Efektywności i skuteczność kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce

Main Article Content

Piotr Grzegorz Pietrzak
Joanna Baran

Abstrakt

Ze względu na trwające prace nad reformą szkolnictwa wyższego w Polsce w artykule podjęto dyskusję na temat efektywności i skuteczności kształcenia akademickiego. Dokonano przeglądu literatury zagranicznej i krajowej w tym zakresie. W artykule zaprezentowano również wyniki wstępnych badań, które dotyczyły 58 uczelni podlegających nadzorowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). W pomiarze efektywności działalności dydaktycznej wykorzystano podejście nieparametryczne (metodę DEA) – model BCC ukierunkowany na maksymalizację efektów. Zaś w pomiarze skuteczności zastosowano hierarchiczną metodę aglomeracyjną (metoda Warda), jako miarę odległości wykorzystano odległość euklidesową.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pietrzak, P. G., & Baran, J. (2018). Efektywności i skuteczność kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(52), 113-130. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.3
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Piotr Grzegorz Pietrzak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe obejmują ekonomikę i organizację sektora publicznego a w szczególności efektywność funkcjonowania szkół wyższych, zarządzanie strategiczne oraz współczesne koncepcje zarządzania (orcid.org/0000-0002-1319-4815).

Joanna Baran, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

adiunkt w Katedrze Logistyki Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Kierownik Studiów Podyplomowych Logistyka. Jej zainteresowania naukowe dotyczą parametrycznych i nieparametrycznych metod pomiaru efektywności przedsiębiorstw, ekonomiki przedsiębiorstw agrobiznesu, logistyki i gospodarki odpadami. Opublikowała z tego zakresu ponad 120 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych (orcid.org/0000-0001-9801-4344).

Referencje

 1. Berbeka, J. (2006). The Standard of Living of the Population and Economic Growth in the Countries of the European Union. Kraków: Wydawictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 2. Brzezicki, Ł. i Pietrzak, P. (2018). Produktywność dydaktyczna publicznych uniwersytetów w latach 2010–2015. Edukacja. 1: 96–105.
 3. Coelli, T.J., Rao D.S., O’Donnell, C.J., i Battese, G.E. (2005). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. New York: Springer.
 4. Cooper, W.W., Seiford, L.M., i Tone, K. (2007). Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. New York: Kluwer Academic Publishers.
 5. Ćwiąkała-Małys, A. i Nowak, W. (2009). Sposoby klasyfikacji modeli DEA. Badania Operacyjne i Decyzje. 3: 5–18.
 6. Dąbrowski, J. (2012). Metodyczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw portowych. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. 9: 31–50.
 7. Denek, K. (1997). Efektywność edukacji szkolnej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne. 30: 91–106.
 8. Guzik, B. (2009). Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 9. Pietrzak, P. (2016). Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 10. Pietrzak, P. (2018). Skuteczność kształcenia akademickiego w zakresie nauk rolniczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 20(1): 104–110.
 11. Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 12. Sidor-Rządkowska, M. (2005). Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. Kraków: Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna.
 13. Szuwarzyński, A. i Julkowski, B. (2014). Wykorzystanie wskaźników złożonych i metod nieparametrycznych do oceny i poprawy efektywności funkcjonowania wyższych uczelni technicznych. Edukacja. 3: 54-74.
 14. Ziębicki, B. (2014). Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.