Skojarzenia słowne niewidomych i widzących użytkowników języka polskiego – studium porównawcze

Main Article Content

Nawoja Mikołajczak-Matyja

Abstrakt

Verbal associations of blind and sighted users of the Polish language – a comparative study. The present paper concerns the role of visual perception in the cognitive (verbal and nonverbal) functioning of people. Verbal associations (free associations) given for 75 Polish nouns by 116 subjects (58 blind people and 58 sighted people) were analysed and compared.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mikołajczak-Matyja, N. (2004). Skojarzenia słowne niewidomych i widzących użytkowników języka polskiego – studium porównawcze. Investigationes Linguisticae, 11, 1-17. https://doi.org/10.14746/il.2004.11.6
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bańczerowski, J., Pogonowski, J., Zgółka, T. 1982. Wstęp do językoznawstwa. Poznań: UAM.
 2. Bock, J. K. 2002. Meaning, sound, and syntax. Lexical priming in sentence production. W: G.T.M. Altmann (red.). Psycholinguistics. Critical concepts in psychology. T.V. Londyn, Nowy Jork: Routledge, ss. 378-404.
 3. Ciechanowicz, A. 1975. Swobodne skojarzenia słowne. Przegląd literatury. Psychologia Wychowawcza 4/1975. ss. 520-534.
 4. Cieślicka-Ratajczak, A. 1995. The mental lexicon in second language learning. Studia Anglica Posnaniensia 29. ss. 105-117.
 5. Cronin, V.S. 2002. The syntagmatic-paradigmatic shift and reading development. Journal of Child Language 29. 1, ss. 189-204.
 6. Crowe, K.M., Kroll, R.M. 1991. Response latency and response class for stutterers and nonstutterers as measured by a word-assciation task. Journal of Fluency Disorders 16, 1. ss. 35-54.
 7. Cruse, D.A. 1986. Lexical semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
 8. Cruse, D.A. 2000. Meaning in language. An introduction to semantics and pragmatics. Oxford: University Press.
 9. Deese, J. 1965. The structure of associations in language and thought. Baltimore: John Hopkins Press.
 10. Elbers, L., Van Loon-Vervoorn, A. 1999. Lexical relationships in children who are blind. Journal of Visual Impairment and Blindness 93, 7. ss. 419-421.
 11. Ferrand, L. 2001. Normes d’associations verbales pour 260 mots „abstraits”, L ’Annee Psychologique 101, 4. ss. 683-721.
 12. Ferrand, L., Alario, F.-X. 1998. Normes d’associations verbales pour 366 noms d’objets concrets. L ’Annee Psychologique 98, 4. ss. 659-709.
 13. Forster, K.I. 2002. Accessing the mental lexicon. W: G.T.M. Altmann (red.). Psycholinguistics. Critical concepts in psychology. T.I. Londyn, Nowy Jork: Routledge. ss. 270-296.
 14. Grodziński, E. 1985. Językoznawcy i logicy o synonimach i synonimii. Wrocław: Ossolineum.
 15. Harley, T. 2003. The psychology of language. Hove, Nowy Jork: Psychology Press.
 16. Hirsh, K.W., Tree, J.J. 2001. Word sssociation norms for two cohorts of british adults. Journal of Neurolinguistics 14, 1. ss. 1-44.
 17. Hormann, H. 1972. Introduction a la psycholinguistique. Paris: Librairie Larousse.
 18. Houde, O. 1990. Logical categorization: schematic knowledge, categorical knowledge, and image versus linguistic format. A study in six- to eleven-year-olds. Cahiers de Psychologie Cognitive 10, 4. ss. 343-384.
 19. Hunca-Bednarska, A.1997. Skojarzenia werbalne w schizofrenii. Lublin: Czelej.
 20. Jenkins, J.J. 1960. Commonality of association as an indicator of more general patterns of verbal behaviour. W: T.A. Sebeok (red.). Style in language. New York: J. Wiley. ss. 307-329.
 21. Johnson, D.E., Shean, G.D. 1993. Word associations and schizophrenic symptoms. Journal of Psychiatric Research 27, 1. ss. 69-77.
 22. Kleiber, G., Tamba, I. 1990. L’hyponymie revisitee: inclusions et hierarchie. Langages 98. ss. 7-32.
 23. Klimasmski, K. 1989. Organizacja czynności poznawczych przy głębokim defekcie wzroku. Kraków: UJ.
 24. Kurcz, I. 1967. Porównania powszechności skojarzeń w różnojęzycznych grupach studenckich. Studia Psychologiczne VIII. ss. 256-271.
 25. Kurcz, I. 1976. Psycholingwistyka. Warszawa: PWN.
 26. Kurcz, I. 2000. Psychologia j zyka i komunikacji. Warszawa: Scholar.
 27. Latour, M.A., McKelvie, S.J. 1994. Effects of type of input and type of processing on recall hypermnesia. Revue canadienne de psychologie experimentale 48, 3. ss. 451-459.
 28. Lyons, J. 1984. Semantyka. Warszawa: PWN.
 29. Łobacz, P., Mikołajczak-Matyja, N. 2002. Skojarzenia słowne wpsycholeksykologii i onomastyce psycholingwistycznej. Pozna : Sorus.
 30. Majewski, T. 1983. Psychologia niewidomych i niedowid^cych. Warszawa: PWN.
 31. Miller, G.A. 1993. Nouns in WordNet: a lexical inheritance system. Princeton.
 32. Moss, H.E., McCormick, S.F., Tyler L.K. 2002. The time course of activation of semantic information during spoken word recognition. W: G.T.M. Altmann (red.). Psycholinguistics. Critical concepts in psychology. T.II. Londyn, Nowy Jork: Routledge. ss. 84-119.
 33. Moss, H.E., Ostrin, R.K.., Tyler, L.K., Marslen-Wilson, W.D. 1995. Accessing different types of lexical semantic information: evidence from priming. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 21, 4. ss. 863-883.
 34. Niesiołowska, U. 1985. Sprawność w poruszaniu się niewidomych a czynniki emocjonalne. Przegląd Tyflologiczny 14/15. ss. 40-52.
 35. Perez-Pereira, M., Conti-Ramsden G. 1999. Language development and social interaction in blind children. Hove (UK): Psychology Press.
 36. Pietrulewicz, B. 1981. Przystosowanie poznawcze niewidomych. Przegląd Tyflologiczny 6/7. ss. 7073.
 37. Pietrulewicz, B. 1983. Rozwój rozumowania przez analogię u dzieci niewidomych w wieku szkolnym. Monografie psychologiczne t. XVI. Wrocław: Ossolineum.
 38. Rommetveit, R. 1968. Words, meanings and messages. Theory and experiments in psycholinguistics. Londyn, Nowy Jork: Academic Press.
 39. Sękowska, Z. 1974. Kształcenie dzieci niewidomych. Warszawa: PWN.
 40. Shugar, G. Gepner-Więcko, K. 1970. Porównanie skojarzeń z punktu widzenia różnic formalnych w strukturze języka polskiego i angielskiego. Psychologia Wychowawcza T. XIII/4. ss. 513-522.
 41. Simpson, G.B. Lexical ambiguity and its role in models of word recognition. W: G.T.M. Altmann (red.). Psycholinguistics. Critical concepts in psychology. T.II. Londyn, Nowy Jork: Routledge. ss. 140-176.
 42. [SJPDun]: Dunaj, B. (red.). 1996. Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa: Wilga.
 43. Szczechowicz, A. 1976. Swoistość kształtowania się pojęć u dzieci niewidomych. W: K. Klimasmski (red.). Procesy poznawcze a defekty sensoryczne, Materiały I Krajowego Sympozjum Psychologii Defektologicznej. Warszawa: PZG, PZN, UJ Instytut Psychologii. ss. 86-99.
 44. Tomaszewski, T. 1986. Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 45. Upmanyu, V.V., Bhardwaj, S., Singh, S. 1996. Word-association emotional indicators: associations with anxiety, psychoticism, neuroticism, extraversion, and creativity. The Journal of Social Psychology 136, 4. ss. 521-529.
 46. Warren, D.H. 1994. Blindness and children. Nowy Jork: Cambridge University Press.
 47. Wilks, C., Meara, P. 2002. Untangling word webs: graph theory and the notion of density in second language word association networks. Second Language Research 18, 4. ss. 303-324.
 48. Wolter, B. 2002. Assessing proficiency through word associations: is there still hope? System 3, 3. ss. 315-329.