The Polish linguistic test review in the assessment of Central Auditory Processing Disorders
PDF

Jak cytować

Mąka, J. (2009). The Polish linguistic test review in the assessment of Central Auditory Processing Disorders. Investigationes Linguisticae, 18, 55–71. https://doi.org/10.14746/il.2009.18.4

Abstrakt

The issue presented here dwells on linguistic tests as universal materials used in detection of hearing deficits and as a possibility of hearing training in all stages of speech perception. The article ranges the tests of which usage is important in case of the Central Auditory processing Disorder. The auditory impairments like CAPD are seldom phenomena from which suffer 10 % of adults and 2-3% of children. Everybody who frequently mishears words, misses instructions, has difficulty rapidly and accurately processing verbal information, has trouble with the prosodic or musical aspects of speech, or has noticeable difficulty hearing in background noise, should be suspected of having an auditory processing deficit and should receive a thorough evaluation. In other words, problem with interpreting and analyzing the sensory information received via auditory pathway is called Central Auditory Processing Disorder and needs a proper battery of audiologic tests. Criteria, which should be applied while preparing central auditory tests, have recently undergone practical practical and theoretical verification. Difficulty in formulating a representative , reliable and precise test is caused by many variables which appear by necessity of taking the phonetic and acoustic structure into consideration. Tests used in medical examination in order to diagnose Central Auditory Processing Disorders are classified into two major categories: Psychoacoustic tests and Electrophysiologic tests. 
https://doi.org/10.14746/il.2009.18.4
PDF

Bibliografia

Bystrzanowska T.: Audiologia kliniczna. Wyd. III, PZWL, Warszawa, 1978.

Demenko G.: Analiza cech suprasegmentalnych języka polskiego dla potrzeb technologii mowy. Rozprawa habilitacyjna. Wydawnictwo UAM, Poznań 1999.

Grabias S.: Zaburzenia mowy. Lublin 2001/02 wydaw. UMSC Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego.

Greenberg S.: Speech processing in the auditory system. New York 2004 wydaw. Springer.

Imiołczyk J.: Prawdopodobieństwo subiektywne wyrazów. Podstawowy słownik frekwencyjny języka polskiego. Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PWN, Warszawa, 1987.

Iwankiewicz S.: Audiometria mowy. Otolaryngologia Polska 1961.

Jassem W.: Mowa a nauka o łączności. Warszawa: PWN 1974.

Jassem W.: Polskie listy wyrazowe ze zrównoważeniem fonetycznym i częstościowym. Technologia Mowy i Języka, Polskie Towarzystwo Fonetyczne, Poznań, 1971.

Kathleen Campel: Essential auditory for physician. wydaw. Singular San Diego London, 1998.

Knychalska-Karwan Z.: Język: fizjologia i patologia. Kraków 2000 wydaw. Uniwersytet Jagielloński.

Kollmeier B.: Moderne Verfahren der Sprachaudiometrie. wydaw. median-verlag von Kilisch-Horn GmbH 1992.

Kowalikowa J., Żydek-Bednarek U.: Współczesna polszczyzna. wyd. 1996.

Kubiak S.: Zarys higieny narządu głosu. wydaw. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Wocławek 2006.

Kurcz I., Lewicki A., Sambor J., Szafran K., Woronczak: Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej. Polska Akademia Umiejętności, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1990.

Latkowski J. Bożydar: Poradnik dla protetyków słuchu. wyd. Mamos Sp. z o.o. Łódź 2002.

Łobacz P.: Polska fonologia dziecięca; studia fonetyczno-akustyczne. Warszawa 1996 wydaw. Energia.

Łobacz P.: Psychometric Classification of Phones – Some Metodological Considerations. Lingua Posnaniesis, 1991.

Łobacz P.: O percepcji klasyfikacji raz jeszcze. Eufonia i Logos. Wydawnictwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 1995.

Martin Micheal: Speech Audiometry. wydaw. Singular San Diego London, 1997.

Mendel Lisa L, Danhauer Jeffrey L.: Audiologic evaluation and mangement and speech perception assessment. wydaw. Sigular San Diego London, 1997.

Mihilewicz S.: Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci z porażeniem mózgowym. Wrocław 2003 wydaw. Uniwersytet Wrocławski.

Musiek Frank E.: Neuroaudiology case studies. wydaw. Singular San Diego London, 1994.

Musiek Frank E., Chermak Gail D.: Handbook of (Central) Auditory Processing Disorder, volume 1, Auditory Neuroscience and Diagnosis. wydaw. Plural Publishing, San Diego, Oxford, Brisbane 2007.

Ozimek E.: Dźwięk i jego percepcja: aspekty fizyczne i psychoakustyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN ,Warszawa, Poznań 2002.

Piela R., Dukiewicz L.: Szczegółowe badania wyrazistości i rozróżnialności głosek polskich w różnych warunkach przenoszenia. 1962.

Pruszewicz A.: Audiologii klinicznej. Zarys. wydanie 3 poprawione , Poznań, 2003, wydaw. Akademia Medyczna.

Pruszewicz A.: Foniatria kliniczna. PZWL, Warszawa, 1992.

Pruszewicz A., Obrębowski A..: Wyrazistość i rozróżnialność głosek testu jednosylabowego dla dzieci. Otolaryngologia Polska, 1970; 24: 4.

Pruszewicz A., Demenko G., Richter L., Wika T.: Nowe listy artykulacyjne do badań audiometrycznych. Otolaryngologia Polska.

Rhaw, Baltimore: Neuropsychiatry, neuropsycholgy and clinicalneuroscience: emotion, evolution, cognition, language, memory, brain damage and abnormal behaviour. wydaw. Wiliams and Wilkins, 1996.

Steffen M.: Częstość występowania głosek polskich. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 1957.

Steffen M. :Polskie testy do badań nad wyrazistością i zrozumiałością mowy. Przegląd Telekomunikacyjny 1962.

Styczek I.: Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Suzuki J., Kobayashi T., Kogo K.: Hearing impairment: an invisible disability, wydaw. Springer, Tokyo 2004.

Szmeja Z., Pruszewicz A., Dukiewicz K.: Metoda masowego wstępnego badania słuchu dzieci szkolnych audiometrią słowną Otolaryngologia Polska 1963; 17: 4.

Śliwińska -Kowalska M., Bochnia M., Orębowski A.: Audiologia kliniczna, wydaw. Mediton, Łódź, 2005.

Taniewski J., Kugler R., Wysocki Z.: Audiometria słowna mową polską. Otolaryngologia Polska 1961; 15: 131.

Tarkowski Z., Jastrzębska G.: Człowiek wobec ograniczeń; niepełnosprawność, komunikowanie, diagnoza, terapia. Warszawa 2002 wydaw. Fundacja Orator.

Wyburz G.M.: Zmysły i odbiór wrażeń przez człowieka. Warszawa 1970, wydaw. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wojnowski W., Obrębowski A., Pruszewicz A., Demenko G., Wiskirska-Woźnica B., Wika T., Komar D.; Testy utrudnione w audiometrii mowy dla języka polskiego Otolaryngologia Polska 2006, LX (3):385-390.

Zakrzewski A., Suwalski W., Antkowski F., Suwalski J.: Próba ustalenia list fonetycznie zrównoważonych dla badania słuchu przy pomocy prób artykulacyjnych. wyd. 1953.

Zakrzewski A., Pruszewicz A., Kubzdela H.: Nowe listy artykulacyjne zrównoważone fonetycznie i strukturalnie. Otolaryngologia Polska, 1971, 25, 3.

Zakrzewski A., Jassem W., Pruszewicz A., Obrębowski A.: Identification and discrimination of speech sounds in monosyllabic meaningful words and nonesense words by children. Audiology 1975; 14: 21.

Zakrzewski A., Jassem W., Pruszewicz A., Obrębowski A.: Speech audiometry for children and subjective probabilisty of Polish words. Audiology 1976; 15: 228.

dokumenty.ifps.org.pl/senderski2.pdf.

sound.eti.pg.gda.pl/student/pp/pomiary−5%B3uchu.pdf.

annales.amg.gda.pl/attachment/attachment/408/14-an36-Przewozny.pdf.

www. wypadek.pl/body/definicje/ucho/ucho.htm-9k

www. ichs.pl/2132dhtml?l=B-19k

www. emedyk.pl/artykul.php?idartykul-rodzaj=72&idartykul=1355-46k

etd.lsu.edu/docs/available/etd-04062004…/Hurley_dis.pdf