Framing w badaniach szkolnictwa wyższego – przegląd międzynarodowych periodyków naukowych

Main Article Content

Aleksandra Rzyska

Abstrakt

Wobec rosnącego zainteresowania tematyką szkolnictwa wyższego w publicznych debatach wzrasta także potrzeba badań nastawionych na analizy publicznego dyskursu. Jedną z interesujących perspektyw dla badań zajmujących się dyskursem jest koncepcja ramowania (framing), która jest związana z procesami przypisywania znaczeń, selekcjonowania i uwypuklania określonych kwestii w publicznych przekazach. Celem artykułu jest analiza anglojęzycznej literatury naukowej z zakresu szkolnictwa wyższego i rozpoznanie, w jaki sposób koncepcja ramowania jest wykorzystywana w zagranicznych badaniach prowadzonych w tym obszarze. Przeglądem objęto dziewięć międzynarodowych periodyków naukowych podejmujących zagadnienia związane z obszarem szkolnictwa wyższego. Wybrane doniesienia z badań wykorzystujące koncepcję framingu zostały przeanalizowane m.in. pod kątem takich kryteriów jak: przedmiot prowadzonych badań, rodzaj materiałów empirycznych, specyfika tematyczna, metoda badawcza czy perspektywa teoretyczna.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rzyska, A. (2018). Framing w badaniach szkolnictwa wyższego – przegląd międzynarodowych periodyków naukowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(51), 117-139. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.5
Dział
Artykuły
Biogram autora

Aleksandra Rzyska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

absolwentka i doktorantka pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Laureatka I miejsca w konkursie na najlepszą pracę magisterską Instytutu Pedagogiki, realizowanego w ramach Sesji Naukowej Magistrantów Instytutu Pedagogiki UKW (praca pt. Typy racjonalności w pedagogicznym dyskursie o młodzieży). Członkini zespołu badawczego pod kierownictwem dr hab. Heleny Ostrowickiej, prof. UKW – współpraca przy projekcie Narodowego Centrum Nauki Urządzanie uniwersytetu – dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce.

Referencje

 1. Antonowicz, D. (2015). Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją: Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 2. Bartlett, F.C. (1932). Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology. Cambridge: University Press.
 3. Bateson, G. (1972). A Theory of Play and Fantasy. W: G. Bateson. Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology (177–193). New York: Ballantine Books.
 4. Bielecka-Prus, J., Horolets, A. (2013). Rekonstrukcja praktyk analizy dyskursu na podstawie wybranych anglojęzycznych czasopism dyskursywnych. Przegląd Socjologii Jakościowej. 9(1): 152–185.
 5. Chomik, D. (2018). Overtones carried by the words “economics”, “economic” and “economically” in the media discourse on the reform of Polish universities in the years 2011-2014. W: B. Nierenberg, J. Gołuchowski, M. Łuczak, A. Pethe, M. Barańska i D. Marquardt (red.), Media Economics. Economic Issues in the Media: Theory and practice (132–145). Warszawa: PWN.
 6. Czyżewski, M. (2010). Analiza ramowa, czyli „co tu się dzieje?”. W: E. Goffman. Analiza ramowa (VII–XLVII). Kraków: Nomos.
 7. Czyżewski, M. (2011). Wokół analizy ramowej jako perspektywy badawczej. W: T. Gackowski (red.), Zawartość mediów czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych (31–47). Warszawa: Instytut Dziennikarstwa UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 8. Dawidziak-Kładoczna, M. (2014). Syntaktyczne ukształtowanie tytułów tekstów naukowych. Językoznawstwo. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 10: 87–103.
 9. Danek, D. (1980). Dzieło literackie jako książka: O tytułach i spisach rzeczy w powieści. Warszawa: PWN.
 10. Dziedziczak-Foltyn, A. (2017). Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce w debacie publicznej: Bilans dyskusji o uniwersytetach 1990-2015. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 11. Ensink, T. i Sauer, Ch. (2003). Social-functional and cognitive approaches to discourse interpretation: The role of frame and perspective. W: T. Ensink i Ch. Sauer (red.), Framing and Perspectivising in Discourse (1–21). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishers.
 12. Entman, R. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fructured Paradigm. Journal of Communication. 43(4): 51–58.
 13. Francuz, P. (2002). Rozumienie przekazu telewizyjnego: Psychologiczne badania telewizyjnych programów informacyjnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 14. Franczak, K. (2014a). Perspektywa framing analysis – oferta analityczna dla badań nad dyskursem? Przegląd Socjologiczny. 3(63): 135–156.
 15. Franczak, K. (2014b). Medialne objaśnienia kryzysu gospodarczego w perspektywie „framing analysis”. W: M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka i J. Stachowiak (red.), Dyskurs elit symbolicznych: Próba diagnozy (91–122). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
 16. Gamson, W.A. (2001) Foreword. W: S.D. Reese, O.H. Gandy Jr. i A.E. Grant (red.). Framing Public Life: Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World (IX–XI). Mahwah, New Jersey–London: Lawrence Erlbaum Associates.
 17. Goffman, E. (1974). Frame analysis: An essay on the organization of experience. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
 18. Hulst, M. van i Yanow, D. (2016). From Policy “Frames” to “Framing”: Theorizing a More Dynamic, Political Approach. American Review of Public Administration. 46(1): 92–112.
 19. Jang, D.-H. i Kim, L. (2013). Framing “world class” differently: international and Korean participants’ perceptions of the world class university project. Higher Education. 65(6): 725–744.
 20. Knudsen, S. (2014). Students are doing it for themselves – ‘the problem-oriented problem’ in academic writing in the humanities. Studies in Higher Education. 39(10): 1838–1859.
 21. Kwiek, M. (2014). Przyszłość uniwersytetów w Europie: Motywy dyskusji i ich polskie konteksty. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1–2(43–44): 71–90.
 22. Kwiek, M. (2015a). Słowo wstępne: Czym są i czym nie są naukowe badania szkolnictwa wyższego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(45): 7–10.
 23. Kwiek, M. (2015b). Uniwersytet w dobie przemian: Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Lakoff, G. (2004). Don’t Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debate. White River Junction VT: Chelsea Green.
 25. Łódzki, B. (2017). Medialny obraz naukowca na przykładzie polskiej prasy opiniotwórczej. Horyzonty Wychowania. 16(39): 113–130.
 26. Marginson, S. (2007). University Mission and Identity for a Post-public Era. Higher Education Research and Development. 26(1): 117–131.
 27. Miller, G.N.S. i Morphew, C.C. (2017). Merchants of Optimism: Agenda-Setting Organizations and the Framing of Performance-Based Funding for Higher Education. Journal of Higher Education. 88(5): 754–784.
 28. Nowak, E. (2016). Teoria agenda-setting a nowe media. Studia Medioznawcze. 3(66): 11–24.
 29. Ocieczek, R. (red.) (1990). O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 30. Olczyk, T. (2009). Politrozrywka i popperswazja: Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku. Warszawa: WAiP.
 31. Olczyk, T. (2015). Wybrane problemy teoretyczno-metodologiczne analizy ramowej w badaniu przekazów perswazyjnych. W: B. Fatyga (red.), Praktyki badawcze. Warszawa: INSN UW.
 32. Ostrowicka, H. (2015). Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży: Dyspozytyw i urządzanie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 33. Ostrowicka, H. i Spychalska-Stasiak, J. (2017). Uodpowiedzialnianie akademii – formacje wiedzy i władza parametryzacji w dyskursie akademickim. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 105–131.
 34. Pick, D. (2006). The Re-Framing of Australian Higher Education. Higher Education Quarterly. 60(3): 229–241.
 35. Pick, D. (2008). Towards a ‘Post-Public Era’? Shifting Frames in German and Australian Higher Education Policy. Higher Education Quarterly. 62(1–2): 3–19.
 36. Pluwak, A. (2009). Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych. Global Media Journal – Polish Edition. 1(5): 49–80.
 37. Rzyska, A. (2018). „Framing analysis” z perspektywy pedagogicznej – w stronę edukacji medialnej. Przegląd Badań Edukacyjnych. 26(1): 215–236.
 38. Scheufele, B. (2003). Frames – Framing – Framing Effekte: Theoretische und methodische Grundlegung des Framing-Ansatzes sowie empirische Befunde zur Nachrichtenproduktion. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
 39. Schön, D.A. i Rein, M. (1994). Frame Reflection: Toward the Resolution of Intractable Policy Controversies. New York: Basic Books.
 40. Sławiński, J. (red.) (1976). Słownik terminów literackich. Wrocław: Ossolineum.
 41. Snowden, C. I Lewis, S. (2015). Mixed messages: Public communication about higher education and non-traditional students in Australia. Higher Education. 70(3): 585–599.
 42. Stankiewicz, Ł. (2018). Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej 2007–2010. Kraków: Impuls.
 43. Zierkiewicz, E. (2013). Prasa jako medium edukacyjne. Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych. Kraków: Impuls.
 44. Zimniak-Hałajko, M. (2013). Wokół reformy: Szkolnictwo wyższe w polskim dyskursie prasowym. Praktyka Teoretyczna. 1(7): 107–142.