Efektywności i skuteczność kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

szkolnictwo wyższe
kształcenie
efektywność
skuteczność

Jak cytować

Pietrzak, P. G., & Baran, J. (2018). Efektywności i skuteczność kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(52), 113–130. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.3

Abstrakt

Ze względu na trwające prace nad reformą szkolnictwa wyższego w Polsce w artykule podjęto dyskusję na temat efektywności i skuteczności kształcenia akademickiego. Dokonano przeglądu literatury zagranicznej i krajowej w tym zakresie. W artykule zaprezentowano również wyniki wstępnych badań, które dotyczyły 58 uczelni podlegających nadzorowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). W pomiarze efektywności działalności dydaktycznej wykorzystano podejście nieparametryczne (metodę DEA) – model BCC ukierunkowany na maksymalizację efektów. Zaś w pomiarze skuteczności zastosowano hierarchiczną metodę aglomeracyjną (metoda Warda), jako miarę odległości wykorzystano odległość euklidesową.

https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.3
PDF

Bibliografia

Berbeka, J. (2006). The Standard of Living of the Population and Economic Growth in the Countries of the European Union. Kraków: Wydawictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Brzezicki, Ł. i Pietrzak, P. (2018). Produktywność dydaktyczna publicznych uniwersytetów w latach 2010–2015. Edukacja. 1: 96–105.

Coelli, T.J., Rao D.S., O’Donnell, C.J., i Battese, G.E. (2005). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. New York: Springer.

Cooper, W.W., Seiford, L.M., i Tone, K. (2007). Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. New York: Kluwer Academic Publishers.

Ćwiąkała-Małys, A. i Nowak, W. (2009). Sposoby klasyfikacji modeli DEA. Badania Operacyjne i Decyzje. 3: 5–18.

Dąbrowski, J. (2012). Metodyczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw portowych. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. 9: 31–50.

Denek, K. (1997). Efektywność edukacji szkolnej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne. 30: 91–106.

Guzik, B. (2009). Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Pietrzak, P. (2016). Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Pietrzak, P. (2018). Skuteczność kształcenia akademickiego w zakresie nauk rolniczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 20(1): 104–110.

Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sidor-Rządkowska, M. (2005). Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. Kraków: Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna.

Szuwarzyński, A. i Julkowski, B. (2014). Wykorzystanie wskaźników złożonych i metod nieparametrycznych do oceny i poprawy efektywności funkcjonowania wyższych uczelni technicznych. Edukacja. 3: 54-74.

Ziębicki, B. (2014). Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.