Stereotypowe obrazy przedstawicieli chrześcijaństwa, islamu i buddyzmu z perspektywy użytkowników języka polskiego. Badanie psychosemantyczne
PDF

Jak cytować

Adamczewska , A. . (2021). Stereotypowe obrazy przedstawicieli chrześcijaństwa, islamu i buddyzmu z perspektywy użytkowników języka polskiego. Badanie psychosemantyczne . Investigationes Linguisticae, 45, 1–18. https://doi.org/10.14746/il.2021.45.1

Abstrakt

Niniejszy artykuł na celu ma zbadanie obecnych wśród użytkowników języka polskiego stereotypów chrześcijanina, muzułmanina oraz buddysty. Dane zostały zebrane przeprowadzając autorskie badanie psychosemantyczne wśród 60 studentów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za pomocą techniki skojarzeń kierowanych i przy użyciu kwestionariusza ankietowego odtworzono stereotypowy wizerunek przedstawicieli trzech najbardziej rozpowszechnionych w Polsce religii. W pracy zawarto liczbową oraz semantyczną analizę wyników, porównano wyobrażenia na temat wyznawców chrześcijaństwa, islamu i buddyzmu, sprawdzono wpływ wyznania badanych na ich odpowiedzi oraz zaproponowano sposoby przeprowadzenia dalszych badań.

https://doi.org/10.14746/il.2021.45.1
PDF

Bibliografia

Bąk, O. 2000. Propozycja modyfikacji metody badawczej typu dyferencjał semantyczny w badaniu stereotypu chorego psychicznie. w: Psychiatria Polska 5, s. 795-809.

Bartmiński, J. 2008. Polski stereotyp matki. w: Postscriptum Polonistyczne 1, s. 33-53.

Bartmiński, J., Panasiuk, J. 2001. Stereotypy językowe. w: Bartmiński, J. (red.) Współczesny język polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 373-382.

Braly, K., Katz, D. 1993. Racial stereotypes of One Hundred College Students. w: Journal of Abnormal and Social Psychology, 28, s. 280-290.

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) 2012. Zmiany w zakresie wiary i religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II. Warszawa. Online: https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_049_12.PDF (dostęp 15.01.2022)

Chałasiński, J. 1935. Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej „Kopalnia” na Górnym Śląsku. w: Przegląd Socjologiczny, t. 3, s. 146-278.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) 2018. Życie religijne w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018. Warszawa. Online: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5500/8/1/1/zycie_religijne_w_polsce_wyniki_badania_spojnosci_spolecznej_2018.pdf (dostęp 15.01.2022)

Główny Urząd Statystyczny (GUS) 2020. Wyznania religijne w Polsce 2015-2018. Warszawa. Online: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5500/5/2/1/wyznania_religijne_w_polsce_2015-2018.pdf (dostęp 15.01.2022)

Kapiszewski, A. 1978. Stereotyp Amerykanów polskiego pochodzenia. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

Kent, G.H., Rosanoff, A.J. 1910. A study of association in insanity. w: American Journal of Insanity, 67, s. 317-390.

Kępiński, A. 1990. Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo PWN.

Lippmann, W. 1922. Public Opinion. Nowy Jork: Harcourt Brace.

Łukaszewski, W., Weigl, B. 2001. Stereotyp stereotypu czy prywatna koncepcja natury ludzkiej? w: Jasińska-Kania, A., Kofta, M. (red.) Stereotypy i uprzedzenia: uwarunkowania społeczno-kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 44-59.

Pisarkowa, K. 1976. Konotacja semantyczna nazw narodowości. w: Zeszyty Prasoznawcze, 1. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 5-26.

Słownik języka polskiego PWN. Online: https://sjp.pwn.pl (dostęp: 21.05.2022)