Prawne konsekwencje niezapewnienia przez pracodawcę warunków do wykonywania pracy naukowej

Main Article Content

Tomasz Bakalarz

Abstrakt

Prawne warunki pracy nauczyciela akademickiego charakteryzują się specyficznym obowiązkiem determinującym czas jej trwania. Niezależnie od przyjętego okresu zatrudnienia, możliwość pracy na stanowisku asystenta albo adiunkta jest czasowo ograniczona. Artykuł 120 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, z którego wynika powyższe ograniczenie, z dniem 1 października 2013 roku zmienił brzmienie. Ustawodawca, zachowując kompetencję organów uczelni do ustalenia okresu zatrudnienia na wskazanych stanowiskach osób nieposiadających odpowiednio stopnia doktora lub doktora habilitowanego, wprowadza sztywny termin maksymalny – osiem lat. Z tak zarysowanej konstrukcji stosunku pracy wynika obowiązek nauczyciela akademickiego do podwyższenia kwalifikacji formalnych, uzyskania wyższego stopnia naukowego w ściśle określonym terminie. Uchybienie temu obowiązkowi skutkuje koniecznością rozwiązania umowy o pracę. W artykule autor analizuje powyższy aspekt z perspektywy obowiązków pracodawcy, w szczególności obowiązku zapewnienia pracownikowi możliwości wykonywania pracy. Prezentowane zostają konsekwencje wynikające z zawinionego przez uczelnię wyższą uniemożliwiania prowadzenia pracy naukowej. Sięgają one z jednej strony do zagadnienia zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego wypowiedzenia stosunku pracy, a z drugiej – do uzupełniającej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bakalarz, T. (2013). Prawne konsekwencje niezapewnienia przez pracodawcę warunków do wykonywania pracy naukowej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(42), 95-106. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1669
Dział
Articles
Biogram autora

Tomasz Bakalarz, Zakład Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego

Radca prawny, doktorant w Zakładzie Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską nt. Regulacja prawna twórczości pracowników naukowych.

Referencje

 1. Baran K. 2012 Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.
 2. Budka B. 2008 Uprawnienia pracownika w razie naruszenia przez pracodawcę obowiązku ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych – artykuł dyskusyjny, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 11.
 3. Gersdorf M. 1998 Wypowiedzenie nieuzasadnione w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 7–8.
 4. Izdebski H., Zieliński J. 2011
 5. Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, Warszawa.
 6. Jaśkiewicz W. i in. 1985 Prawo pracy w zarysie, Warszawa.
 7. Kaliński M. 2011 Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa.
 8. Leszczyńska K. 2012 Skutki nieuzyskania stopnia naukowego w określonym terminie przez nauczyciela akademickiego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 10.
 9. Liszcz T. 1977 Nieważność czynności prawnych w umownych stosunkach pracy, Warszawa.
 10. Machnikowski P., E. Gniewek (red.) 2013 Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa.
 11. Masternak Z. 1977 Obowiązek pracowniczej staranności, Warszawa.
 12. Piotrowski W. 1977 Stosunek pracy, Poznań.
 13. Rozporządzenie… 2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej, „Dziennik Ustaw” nr 218, poz. 1438, z późń. zm.
 14. Rozporządzenie… 2011 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, „Dziennik Ustaw”
 15. nr 243, poz. 1447.
 16. Uchwała… 1998 Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1998 roku, III ZP 51/97, OSNP 1998 Nr 13, poz. 387.
 17. Ustawa… 1964a Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, „Dziennik Ustaw” nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 18. Ustawa… 1964b Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego, „Dziennik Ustaw” nr 43, poz. 296, z późn. zm.
 19. Ustawa… 1974 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, „Dziennik Ustaw” z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.
 20. Ustawa… 2003 Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, „Dziennik Ustaw” nr 65, poz. 595, z późn. zm.
 21. Ustawa… 2005 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, „Dziennik Ustaw” nr 572, z późn. zm.
 22. Ustawa… 2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki, „Dziennik Ustaw” nr 96, poz. 615, z późn. zm.
 23. Ustawa… 2011 Ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, „Dziennik Ustaw” nr 84, poz. 455, z późn. zm.
 24. Zieliński T. 1979 Ogólne zasady wykonywania zobowiązań w prawie pracy, „Studia Prawnicze”, nr 4.