Jakościowa i ilościowa analiza słownictwa oraz jednostek quasi- i nieleksykalnych wypowiedzi w dialogach zadaniowych „origami”
PDF

Jak cytować

Szczyszek, M., & Karpiński, M. (2010). Jakościowa i ilościowa analiza słownictwa oraz jednostek quasi- i nieleksykalnych wypowiedzi w dialogach zadaniowych „origami”. Investigationes Linguisticae, 22, 139–156. https://doi.org/10.14746/il.2010.22.8

Abstrakt

In this text, an analysis of the lexical material obtained from the recordings of Polish task-oriented dialogues is presented. Some findings regarding quasi- and non-lexical units are also mentioned. The dialogue task involved the reconstruction of a figure made of paper. It was carried out in two settings: Mutual visibility and limited visibility. The analyses of the vocabulary are focused on finding its specific features and the differences between the structures of the vocabularies of instruction givers and instruction followers in the two settings. Frequency lists as well as most frequent bigrams extracted from the material are discussed in terms of their relatedness to the settings, the roles of the speakers and some other factors. 
https://doi.org/10.14746/il.2010.22.8
PDF

Bibliografia

Anusiewicz, J., Skawiński, J. 1996. Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa-Wrocław.

Bańko, M. 2007. Wykłady z polskiej fleksji. Warszawa.

Boersma, P., Wenink, 2010. Praat 3.9: Doing Phonetics by Computer. (computer software)

Chlebda, W. 2001. Frazematyka. w: J. Bartmiński (red.) Współczesny język polski. Lublin: s. 335-342

Grzegorczykowa, R. 2001. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa.

Grzegorczykowa, R., Laskowski, R., Wróbel, H. (red.). 1986. Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. II: Morfologia. Warszawa: Wydwnictwo PWN.

Jędrzejko, E. 2002. Modalność - kategoria opisowa stylistyki i tekstologii lingwistycznej. w: Z. Krążyńska i Z. Zagórski (red.) Poznańskie Spotkania

Językoznawcze, t. IX, Poznań: Wydwnictwo PTPN, s. 57-67.

Karpiński, M., Jarmołowicz-Nowikow, E., Malisz, Z., Szczyszek, M., E., Juszczyk, K. 2008. Rejestracja, transkrypcja i tagowanie mowy oraz gestów w narracji dzieci i dorosłych. (Recording, transcription and tagging of speech and gestures in child and adult narration). Poznań, Investigationes Linguisticae, Volume XVI: 83-98.

Klessa, K., Karpiński, M., Bałdys, O., Demenko, G. 2009. Speechlabs ASR. Polish

Lexical Database for Speech Technology: Design and Architecture. Speech and Language Technology, vol 11.

Kurcz, I., Lewicki, A., Sambor, J., Szafran, K., Woronczak, J. 1990. Słownik frekwencyjny współczesnej polszczyzny. t. I–II. Kraków

Lubaś, W. (red.). 2001-2006. Słownik polskich leksemów potocznych. t. I-IV (A-L), Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN.

Mykowiecka A., K. Głowińska and J. Rabiega-Wiśniewska 2010. Domain-related Annotation of Polish Spoken Dialogue Corpus LUNA.PL, Proceedings of LREC 2010 Conference, Malta.

Nisbett, R.E. 2009. Geografia myślenia. Przekład E. Wojtych. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.

Pęzik, P. 2010. Providing corpus feedback for translators with the PELCRA Search Engine for NKJP. In: Practical Applications in Language and Computers 2009.

Wierzbicka, A. 1971. Kategoria semantyczna „ramy” modalnej. w: Sesja Naukowa Międzynarodowej Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich. Wrocław: s. 179-183.

Łącza internetowe

Korpus IPI PAN

Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN

Narodowy Korpus Języka Polskiego

PELCRA - korpus referencyjny języka polskiego

Program ELAN

Program PRAAT

Projekt LUNA