O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Celem Investigationes Linguisticae jest upowszechnianie zarówno krajowych, jak i zagranicznych osiągnięć w dziedzinie lingwistyki, ze szczególnym naciskiem na:


• językoznawstwo ogólne,

• językoznawstwo porównawcze,

• językoznawstwo stosowane,

• językoznawstwo matematyczne,

• językoznawstwo korpusowe,

• językoznawstwo kognitywne,

• interlingwistyka,

• etnolingwistykę,

• socjolingwistykę,

• psycholingwistykę,

• neurolingwistykę,

• badania komunikacji i kultury.

Proces recenzji

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
 • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
 • relacje podległości zawodowej,
 • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  1. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  2. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
  3. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.


Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w Investigationes Linguisticae są bezpłatne.

Recenzenci

Lista recenzentów

Zasady etyki

Zespół redakcyjny Investigationes Linguisticae zobowiązuje się dokonać wszelkich starań, aby praktyka wydawnicza spełniała wszystkie krajowe i międzynarodowe normy etyczne – wymagając wysokich standardów zarówno od siebie, jak i od autorów tekstów.

1. Redakcja Investigationes Linguisticae wymaga od autorów ujawnienia pełnej informacji o ich wkładzie w publikację. Nie będzie tolerowane tzw. „ghostwriting” – czyli sytuacja, gdy osoby, które wniosły istotny wkład w powstanie publikacji, nie zostały uwględnione jako autorzy publikacji ani wymienione w podziękowaniach. Nie będzie tolerowane również tzw. „guest authorship” (znane inaczej jako „honorary authorship”) – czyli sytuacja, gdy wśród autorów pojawiły się osoby, które miały znikomy wkład w powstanie publikacji.

2. Redakcja Investigationes Linguisticae wymaga od autorów podania afiliacji z jednostkami naukowymi, a także innymi podmiotami, których działalność może wpływać na rzeczowość przedstawionych w publikacji danych, lub które wsparły publikację finansowo lub w inny, pośredni lub bezpośredni, sposób.

3. Redakcja Investigationes Linguisticae zobowiązuje ujawniać wszystkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej, skutkiem czego będzie wycofanie tekstu z publikacji.

4. Redakcja Investigationes Linguisticae zobowiązuje się zapewnić recenzję opartą tylko i wyłącznie o przesłanki merytoryczne.

Redakcja Investigationes Linguisticae zobowiązuje się także do przestrzegania wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sponsors


Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Investigationes Linguisticae vol. 8-26 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Historia czasopisma

Czasopismo ukazuje się od 1995 roku i jest prowadzone przez pracowników Instytutu Językoznawstwa Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu. W latach 1995-1999 wydano 7 numerów w druku, a w latach 2002-2014 22 numery w formie elektronicznej.