Język blogów a normy poprawnościowe języka polskiego

Main Article Content

Magdalena Szczerbal
Victoria Kamasa

Abstrakt

This article presents results of exploratory study concerning the relation between Polish language norms and texts published on weblogs. Six weblogs were analyzed in order to find all differences between the forms used on the blogs and those suggested by norms. Those differences were then classified as either justified innovation or mistakes. The classification on found mistakes based on the literature was also conducted.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szczerbal, M., & Kamasa, V. (2012). Język blogów a normy poprawnościowe języka polskiego. Investigationes Linguisticae, 26, 124-154. https://doi.org/10.14746/il.2012.26.8
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Babbie, E.; Betkiewicz, W.; Kloskowska-Dudzińska, A.(2006): Badania społeczne w praktyce. Wyd. 1, 4 dodr. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Bartmiński, J.(red.) (2001): Współczesny język polski. Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 3. Bąba, S.; Liberek, J.(2002): Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny. Wyd. 1., 1. dodruk zmieniony. Warszawa: Wydawn. Nauk. PWN.
 4. Bugajski, M.(2007): Język w komunikowaniu. Wyd. 1, 1 dodr. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Buttler, D,; Kurkowska, H.; Satkiewicz, H.(1987): Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej : (słownictwo rodzime). wyd. 2. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.
 6. Crystal, D. (2006): Language and the internet. wyd. 2. Cambridge, UK ;, New York: Cambridge University Press.
 7. Doroszewski, W. (1973): Wstęp do Słownika poprawnej polszczyzny PWN., w: Słownik poprawnej polszczyzny PWN, red.Witold Doroszewski i Halina Kurkowska. Warszawa: PWN, s. XII.
 8. Frycie, S. (2005): Kryteria poprawności językowej., w: Kultura języka polskiego, red.Stanisław Frycie, Marian Jurkowski i Katarzyna Sicińska. Warszawa: Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, s. 104–119.
 9. Grzenia, J. (2006): Zasady komunikacji internetowej., w: Polszczyzna na co dzień, red.Mirosław Bańko i Jan Grzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 311–345.
 10. Kawka, M. (2010): Blog jako gatunek dziennikarski., w: Internetowe gatunki dziennikarskie, red.Kazimierz Wolny-Zmorzyński i Wojciech Furman. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 11. Lomborg, S. (2009): Navigating the blogosphere: Towards a genre-based typology of weblogs. w: First Monday. Peer - reviewed journal on the Internet.
 12. Markowski, A.: Językoznawstwo normatywne dziś i jutro: stan, zadania, szanse, zagrożenia, dostępne na stronie internetowej: http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=778 :dyskusja-%20nad-referatem-prof-andrzeja markowskiego-jzykoznawstwonormatywne-dzi-i-jutro-stan-%20zadania-szanse-zagroenia-&catid=79:dyskusje-naukowe&Itemid=50 w dniu 2012-06-16.
 13. Markowski, A. (2004): Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. wyd. 1. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN.
 14. Markowski, A. (2005): Kultura je̜zyka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne. wyd. 1. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN.
 15. Marlenga, M. (2011): Język Internetu. Fenomen rozmów internetowych, norm językowych oraz ich języka obowiązujacego w Internecie., w: Internet - szanse i zagrożenia, red.A. K. Kuczyński. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej
 16. Szkoły Zawodowej w Płocku, s. 37–51.
 17. Miodek, J. (1983): Kultura języka w teorii i praktyce. Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis, t. 670).
 18. Porayski-Pomsta, J. (2002): Błędy językowe i ich rodzaje., w: Nauka o języku dla polonistów, red.Stanisława Dubisz. wyd. 4. Warszawa: Książka i Wiedza, s. 89–100.
 19. Portal Wiedzy: Słownik języka polskiego., dostępne na stronie internetowej: sjp.pwn.pl w dniu 2012-06-19.
 20. Portal Wiedzy PWN: Słownik ortograficzny., dostępne na stronie internetowej: http://so.pwn.pl/ w dniu 2012-06-16.
 21. Portal Wiedzy PWN: Zasady pisowni i interpunkcji., dostępne na stronie internetowej: http://so.pwn.pl/zasady.php w dniu 2012-06-16.
 22. Puzynina, J. (1990): O pojeciu kultury języka. w: Poradnik Jezykowy, s. 153–162.
 23. Sicińska, K. (2005a): Błędy językowe i ich rodzaje., w: Kultura języka polskiego, red.Stanisław Frycie, Marian Jurkowski i Katarzyna Sicińska. Warszawa: Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, s. 131–154.
 24. Sicińska, K. (2005b): Norma jezykowa i jej zróżnicowanie., w: Kultura języka polskiego, red.Stanisław Frycie, Marian Jurkowski i Katarzyna Sicińska. Warszawa: Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, s. 71–86.
 25. Urbańczyk, S. (1991): Encyklopedia języka polskiego. wyd. 2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 26. Witosz, B. (2005): Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 27. Zdunkiewicz-Jedynak, D. (2008): Specyfika komunikacji za pośrednictwem komputera; Język w Internecie - nowa forma oralności (język zapisany)., w: Wykłady ze stylistyki, red.Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 93–94.