Charakterystyka znaczeń wyrażeń tak naprawdę, na pewno i oczywiście

Main Article Content

Bożena Niećko-Bukowska

Abstrakt

Omawiane w niniejszym artykule charakterystyki znaczeń wyrażeń „tak naprawdę”, „na pewno” i „oczywiście” opracowane zostały na podstawie badań ankietowych z wykorzystaniem metody skojarzeniowej, przeprowadzonych wśród studentów kierunku filologia na Wydziale Neofilologii UAM. Celem pracy jest zaprezentowanie możliwych do wyodrębnienia wymiarów semantycznych dla badanych wyrażeń, prześledzenie funkcji jakie pełnią w potocznym użyciu i przedstawienie sposobów funkcjonowania i rozumienia tego, co „prawdziwe”, „pewne” czy „oczywiste”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Niećko-Bukowska, B. (2016). Charakterystyka znaczeń wyrażeń tak naprawdę, na pewno i oczywiście. Investigationes Linguisticae, (34), 21-36. https://doi.org/10.14746/il.2016.34.4
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Adamska, I. 2004. Oczywiście 'Of Course' and Rzeczywiście 'Indeed' - Two Different Types o f Evidential Markers in Polish: A Relevance - Theoretical
 2. Account. W: Kardela, H., Sullivan W., Głaz, A. (eds.). Perspectives on Language, s. 9 -22. Lublin. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 3. Austin, J. L. 1962. How to do things with words. Oxford. At the Clarendon Press.
 4. Austin, J. L. 1993. Mówienie i poznawanie: wykłady i rozprawy filozoficzne. Warszawa. Wyd. Naukowe PWN.
 5. Jędrzejko, E. 1987. Semantyka i składnia polskich czasowników deontycznych. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk. „Ossolineum”.
 6. Niećko-Bukowska, B. 2009. Funkcjonowanie pojęcia prawdy na przykładzie potocznego użycia „tak naprawdę”. W: Investigationes Linguisticae, vol. XVIII, s. 89-99.
 7. Niećko-Bukowska, B. 2016. Oczywiście i po prostu - charakterystyka znaczeń wyrażeń. W: Komorowska E., Kondzioła-Pich, K., (red.). Komunikacja międzyludzka: leksyka, semantyka, pragmatyka. Vol. IV. Szczecin. Wyd. Volumina.pl.
 8. Ossowska, M. 1994. Podstawy nauki o moralności. Wrocław, Warszawa, Kraków. Wydawnictwo Ossolineum.
 9. Wawrzyniak, J., 2016. Etyka eutanazji. Studium filozoficzno-aksjolingwistyczne. Poznań. Wyd. Naukowe UAM.
 10. Wieczorek, R. 2013. Współczesne minimalistyczne teorie prawdy. W: Ziemińska, R. (red.), 2013. Przewodnik po epistemologii. s. 87-113. Warszawa. Wyd. w a m .
 11. Wittgenstein, L. 1997. Traktat logiczno-filozoficzny. Przeł. i wstępem opatrzył Bogusław Wolniewicz. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Wittgenstein, L. 2000. Dociekania filozoficzne. Przeł., wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Bogusław Wolniewicz. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Ziemińska, R., 2005. Absolutyzm i pluralizm. W: Analiza i Egzystencja 1, s. 159-174.
 14. Zgółka, T. 1988. Język wśród wartości. Poznań. Wyd. Poznańskie.