OECD Blue Sky Research. Koncepcja wiedzy w społeczeństwie wiedzy w świetle teorii Nico Stehra

Main Article Content

Grażyna Niedbalska

Abstrakt

Autorka omawia przemyślenia dyskutowane podczas realizacji projektu OECD zatytułowanego Blue Sky Research, którego celem jest opracowanie nowego systemu wskaźników statystycznych na potrzeby pomiaru gospodarki opartej na wiedzy, w tym zwłaszcza koncepcję wiedzy w społeczeństwie wiedzy prof. Nico Stehra, niemieckiego socjologa specjalizującego się w problematyce transformacji współczesnych społeczeństw w społeczeństwa wiedzy. W artykule przewijają się dwa wątki. Pierwszy poświęcony jest omówieniu twórczości Nico Stehra i jego teorii wiedzy w społeczeństwie wiedzy, drugi - projektowi Blue Sky Research, w ramach którego dyskutowano nad teorią Stehra jako punktem wyjścia do prac nad rozwojem systemu wskaźników do opisu gospodarki opartej na wiedzy. Autorka podkreśla znaczenie prac metodologicznych prowadzonych przez statystyków na arenie międzynarodowej pod egidą OECD dla rozwoju wiedzy o wiedzy oraz wiedzy o funkcjonowaniu systemów innowacji. Szczególną uwagę poświęca pracom nad tzw. kapitalizacją działalności B+R w systemie rachunków narodowych. Omawia także znaczenie takich pojęć jak „społeczeństwo wiedzy” czy „społeczeństwo informacyjne”, a zwłaszcza poglądy brytyjskiego socjologa Franka Webstera, zarzucającego wymienionym koncepcjom zbyt uogólniający i ideologiczny charakter.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Niedbalska, G. (2009). OECD Blue Sky Research. Koncepcja wiedzy w społeczeństwie wiedzy w świetle teorii Nico Stehra. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(33), 144-159. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3106
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Grażyna Niedbalska

Grażyna Niedbalska - doktor, specjalista z zakresu statystyki nauki i techniki, członek Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, współpracuje z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN w ramach Międzynarodowej Sieci Naukowej „Ocena wpływu działalności B+R i innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy”. W latach 1995-2005 była naczelnikiem Wydziału Nauki i Techniki w GUS, następnie konsultantem i naczelnikiem Wydziału Nauki, Techniki i Społeczeństwa Informacyjnego. Jest autorką koncepcji nowego systemu badań statystycznych z zakresu nauki i techniki prowadzonych od 1994 r. przez GUS oraz autorką i współautorką ponad 70 opracowań z tej dziedziny (publikacji książkowych i broszur, artykułów, referatów, recenzji, ekspertyz i rekomendacji).

Referencje

 1. Bell D. 1973 The Corning of Post-lndustrial Society. A Venture in Social Forecasting, Basic Books, New York.
 2. Bóhme G., Stehr N. (red.) 1996 The Knowledge Society, Sociology of the Sciences Yearbook, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht.
 3. Bruckner E .1999 The Sources and Consequences of Climate Change and Climate Variability in Historical Times, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 4. Drucker P F. 1989 The New Realities: In Government and Politics, in Economics and Business, in Society and World View, Harper & Row, New York.
 5. Giddens A. 1993 Sociology, Polity Press, London.
 6. Jasiński L.J. 2007 Myślenie perspektywiczne - uwarunkowania badania przysztości typu foresight, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 7. Knowledge... 1996 Knowledge as a Capacity for Action, Research Paper, Statistics Canada.
 8. Measuring... 2005 Measuring the Changing Naturę of Science, Technology and lnnovation: Rethinking Old Indicators and Developing New Ones, Blue Sky II Conference - Background paper and issues for discussion, DSTI/EAS/STP/NESTI(2005)18, Reykjavik, 15-17 June 2005, OECD.
 9. Niedbalska G. 2009 Prace metodologiczne w organizacjach międzynarodowych nad kapitalizacją i rachunkiem satelitarnym działalności badawczej i rozwojowej (B+R), „Wiadomości Statystyczne”, nr 2.
 10. Schaefer T.R., Lamm PR. 1994 Sociology: A Brief Introduction, McGraw-Hill, Inc., New York.
 11. Scheler M. 1925 Philosophical Perspectives (rozdział The Forms of Knowledge and Culture), Beacon Press, Boston.
 12. Science... 2007 Science, Technology and lnnovation Indicators in a Changing World: Responding to Policy Needs, OECD, Paris.
 13. Stehr N. 1994 Knowledge Societies: The Transformation of Labour, Property and Knowledge in Contemporary Society, Sage Publications, New York.
 14. Stehr N. 1996 Knowledge as a Capacity for Action, Science and Technology Redesign Project, Statistics Canada, „Research Paper” , nr 2.
 15. Stehr N. 2002 Knowledge and Economic Conduct: The Social Foundations of the Modern Economy, University of Toronto Press, Toronto.
 16. Stigler G. 1961 The Economics of Information, „Journal of Political Economy”, czerwiec.
 17. Webster F. 2006 Theories ofthe Information Society, Routledge, London.