Poznańska leksyka regionalna w świetle koncepcji geografii myślenia Richarda E. Nisbetta

Main Article Content

Anna Piotrowicz
Małgorzata Witaszek-Samborska

Abstrakt

This article is an attempt to use the Richard Nisbett’s observations (the differences in the structure of parts of speech in the languages of East and West) to the Polish language and Poznań regional vocabulary. The analysis applies only to the lexical system, rather than the structure of words in texts. Studies confirm that the Polish language lexical system - both general and regional - is close to the languages of the West.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piotrowicz, A., & Witaszek-Samborska, M. (2013). Poznańska leksyka regionalna w świetle koncepcji geografii myślenia Richarda E. Nisbetta. Investigationes Linguisticae, (29), 27-36. https://doi.org/10.14746/il.2013.29.3
Dział
Językoznawstwo ogólne

Bibliografia

  1. Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa (2002)
  2. Gruchmanowa, Walczak (red.), Słownik gwary miejskiej Poznania, wyd. II z suplementem, Warszawa – Poznań (1999)
  3. Kamińska-Szmaj I., Różnice leksykalne między stylami funkcjonalnymi polszczyzny pisanej, Wrocław (1990)
  4. Nisbett R.E., Geografia myślenia, przeł. E. Wojtych, Sopot (2011)
  5. Saloni Z., Struktura gramatyczna słownictwa zawartego w „Słowniku języka polskiego” pod red. W. Doroszewskiego – zestawienie liczbowe, w: Saloni Z. (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. I, Wrocław (1988)
  6. Sambor J., Język polski w świetle statystyki, w: Bartmiński J. (red.), Współczesny język polski, Lublin (2001)
  7. Szczyszek M., Słowotwórcze przejawy wspólnoty komunikacyjnej (na przykładzie języka polskiego) (w druku)
  8. Zarębina M., Próba statystycznej analizy słownictwa polszczyzny mówionej (synteza danych liczbowych), Wrocław (1985)
  9. Zgółkowa H., Ilościowa charakterystyka słownictwa współczesnej polszczyzny, Poznań (1987)