sequence and prior knowledge. Canadian Journal of Experimental Psychology, 55 (1), 51-62.
 29. McNamara, D. S. I Kintsch, W. (1996). Learning from texts: Effects of knowledge and text coherence. Discourse processes, 22, pp. 247-288.
 30. McNamara, D. S., Kintsch, E., Butler Songer, N. i Kintsch, W. (1996). Are good texts always better? Interactions of text coherence, background knowledge, and levels of understanding in learning from text. Cognition and Instruction, 14 (1), 1-43.
 31. McNamara, D.S. i Magliano, J. (2009). Toward a Comprehensive Model of Comprehension w: Brian Ross (red.) The Psychology of Learning and Motivation, Vol. 51, Burlington: Academic Press, pp.297-384.
 32. Martinec R., Salway A., (2005). A system for image-text relations in new (and old) media, Visual Communication, 4 (3), 337-71.
 33. Mayenowa M. R. (red) (1971). O spójności tekstu. Wrocław – Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.
 34. Meinhof, U.H. (1994). Double talk in news broadcasts: a cross-cultural comparison of pictures and texts in television news. w: D. Graddol and O. Boyd-Barrett (eds), Media Texts: Authors and Readers. Clevedon: Open Univeristy Press, pp. 212-23.
 35. Montgomery, M. (2007). The discourse of Broadcast News: A Linguistic Approach. Abingdon/New York: Routledge.
 36. Niczyperowicz A., (red.) (2001) Dziennikarstwo od kuchni. Poznań, TS Wydawnictwo,
 37. Oskiera A. (2006). Strategie konwersacyjne w dialogu radiowym. Leksem, Łask.
 38. Ożdżyński J., (1978). Relacja radiowa i komentarz telewizyjny w ujęciu składniowo-informacyjnym. w: T. Skubalanka (red.), Studia nad składnią polszczyzny mówionej, Wrocław.
 39. Pascual, E. i Virbel, J. (1996). Semantic and Layout Properties of Text Punctuation. w: Proceedings of the Association for Computational Linguistics Workshop on Punctuation, pp. 41–48.
 40. Pavio A. (1969). Mental imagery in associative learning and memory. Psychological Reuiew, 76, 241-263.
 41. Persson, P. (1998). Coherence and Inference Generation in Cinematic Texts. prezentacja na The Society for Text and Discourse annual conference, Madison, Wisconsin.
 42. Płażewski J., (1982). Język filmu, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
 43. Radvansky, G. A. i Copeland, D. E. (2004). Working memory span and situation model processing. American Journal of Psychology 117(2), pp. 191-213.
 44. Ray, V. (2003). The television Handbook: An Insider`s Guide to being a Great Broadcast Journalist. London: Macmillan.
 45. Rapp, D. N i Kendeou, P. (2007). Revising what readers know: Updating text representations during narrative comprehension. Memory & Cognition 35(8), pp. 2019-2032.
 46. Rapp, D. N. I Taylor, H. A. (2004). Interactive Dimensions in the Construction of Mental Representations for Text. Journal of experimental psychology 30(5), pp. 988-1001.
 47. Rinck, M. i Weber, U. (2003). Who when where: An experimental test of the event-indexing model. Memory & Cognition, 31 (8), 1284-1292.
 48. Saloni Z. (1971). Definicja spójności tekstu. w: R. Mayenowa (red.), O spójności tekstu, Wrocław-Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.
 49. Therriault, D. J., Rinck, M. i Zwaan, R. A. (2006). Assessing the influence of dimensional focus during situation model construction. Memory & Cognition 34(1), pp. 78-89.
 50. Tzeng, Y., van den Broek, P., Kendeou, P. i Lee, Ch. (2005). The computational implementation of the landscape model: modeling inferential processes and memory representations of text comprehension. Behavior research methods 37(2), PP. 277-286.
 51. Uszyński J., (2004). Telewizyjny pejzaż genologiczny, Warszawa, Biblioteka Zeszytów Telewizyjnych.
 52. van Berkum, J., Brown, C., Zwitserlood, P., Kooijman, V. i Hagoort, P. (2005). Anticipating upcoming words in discourse: Evidence from ERPs and reading times. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 31 (3), 443.
 53. van Berkum, J, Brown, C. i Hagoort, P. (1999). Early Referential Context Effects in Sentence Processing: Evidence from Event-Related Brain Potentials. Journal of memory and language 41, pp. 147-182.
 54. Walma van der Molen, J. , i van der Voort, T. (2000). The impact of television, print and audio on children`s recall of the news. A study of three alternative explanations for the dual- coding hypothesis. Human Communications Research, 26, 3-26.
 55. Wesołowska D., (1980). Monolog telewizyjny. Próba typologii. Zeszyty Prasoznawcze, 4.
 56. Van Leeuwen, T. (1991). Conjunctive structure in documentary film and television, Continuum, 5 (1), 76-114.
 57. Zacks, J. M., Speer, N. K. i Reynolds, J. R. (2009). Segmentation in Reading and Film Comprehension. Journal of experimental psychology. 138(2), pp. 307-327.
 58. Załazińska A. (2006). Niewerbalna struktura dialogu. W poszukiwaniu polskich wzorów narracyjnych i interakcyjnych zachowań komunikacyjnych, Kraków, Universitas.
 59. Zwaan, R. A. (1999). Situation Models: The Mental Leap Into Imagined Worlds. Current directions in psychological science. 8(1), pp. 15-18.
 60. Zwaan, R. A., Langston, M. C. i Graesser, A. C. (1995). The construction of situation models in narrative comprehension: An event-indexing model. Psychological science 6(3), pp. 292-297.
 61. Zwaan, R. A. i Madden, C. J. (2004). Updating situation models. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 30(1), 283–288.
 62. Zwaan, R. A. i Radvansky, G.. A. (1998). Situation models in language comprehension and memory. Psychological bulletin, 123 (2), 162-185.
 63. Zon L., (1998) O montażu w filmie, Warszawa, Centrum Animacji Kultury,.
 64. Żórawski K., (2004) Długi stół. Warszawa, Biblioteka Zeszytów Telewizyjnych.
 65. Żydek-Bednarczuk (2005), Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków, Universitas.