Mosty zamiast murów – socjologia medycyny przykładem udanej (?) interdyscyplinarnej współpracy

Main Article Content

Antonina Doroszewska
Anna Sadowska

Abstrakt

Socjologia medycyny (szerzej ujmowana jako socjologia zdrowia, choroby i medycyny) jest jedną z najbardziej dynamicznych, prężnie rozwijających się i obiecujących subdyscyplin socjologii ogólnej. Celem artykułu jest zaprezentowanie interdyscyplinarnego charakteru dziedziny funkcjonującej w po-dwójnym układzie odniesienia: socjologia ogólna - medycyna. Odwołując się do klasycznej koncepcji R. Straussa (1957): sociology in/of medicine, autorki rozpatrują kwestię potencjalnej, pomyślnej współpracy przedstawicieli środowisk medycznego i socjologicznego (sociology with medicine). Dla zobrazowania powyższych rozważań w pracy przedstawiono kilka zagadnień znajdujących się w obszarze badawczym socjologii medycyny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Doroszewska, A., & Sadowska, A. (2013). Mosty zamiast murów – socjologia medycyny przykładem udanej (?) interdyscyplinarnej współpracy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(41), 57-68. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1655
Dział
Articles
Biogramy autorów

Antonina Doroszewska, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM

doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW i wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM. Zainteresowania naukowe: socjologia zdrowia, choroby i medycyny, w szczególności socjologia zawodów medycznych, problematyka relacji personelu medycznego z pacjentem oraz komunikacji interpersonalnej w medycynie, a także społeczne aspekty funkcjonowania instytucji medycznych.

Anna Sadowska, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

doktorantka na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Zainteresowania naukowe: socjologia zdrowia choroby i medycyny, a w szczególności problematyka jakości życia osób starszych oraz ich społeczne funkcjonowanie.

Referencje

 1. Aboelela S., Larson E., Bakken S., Carrasquillo O., Formicola A., Glied S., Haas J., Gebbie K. 2007, Defining interdisciplinary research: conclusions from a critical review of the literature, ”Health Services Research” 42
 2. Aleksandrowicz J. 1982, Nie ma nieuleczalnie chorych, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie
 3. Annandale E., Rabeharisoa V., Scambler G., Seale C., Umberson D., Giarelli G. 2012, Sociological theory and sociology of health and medicine in the international journals, ”Salute e Società. Sociology and sociology of health: a roundtrip” 2
 4. Biegański W. 1957, Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich
 5. Bogusz R. 2004, Zdrowie jako wartość deklarowana i realizowana, w: Piątkowski W. (red.), Zdrowie, choroba, społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny, Lublin: Wydawnictwo UMCS
 6. Brzeziński T. 2007, Rola przedmiotów humanistycznych w kształceniu i wychowaniu lekarza w: Suchorzewska J., Olejniczak M. (red)., Nauczanie etyki w uczelniach medycznych, Gdańsk: Akademia Medyczna.
 7. Butrym Z., Piątkowski W., Stankiewicz W. 1982, Socjologia medycyny w opiniach studentów Wydziału Lekarskiego, „Zdrowie Publiczne” 11
 8. Cockerham W.C. 2004, Medical Sociology, Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education Inc.
 9. Domańska U. 2007, Dyskurs medyczny w dobie medykalizacji, w: Homenda K., Grygorowicz E., Lesińska-Sawicka M. (red.), Człowiek i jego zdrowie w holistycznym modelu medycyny, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
 10. Doroszewska A. 2013, Między teorią a praktyką – doświadczenia socjologa w instytucji medycznej, w: Piątkowski W. (red.), Zdrowie i choroba w badaniach socjologicznych prowadzonych na uniwersytecie medycznym w Lublinie 1995-2013, Lublin: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 11. Fijałek J. 1995, Medyczno-społeczne tradycje organizacyjne i naukowe w opiece zdrowotnej w XIX i XX, w: Brzeziński T. (red.), Historia medycyny, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 12. Kawczyńska-Butrym Z. (red.) 1995, Uczelnia promująca zdrowie. Założenia programu, Lublin: Wydawnictwo UMCS
 13. Klamut M. 1996, Między biotechnicznym a holistycznym modelem medycyny, „Alma Mater” 5(14)
 14. Latoszek M. 2005, Nauczanie socjologii medycyny w kontekście realiów i wyzwań, w: Piątkowski W., Brodniak W.A. (red.), Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna, Tyczyn: Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza.
 15. Majchrowska A. 2010, Socjologiczne mechanizmy medykalizacji zdrowia w społeczeństwie ponowoczesnym. Próba analizy na przykładzie społeczeństwa polskiego, w: Popielski K., Skrzypek M., Albińska E. (red.), Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym, Lublin: Wydawnictwo KUL
 16. Nair K., Dolovich L., Brazil K., Raina P. 2008, It’s all about relationships: A qualitative study of health researchers’ perspectives of conducting interdisciplinary health research, ”BMC Health Services Research” 8(110), http://www.biomedcentral.com/1472-6963/8/110 (dostęp: 13.01.2014)
 17. Nissani M. 1997, Ten cheers for interdisciplinarity: The case for interdisciplinary knowledge and research, ”The Social Science Journal” 2
 18. Ogryzko-Wiewiórowska M. 2002, Umierania i śmierć. Perspektywa socjomedyczna, w: Piątkowski W., Titkow A. (red.), W stronę socjologii zdrowia, Lublin: Wydawnictwo UMCS
 19. Ogryzko-Wiewiórowska M. 2010, Szaleństwa ponowoczesności ze śmiercią w tle, w: Piątkowski W. (red.), Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN
 20. Ogryzko-Wiewiórkowska M. (red.) 2008, Zmiana przez zdrowie. Promocja zdrowia dla grup szczególnego ryzyka, Lublin: Wydawnictwo UMCS
 21. Ostrowska A. 1997, Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN
 22. Ostrowska A. 2008, Rozprawa z czasem w chorobie przewlekłej, w: Piątkowski W., Płonka-Syroka B. (red.), Socjologia i antropologia medycyny w działaniu, Wrocław,:Oficyna Wydawnicza Arboretum
 23. Ostrowska A. 2010, Zróżnicowania społeczne i nierówności w zdrowiu, w: Piątkowski W. (red.), Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN
 24. Ostrowska A. 2012, Zdrowie i zachowania zdrowotne Polaków na początku XXI w., w: Frysztacki K., Sztompka P. (red.), Polska na początku XXI w.: zmiany kulturowe i cywilizacyjne, Warszawa: Wydawnictwo PAN
 25. Parsons T. 1977, Przedmowa, w: Twaddle A., Hessler R. (red.) A sociology of health, Saint Louis: The C. V. Mosby Company
 26. Parsons T. 2009, System społeczny, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos
 27. Pawlik W. 2006, Interdyscyplinarność – postulat teoretyczny i doświadczenie. Dyskusja, ”Societas/Communitas” 1
 28. Piątkowski W. 2002, Geneza i przedmiot socjologii medycyny, w: J. Barański, W. Piątkowski (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT
 29. Piątkowski W. 2008, Lecznictwo niemedyczne w Polsce. Tradycja i współczesność, Lublin: Wydawnictwo UMCS
 30. Piątkowski W. 2011, Transformacja systemowa i nierówności w zdrowiu. Perspektywa zwykłego człowieka, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, 9(2)
 31. Piątkowski W. 2012a, Socjologia medycyny – między uniwersalnością a „polską specyfiką” w: Majkowski J., Doroszewska A., Brzozowski T. (red.), Wyzwania XXI wieku. Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne. T.2, Warszawa: Federacja Polskich Towarzystw Medycznych.
 32. Piątkowski W. 2012b, Beyond Medicine. Non-medical Methods of Treatment in Poland, Frankfurt a. Mein: Peter Lang
 33. Piątkowski W., Nowakowska L. 2008, Nauczanie socjologii medycyny w Polsce. Przeszłość – Teraźniejszość-Przyszłość, w: Piątkowski W., Płonka-Syroka B. (red.), Socjologia i antropologia medycyny w działaniu, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.
 34. Piątkowski W., Skrzypek M. 2012, The social nature of health and illness – evolution of research approaches in Polish classical medical sociology, ”Annals of Agricultural and Environmental medicine”, 19(4)
 35. Puchalski K., Korzeniowska E. 2004, Dlaczego nie dbamy o zdrowie. Rola potocznych racjonalizacji w wyjaśnianiu aktywności prozdrowotnej, w: Piątkowski W. (red.), Zdrowie, choroba, społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 36. Skrzypek M. 2011, Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej, Lublin: Wydawnictwo KUL
 37. Sokołowska M. 1980, Granice medycyny, Warszawa: Wiedza Powszechna
 38. Sokołowska M. 2009, Socjologia medycyny, w: Ostrowska A. (red.), Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy, Warszawa, IFiS PAN
 39. Straus R. 1957, The nature and status of medical sociology, ”American Sociological Review” 22
 40. Straus R. 1999, Medical sociology: a personal fifty year perspective, ”Journal of Health and Social Behaviour” 40
 41. Synowiec-Piłat M. 2002, Zróżnicowania i nierówności społeczne a zdrowie, w: Barański J., Piątkowski W. (red.) Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut
 42. Szczeklik A. 2002, Katharsis, Kraków: Znak
 43. Tatoń J. 2003, Filozofia w medycynie, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 44. Titkow A. 2009, Zachowania związane ze zdrowiem i chorobą jako element wiedzy o społeczeństwie, w: Ostrowska A. (red.), Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy, Warszawa:Wydawnictwo IFiS PAN
 45. Tobiasz-Adamczyk B. 2002, Relacje lekarz-pacjent w perspektywie socjologii medycyny, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 46. Tobiasz-Adamczyk B. 2009, Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia. Nowe spojrzenie na chorego, w: Ostrowska A. (red.), Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN
 47. Tobiasz-Adamczyk B. 2010, Badania nad jakością życia uwarunkowaną stanem zdrowia, w: Piątkowski W. (red.), Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN
 48. Uramowska-Żyto B. 1980, Medycyna jako wiedza i system działań, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN
 49. Uramowska-Żyto B. 1992, Zdrowie i choroba w świetle wybranych teorii socjologicznych, Warszawa:IFiS PAN
 50. Weiss G.L., Lonnquist L.E. 2006, The Sociology of Health, Healing and Illness, New Jersey: Pearson
 51. Wszędyrówny M. 2002, Socjologia zdrowia, choroby i medycyny w opiniach studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, w: Piątkowski W., Titkow A. (red.), W stronę socjologii zdrowia, Lublin: Wydawnictwo UMCS
 52. Wszędyrówny M. 2004, Nauczanie socjologii zdrowia, choroby i medycyny w lubelskiej Akademii Medycznej. Bilans na początku wieku, w: Piątkowski W. (red.), Zdrowie, choroba, społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny, Lublin, Wydawnictwo UMCS.