Nowelizacja zasad punktowania publikacji w czasopismach naukowych i monografii naukowych

Main Article Content

Marcin Pigłowski

Abstrakt

W artykule przedstawiono krótką historię zmian prawnych dotyczących publikowania, opierając się na ustawach, rozporządzeniach i komunikatach. Następnie zaprezentowano ogólne uwarunkowania prawne w zakresie publikowania, przedstawiając zagadnienie jednostki naukowej, afiliacji, maksymalnej możliwej liczby publikacji przedstawianej do kompleksowej oceny jednostki oraz grupy nauk. W kolejnej części przedstawiono zasady punktowania publikacji w czasopismach naukowych oraz zasady podziału punktów w przypadku współautorstwa. Na końcu zaprezentowano zasady punktowania monografii naukowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pigłowski, M. (2013). Nowelizacja zasad punktowania publikacji w czasopismach naukowych i monografii naukowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(42), 50-61. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1666
Dział
Articles
Biogram autora

Marcin Pigłowski, Akademia Morska w Gdyni

Ekonomista, doktor inżynier, adiunkt w Katedrze Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Autor ok. 30 publikacji w dziedzinie ochrony środowiska, systemów zarządzania i bezpieczeństwa konsumenta. W tym, m.in., książki: Podstawy ochrony prawnej konsumenta i Przepisy i przykłady (2012), oraz współautor książek – Zarządzanie jakością wyrobów (2002) i Podstawy zarządzania środowiskowego (2005). Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu systemów zarządzania i certyfikacji jakości wyrobów i jest audytorem wewnętrznym systemów zarządzania jakością oraz zarządzania bezpieczeństwem na morzu. Zainteresowania naukowe: ocena zgodności wyrobu oraz prawa i bezpieczeństwo konsumenta, w tym bezpieczeństwo płatności.

Referencje

 1. ESF 2013. (European Science Foundation), European Reference Index for the Humanities (ERIH), http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html, 8.01.2013.
 2. Komunikat… 2012a. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14.09.2012 w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism, http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/10/20102/20120914_komunikat_ocena_czasopism.pdf, 9.01.2013.
 3. Komunikat… 2012b. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.09.2012 w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-jednostek-naukowych/lista-czasopism-punktowanych/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/artykul/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych/ oraz http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/10/20107/20120917_Komunikat_-_lista_czasopism.pdf, 8.01.2013.
 4. Komunikat… 2012c. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21.12.2012 w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-jednostek-naukowych/lista-czasopism-punktowanych/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/artykul/komunikat-ministra--nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-1/ oraz http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/21/26/21265/20121221_Komunikat_lista_czasopism_grudzien_2012.pdf, 8.01.2013.
 5. Pigłowski M. 2011. Prawny i moralny aspekt publikowania. „Nauka”, nr 3.
 6. Pytania… 2013. Często zadawane pytania - odpowiedzi na pytania związane z kompleksową oceną działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-parametryczna-jednostek-naukowych/ocena-jednostek-naukowych-od-2013-r/czesto-zadawane-pytania-odpowiedzi-na-pytania-zwiazane-z-kompleksowa-ocena-dzialalnosci-naukowej-i-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych/, 9.01.2013.
 7. Rozporządzenie… 2007. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.10.2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową, Dz. U.2007, nr 205, poz. 1489.
 8. Rozporządzenie… 2009. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 24.07.2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową, Dz. U. 2009, nr 126, poz. 1044.
 9. Rozporządzenie… 2010
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.05.2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową, Dz. U. 2010, nr 93, poz. 559.
 11. Rozporządzenie… 2011a. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1.09.2011 w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, Dz. U.2011, nr 196, poz. 1165.
 12. Rozporządzenie… 2011b. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8.08.2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz. U. 2011, nr 179, poz. 1065.
 13. Rozporządzenie… 2012. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13.07.2012 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, Dz. U. 2012, nr 0, poz. 877.
 14. Ustawa… 2004. Ustawa z 8.10.2004 o zasadach finansowania nauki, Dz. U. 2004, nr 238, poz. 2390.
 15. Ustawa… 2010a. Ustawa z 30.04.2010 o zasadach finansowania nauki, Dz. U. 2010, nr 96, poz. 615.
 16. Ustawa… 2010b. Ustawa z 30.04.2010 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, Dz. U.2010, nr 96, poz. 620.
 17. Wielka encyklopedia… 2001. Wielka encyklopedia naukowa PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, t. 2.