Umiejętność poszukiwania hiperonimów o wysokim poziomie ogólności przez osoby niewidome i widzące
PDF

Jak cytować

Mikołajczak-Matyja, N. (2004). Umiejętność poszukiwania hiperonimów o wysokim poziomie ogólności przez osoby niewidome i widzące. Investigationes Linguisticae, 10, 68–88. https://doi.org/10.14746/il.2004.10.6

Abstrakt

The ability of searching for hypernyms with a high degree of generality by persons with impaired eyesight and the blind is thoroughly described. The present paper concerns the hierarchically organised structure of the mental lexicon. The final elements of hierarchical series of hypernyms constructed for 75 Polish nouns by 116 subjects (58 blind people and 58 sighted people) were analysed and compared.

https://doi.org/10.14746/il.2004.10.6
PDF

Bibliografia

Allan, K. 2001. Natural language semantics. Oxford: Blackwell Publishers.

Apresjan, J. 1972. Definiowanie znaczeń leksykalnych jako zagadnienie semantyki teoretycznej. [W:] A. Wierzbicka (red.) Semantyka i słownik. Wrocław: Ossolineum. ss. 39-57.

Artowicz, E. 1990. O budowie tzw. ciągów definicyjnych na materiale definicji leksykalnych polskich i węgierskich. Acta Philologica 21. ss. 51-72.

Bańczerowski, J., Pogonowski, J., Zgółka, T. 1982. Ws^p do językoznawstwa. Poznań: UAM.

Bloom, P. 2000. How children learn the meanings o f words. London, Cambridge: MIT Press.

Collins, A. M. & Quillian, M.R. 1969. Retrieval time from semantic memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 8. ss. 240-248.

Cruse, D.A. 1986. Lexical semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Cruse, D. A. 2000. Meaning in language. An introduction to semantics and pragmatics. Oxford: University

Deese, J. 1965. The structure o f associations in language and thought. Baltimore: John Hopkins Press.

Dolan, W., Vardenwende, L., Richardson, S. 2002. Polysemy in a broad-coverage natural language. [W:] Y. Ravin, C. Leacock (Red.). Polysemy. Oxford: University Press. ss. 178 204.

Fellbaum, Ch. 1993. English verbs as a semantic net. Princeton.

Forster, K.I. 1976. Accessing the mental lexicon. [W:] F.J. Wales, E. Walker (red.). New approaches to language mechanisms. Amsterdam: North-Holland. ss. 257-287.

Grochowski, M. 1985. Theoretical problems of truthfulness justification of lexical units semantic definitions (for L1 lexicography). [W:] J. Tomaszczyk, B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.). International conference on meaning and lexicography. Łódź: Uniwersytet Łódzki. ss. 20-21.

Grodziński, E. 1985. Językoznawcy i logicy o synonimach i synonimii. Wrocław: Ossolineum.

Grzegorczykowa, R. 1988. Problem derywatów i wyrazów polisemicznych w opisie słownikowym. [W:] W. Lubaś (Red.). Wokół słownika współczesnego języka polskiego. Wrocław: Ossolineum. ss. 63-77.

Habrajska, G. 1996. Kategoryzacja a klasyfikacja - potoczne i naukowe widzenie świata (analiza badrni ankietowych dotyczących kategoryzacji nazw roślin). [W:] R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska (red.). Językowa kategoryzacja świata. Lublin: UMCS. ss. 221-233.

Hammerl, R., Sambor, J. 1993. O statystycznych prawach językowych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne.

Kleiber, G., Tamba, I. 1990. L’hyponymie revisitée: inclusions et hiérarchie. Langages 98. ss. 7-32.

Kurcz, I. 1967. Polskie normy powszechności skojarzeń swobodnych na 100 słów z listy Kent-Rosanoffa. Studia Psychologiczne t. VIII. ss. 122-255.

Levelt, W.J.M., Roelofs, A., Meyer, A.S. 2002. A theory of lexical access in speech production, [W:] G.T.M. Altmann (red.). Psycholinguistics. Critical concepts in psychology. T. V. London and New York: Routledge. ss. 278-377.

Lyons, J. 1984. Semantyka. Warszawa: PWN.

Łobacz, P., Mikołajczak-Matyja, N. 2002. Skojarzenia słowne w psycholeksykologii i onomastyce psycholingwistycznej. Pozna : Sorus.

Martin, R. 1974. Syntaxe de la définition lexicographique: étude quantitative des définissants dans le „Dictionnaire fondamental de la langue française”. [W:] J. David, R. Martin (red.). Statistique et linguistique. Paris. ss. 61-71.

McClelland, J. & Rumelhart, D. 1981. An interactive activation model of context effects in letter perception. Part 1: An account of basic findings. Psychological Review 88. ss. 60-94.

McGhee-Bidlack, B. 1991. The development of noun definitions: a metalinguistic analysis. Journal of Child Language 18. ss. 417-434.

Mikołajczak-Matyja, N. 1998. Definiowanie pojęć przez przeciętnych użytkowników języka i przez leksykografów. Poznań: Sorus.

Mikołajczak-Matyja, N. 1999. Reguły definiowania a praktyka leksykograficzna. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 35. Warszawa: SOW. ss. 67-107.

Miller, G.A. 1993. Nouns in WordNet: a lexical inheritance system. Princeton.

Miller, G.A., Beckwith, R., Fellbaum, Ch., Gross, D., Miller, K. 1993. Introduction to WordNet: an on-line lexical database, Princeton.

Péchoin, D. 1989. Table ronde. [W:] A.H. Ibrahim, M. Zalessky (red). Français dans le monde No spécial. ss. 60-66.

Quemada, B. 1968. Les dictionnaires du français moderne. Paris: Didier.

Reeves, L.M., Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R. 1998. Words and meaning: from primitives to complex organization. [W:] J.B. Gleason, N.B. Ratner (red.). Psycholinguistics. Orlando: Harcourt Brace College Publishers. ss. 157-226.

Rey-Debove, J. 1971. Etude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains. Paris: Mouton.

Saeed, J.I. 1998. Semantics. Oxford: Blackwell Publishers.

Sambor, J., Zagrodzka, T. 1993. Struktura hierarchiczna hiperonimów w eksperymencie psycholingwistycznym (na materiale nazw roślin). [W:] J. Bartmiński, R. Tokarski (red.). O definicjach i definiowaniu. Lublin: UMCS. ss. 305-319.

[SJPDor]: Doroszewski, W. (red.). 1958 - 1969. Słownikjęzyka polskiego. Warszawa: PWN. T. I - XI.

[SJPDun]: Dunaj, B. (Red.). 1996. Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa: Wilga..

[SJPSz]: Szymczak, M. (red.).1983. Słownikjęzyka polskiego. Warszawa: PWN. T. I - III.

[SJPZg]: Zgółkowa, H. (red.). 1995 - 2003. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Poznrni: Kurpisz. T. I -XL.

Szczekocka-Augustyn, A., Wereszczyńska, B., Zagrodzka, T. 1996. O kategoriach rozmytych (na przykładzie rozumienia nazw fauny, flory i artefaktów). [W:] R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska (red.). Językowa kategoryzacja świata. Lublin: UMCS. ss. 255-272.

Tokarski, R. 1987. Znaczenie słowa i jego modyfikacje w tetâcie. Lublin: UMCS.

Woodworth, R.S., Schlosberg, H. 1963. Psychologia eksperymentalna. Warszawa: PWN.