Operatory metatekstowe w funkcji wskazówek organizacji tekstu w telewizyjnej relacji na żywo

Main Article Content

Agnieszka Czoska
Agata Karaśkiewicz

Abstrakt

The article presents a study of the use of metatext markers for signalling the structure of television live report. The study is aimed at analysing how reporters organize their messages with metatextual elements. A corpus of live reports form polish news bulletins was used. The list of metatext markers was based on metadiscourse classifications by Hyland (2005), Dahl (2004) and Ädel (2006) and extended with propositions of the authors.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czoska, A., & Karaśkiewicz, A. (2012). Operatory metatekstowe w funkcji wskazówek organizacji tekstu w telewizyjnej relacji na żywo. Investigationes Linguisticae, 26, 1-19. https://doi.org/10.14746/il.2012.26.1
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Ädel, A. (2006). Metadiscourse in L1 and L2 English. John Benjamins Publishing Company.
 2. Czoska, A. (2011). Klasyfkacja operatorów metatekstowych i częstość ich występowania w krótkich tekstach naukowych w języku polskim. Investigationes linguisticae, XXIII.
 3. Bobryk, J. (2005). Jak tworzyć rozmawiając. Skuteczność rozmowy. wyd. PWN.
 4. Boyd, A. (2006). Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. Fetzer, A. i Fischer, K. (2007). Introduction. w: Anita Fetzer i Kerstin Fisher (red.). Lexical markers of common grounds. Lavoisier.
 6. Fraser, B. (1999). What are discourse markers? Journal of pragmatics, 31, 931 – 952.
 7. Goldman, S. R. i Rakestraw, Jr. J. A.(2000). Structural Aspects of Constructing Meaning from Text w: Kamil, M. L. (red.) Handbook of Reading Research: Volume III. Lawrence Erlbaum Associates.
 8. Grabias, S. (1997). Język w zachowaniach społecznych. Wyd. UMSC, Lublin.
 9. Dahl, T. (2004). Textual metadiscourse in research articles: a marker of national culture or of academic discipline? Journal of pragmatics, 36, 1807–1825
 10. Hall, M., Frank, E., Holmes, G., Pfahringer, G., Reutemann, P. i Witten, I. H.(2009) The WEKA Data Mining Software: An Update. SIGKDD Explorations, 1(11).
 11. Hunston, S.i Thompson, G. (2000). Evaluation in Text. OUP.
 12. Hyland, K. (1998). Persuasion and context: the pragmatics of academic metadiscourse, Journal of pragmatics, 30.
 13. Hyland, K.(2005). Metadiscourse. Exploring interaction in Writing. Continuum.
 14. Jachimowska, K. (2005). Tekst jako element komunikatu telewizyjnego (na materiale programów publicystycznych). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 15. Jacobson, R. (1989). Poetyka w świetle językoznawstwa w: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, Tom 2. Państwowy Instytut Wydawniczy.
 16. Legutko, P. i Rodziewicz, D. (2007). Gra w media. Między informacją a deformacją. Stentor.
 17. Lemarié, J., Lorch, Jr. R. F., Eyrolle, H. i Virbel, J. (2008). SARA: A Text-Based and Reader-Based Theory of Signaling. Educational Psychologist, 1(43), 27–48.
 18. Lorch, Jr. R. F., , Lemarié, J. i Grant, R. A. (2011). Three Information Functions of Headings: A Test of the SARA Theory of Signaling. Discourse processes, 48, 139–160.
 19. Lubaś, W. (1979). Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny. Wydawnictwo Literackie.
 20. Miodunka, A. i Ropa, A. (1979). Z zagadnień socjolingwistycznego opisu sytuacji na przykładzie sytuacji telewizyjnej. w: Lubaś, W. (red.) Socjolingwistyka 2, Prace Naukowe UŚ 287.
 21. Misztal, B.(2010). Strategie metadyskursywne w internecie. Studia medioznawcze, 3(42), 114 – 132.
 22. Montgomery, M.(2007). The Discourse of Broadcast News. Routledge.
 23. Mukarovsky, J. (1970). Dwa studia o dialogu. Przeł. Mayen, J. w: Wśród znaków i struktur. Państwowy Instytut. Wydawniczy.
 24. Mur-Dueñas, P. (2011) An intercultural analysis of metadiscourse features in research articles written in English and in Spanish. Journal of pragmatics, 43, 3068–3079.
 25. Niczyperowicz, A. (2001). Dziennikarstwo od kuchni. TS Wydawnictwo.
 26. Piasecki, M. (2007). Cele i zadania lingwistyki informatycznej. W: Stalmaszczyk, P. Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje. LEXIS.
 27. Rodriguez, C. (2007). A Common Ground for Knowledge through Knowledge of Language: A computational Research of Consensus-Based Meaning in Scientific Papers. w: Fetzer, A. i Fisher, K. (red.). Linguistic markers of common grounds. Lavoisier.
 28. Ropa, A. (1979). Próba klasyfikacji występujących w telewizji odmian języka. Zeszyty Prasoznawcze, XX, 41-48.
 29. Saeed, J.I. (1997). Semantics. Blackwell.
 30. Sanders, T., Land, J. i Mulder, G. (2007). Linguistic markers of coherence improve text comprehension in functional contexts. Information Design Journal, 15(3), 219 – 235.
 31. Wilkoń, A. (2002) Spójność i struktura tekstu. UNIVERSITAS.
 32. Winiarska, J.(2001). Operatory metatekstowe w dialogu telewizyjnym. Universitas.
 33. Uszyński, J. (2004). Telewizyjny pejzaż genologiczny. Telewizja Polska S.A.
 34. Żabowska, M.(2009). Hierarchia wyrażeń metatekstowych. Linguistica copernicana, 2(2).