O niepewności prawdy
PDF

Jak cytować

Niećko B. (2010). O niepewności prawdy. Investigationes Linguisticae, 22, 104–114. https://doi.org/10.14746/il.2010.22.6

Abstrakt

The present text focuses on truth and its multidimensionality. Truth is presented in the epistemological, psychological and moral sense. The author introduces the notion of negotiating truth and negotiable truth. Negotiating truth is understood as the truth about/in negotiations, where a typical situation is the lack of sincerity in negotiating games, in various negotiating techniques. The negotiable truth is seen as the truth accepted by the participants of a negotiating process who agree (negotiate) what they will collaboratively regard as truth. Further, the problems of certainty and truth are analysed and exemplified by the use of expressions: tak naprawdę (Eng. really, truelly, at heart) and na pewno (Eng. for certain, for sure, certainly). The analysis of truth from the perspective of subjectivism and relativism is aimed to demonstrate the relative and changeable character of truth(s).
https://doi.org/10.14746/il.2010.22.6
PDF

Bibliografia

Arystoteles, 1998: Metafizyka. Lublin, RW KUL.

Bercoff, M.A. 2007: Negocjacje, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Buczyńska-Garewicz, H. 2001: James, Warszawa, Wyd. Wiedza Powszechna.

Chudy, W. 2003: Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw, Warszawa, Oficyna Wyd. Volumen.

Descartes R., 1988: Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach, Warszawa: PWN.

Gadacz, T. 2009a: Historia filozofii XX wieku. Nurty,T.I. Kraków, Wyd. Znak.

Gadacz, T. 2009b: Duch i prawda w filozofii pierwszej połowy XX wieku w: Probucka, D., (red.), 2009: Prawda w życiu moralnym i duchowym. Kraków, Instytut Wydawniczy "Maximum".

James, W., 2004: Pragmatyzm. Nowa nazwa kilku starych metod myślenia. Popularne wykłady z filozofii. Kraków.

Kamiński, J. 1999: Negocjacje. Perspektywa etyczna w: Gasparski, W. Lewicka-Strzałecka, A. Miller, D. (red.), 1999: Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, Łodź, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej oraz Fundacja "Wiedza i Działanie im. L. von Misesa i T. Kotarbińskiego".

Kapuściński, R. 2000: Lapidarium IV, Warszawa. Wyd. Czytelnik.

Kierkegaard, S. 1988: Okruchy filozoficzne. Chwila. Warszawa, PWN.

Kołakowski, L. 1993: Uwaga o tym, co godziwe i prawdziwe w Nowicka-Włodarczyk, E. Sztombka W. (red.), 1993: Prawda moralna. Dobro moralne.

Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Iji Lazari-Pawłowskiej. Łódź. Wyd. UŁ.

Kortas, J. 2003, O użyciu wyrażenia przysłówkowego tak naprawdę, w: „Język Polski” LXXXIII, nr 3, s. 194-198.

Mill, J.S. 1959: Utylitaryzm. O wolności, Warszawa, PWN.

Probucka, D., (red.), 2009: Prawda w życiu moralnym i duchowym. Kraków, Instytut Wydawniczy "Maximum".

Promieńska, H. 2009: Prawda jako kategoria epistemologiczna, moralna i psychologiczna. Pytanie o suwerenność prawdy, w: Probudzka, D. (red.), 2009.

Reale, G. 1994: Historia filozofii starożytnej, T I. Lublin.

Świderski G. Stański, M., (red.), 1971: Władysław Biegański - lekarz i filozof (1857-1917), Poznań, Wyd. UAM.

Zgółka, T. 1988: Język wśród wartości, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.