Partial synonymy of terms: Diverse labels for, and interpretations of, light verb constructions
PDF (English)

Jak cytować

Hrenek, Éva. (2022). Partial synonymy of terms: Diverse labels for, and interpretations of, light verb constructions . Investigationes Linguisticae, 46, 1–13. https://doi.org/10.14746/il.2022.46.1

Abstrakt

The point of departure of this paper is the hypothesis that, by examining the various labels used for the verbal expressions (also) known as light verb constructions (e.g., periphrastic constructions, pleonastic expressions, semi-compositional constructions), it is possible to pinpoint the features that the various approaches dealing with that particular category and that phenomenon interpret as definitive, essential specificities of the linguistic units in question (cf. 2.1). In addition, the exploration of the differences across categories referred to by terms that are synonymous (at least in some of their uses) might contribute to outlining the features of prototypical and non-prototypical light verb constructions, and refining the systematization of the above-mentioned expressions.

In this article, I will first review the general characteristics of denomination (2.1), and those of terminology formation (2.2). After that, I will briefly sketch the approaches typically connected to the terms that are occasionally used synonymously with the term light verb construction (3). Then, on the basis of the intersection of the different approaches, I will outline a definition of light verb constructions that can currently be regarded as being the most general and accepted (4). Finally, combining several views found in the literature, I will attempt a prototype-based approach to the construction type under discussion and determine the features of prototypical light verb constructions (5).

https://doi.org/10.14746/il.2022.46.1
PDF (English)

Bibliografia

Aitchison, Jean & Diana M. Lewis 2003. “Polysemy and bleaching.” In Nerlich, Brigitte, Todd, Zazie, Herman, Vimala and Clarke, David D. (eds): Polysemy: Flexible patterns of meaning in mind and language. Berlin / New York: Mouton de Gruyter. 253–267.

Balázs, Géza 2001. Magyar nyelvhelyességi lexikon [An encyclopaedia of Hungarian usage.] Budapest: Corvina.

Bowern, Claire 2008. “The diachrony of complex predicates.” Diachronica 25: 161–185. DOI: https://doi.org/10.1075/dia.25.2.03bow

Butt, Miriam and Lahiri, Aditi 2013. “Diachronic pertinacy of light verbs.” Lingua 135: 7–29. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lingua.2012.11.006

Dengl, János 1938. “A terpeszkedő igék.” [Pleonastic verbs.] Magyarosan 7 (9–10): 196–199.

Dobos, Csilla 1991. Leíró kifejezések az orosz jogi szaknyelvben [Descriptive expressions in legal Russian]. PhD dissertation. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

Dobos, Csilla 2009. Funkcióigés szerkezetek [Light verb constructions]. Miskolc: Passzer 2000 Kiadó.

Forgács, Tamás 2007. Bevezetés a frazeológiába. A szólás- és közmondáskutatás alapjai [An introduction to phraseology: Fundamentals of research on set phrases and proverbs]. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Forgács, Tamás 2015. “Frazeológiai egységek »könnyű igékkel«” [Phraseological units with “light verbs”.] In Bárth, M. János, Bodó, Csanád and Kocsis, Zsuzsanna (eds): A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére [Dimensions of language: Papers in honour of Dezső Juhász]. Budapest: ELTE BTK. 462–472.

Fóris, Ágota 2005. Hat terminológiai lecke [Six lessons in terminology]. Pécs: Lexikográfia Kiadó.

Grétsy, László and Kovalovszky, Miklós (eds) 1985. Nyelvművelő kézikönyv [Handbook of linguistic purism]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Hegedűs, Rita 2004. Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések [Hungarian grammar: Forms, functions, and correspondences]. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Heltai, Pál and Gósy, Mária 2005. “A terpeszkedő szerkezetek hatása a feldolgozásra.” [Analytical constructions with deverbal nouns and delexical verbs in comprehension.] Magyar Nyelvőr 129 (4): 473–488.

Horváth, Katalin 2000. “Kontrasztivitás és szófejtés.” [Contrastivity and etymology.] In Gecső, Tamás (ed.): Kontrasztív szemantikai kutatások [Studies in contrastive semantics]. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 148–154.

Hrenek, Éva 2016. A funkcióigés szerkezetek a metaforikus jelentésű igei szerkezetek rendszerében [Light verb constructions in the system of verb phrases with a metaphorical meaning]. MA dissertation. Budapest: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék.

Hrenek, Éva 2017. “A funkcióigei jelentés az ad jelentésrendszerében.” [Light verb meaning in the semantic structure of Hungarian ad ‘give’.] Ösvények 2017: 14–26.

Hrenek, Éva 2019a. “On the meaning of light verbs: Hungarian light verb constructions within the system of verbal constructions with metaphorical meanings.” Jezyk – Komunikacja – Informacja / Language – Communication – Information 14: 14–32.

Hrenek, Éva 2019b. “Az igei jelentésmozzanatok változásai és változatai a csap ige jelentésrendszerén belül.” [Changes and varieties of verbal meaning components in the semantic structure of Hungarian csap ‘strike’.] In Ladányi, Mária and Hrenek, Éva (eds): Nyelvi és nyelvhasználati motivációk. Budapest: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. 19–42.

Hrenek Éva 2021. “Terminusok részleges szinonímiája. A funkcióigés szerkezetek megnevezésének és értelmezésének különböző módjai.” [Partial synonymy of terms: Diverse labels for, and interpretations of, light verb constructions.] In Havas, Ferenc – Horváth, Katalin – Hrenek, Éva – Ladányi, Mária (eds): A grammatikától a retorikáig. Nyelvészeti tanulmányok C. Vladár Zsuzsa tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék. 298–307.

Imrényi, András 2009. “Generatív nyelvészet és szociolingvisztika.” [Generative linguistics and sociolinguistics.] Magyar Nyelv 105 (1): 50–62.

Ittzés, Máté 2015. “Funkcióigés szerkezetek a kar- ’csinál’ igével a Ŗgveda 7. könyvében.” [Light verb constructions with kar- ‘do’ in Book 7 of Ŗgveda.] In Bárány, István, Bolonyai, Gábor, Ferenczi, Attila and Vér, Ádám (eds): Studia Classica. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 339–350.

Károly, Sándor 1970. Általános és magyar jelentéstan [General semantics and the semantics of Hungarian]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Károly, Sándor and Zsembery, István 1960. “Terjengősség, dagályosság hivatalos nyelvünkben.” [Copiousness and redundancy in officialese.] Magyar Nyelvőr 84 (2): 48–154.

Keszler, Borbála 1992. “A mai magyar nyelv szófaji rendszere.” [Parts of speech in present-day Hungarian.] In Kozocsa, Sándor Géza and Laczkó, Krisztina (eds): Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára [Festschrift for the seventieth birthday of Endre Rácz]. Budapest: ELTE. 131–139.

Keszler, Borbála 2000. “A szófaji felosztás problémái.” [Problems in part-of-speech attribution.] In Keszler, Borbála (ed.): Magyar grammatika [Hungarian grammar]. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 70–76.

Langer, Stefan 2005. “A linguistic test battery for support verb constructions.” Lingvisticae Investigationes 27 (2): 171–184. DOI: https://doi.org/10.1075/li.27.2.03lan

Lanstyák, István 2019. “A funkcióigés szerkezetek néhány általános kérdéséről.” [Some general issues concerning light verb constructions.] Fórum Társadalomtudományi Szemle 21 (4): 61–91.

Lázár, A. Péter 2017. “Könnyű kis igécskék I–III.” [Light little verbs 1–3.] Nyelv és Tudomány 16 October, 8 November, 21 December 2017. https://m.nyest.hu/hirek/konnyu-kis-igecskek; https://www.nyest.hu/hirek/konnyu-kis-igecskek-ii-1; https://www.nyest.hu/hirek/konnyu-kis-igecskek-iii (last accessed: 11 June 2021)

Prohászka, János 1956. “Az ige körülírása sokszor fölösleges szószaporítás.” [The circumscription of verbs is often superfluous redundance.] Magyar Nyelvőr 80 (2): 185–193.

Szathmári, István 2004. Stilisztikai lexikon [An encyclopaedia of stylistics]. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Sziklai, Lászlóné 1986. “Terpeszkednek vagy körülírnak?” [Pleonasm or circumscription?] Magyar Nyelvőr 110 (3): 268–273.

Vincze, Veronika 2008. “A puszta főnév + ige komplexumok státusáról.” [On the status of bare noun + verb complexes.] In Sinkovics, Balázs (ed.): LingDok. 7. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai [Papers by doctoral students in linguistics]. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola. 279–297.

Vincze, Veronika, Felvégi, Zsuzsanna and Tóth, Krisztina 2010. “Félig kompozicionális szerkezetek a SzegedParalell angol–magyar párhuzamos korpuszban” [Semi-compositional constructions in the SzegedParalell English–Hungarian Parallel Corpus.] In Tanács, Attila and Vincze, Veronika (eds.): VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Proceedings of the 7th Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport.

Zsilka, János 1967. A magyar mondatformák rendszere és az esetrendszer: tárgyas mondatszerkezetek [The system of Hungarian sentence forms and the Hungarian case system: Transitive sentence structures]. Nyelvtudományi Értekezések 53. Budapest: Akadémiai Kiadó.