Uniwersytet technologiczny jako element systemu technologicznego
PDF

Słowa kluczowe

system
technology
university

Jak cytować

Boguski, J. (2009). Uniwersytet technologiczny jako element systemu technologicznego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(34), 34–43. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3160

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie roli uniwersytetu technologicznego w rozwoju systemu technologicznego. Rozwój gospodarki to nieustanny proces doskonalenia technologii: od prostych technik wytwarzania po zaawansowane systemy produkcji. Gdy dawniej były one dziełem pojedynczych ludzi lub podmiotów gospodarczych, współcześnie stanowią efekt działania sieci technologicznych, przyjmując postać systemów technologicznych. Wyróżnia się sekwencyjne i interakcyjne systemy technologiczne. Pierwsze - to maszyny i urządzenia techniczne, drugie - to struktury sieciowe opierające się na ludzkich interakcjach. W pierwszych mamy do czynienia z sekwencją działań (każda operacja poprzedza kolejną, a awaria jednego elementu blokuje cały system, np. urządzenia oczyszczające z zanieczyszczeń wodę). W drugich współpracują ze sobą autonomiczne podmioty i instytucje zajmujące się kreowaniem, transferem i wdrażaniem nowych technologii.

PDF

Bibliografia

Bańka J. 1977 Przeciw szokowi przyszłości, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Biatoń L., Janczewska D. 2009 Marketing innowacji, w: R. Niestrój (red.): Tożsamość i wizerunek marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Carlsson B. 1995 Technological Systems and Economic Performance: The Case of Factory Automation, Kluwer Academic Publishers.

Carlsson B., Stankiewicz R. 1991 On the Naturę, Function and Composition of Technological Systems, „Journal of Evolutionary Economics” , 1.1, nr 2.

Foresight... 2007 Foresight technologiczny, 1.1-2, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Gaczek W.M., Komorowski J., Romanowski R. 2008 Ocena realizacji i celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społeczno-gospodarczych regionu (http://www.innowacyjna-wielkopolska.pl/ris/aktual/2008/0428/Wanda_Gaczek.pdf).

Geels W.F. 2005 Technological transitions and systems innovations, MPG Books Ltd., London.

Grudzewski M.W., Hejduk I.K. 2004 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Henton D A. 2000 Profile ofthe Valley’s Evolving Structure, w: C.M. Lee: The Silicon Valley Edge: A Habitat for lnnovation and Entrepreneurship, Stanford University, Stanford.

Jabtecka J. 2008 Od redakcji. Foresight - czy tylko korzyści, czy także ograniczenia?, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2.

Jasiński L.J. 2007 Myślenie perspektywiczne: uwarunkowania badania przyszłości typu foresight, Wydawnictwo RYKO, Warszawa.

Kasperkiewicz W. 1997 Parki technologiczne nowoczesną formą promowania innowacji, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent Sp. z o.o., Lódź.

Kasprzak A., Pelc K I. 2003 Strategie techniczne - prognozy, Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław.

Lindsey W.Q. 1988 Technological lnnovation Policy: The Role of States, (w:) J.D. Roessner: Government Innovation Policy. Design, Implementation, Evaluation, The Macmillan Press Ltd., Hongkong.

Michalczuk L. (red.) 2008 Pozycjonowanie technologii, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.

Wojnicka E. i in. 2006 Perspektywa rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

„Zarządzanie na Świecie” 2009, nr 1.

Zieliński T. 2008 Korzyści i zagrożenia pfynące z wprowadzania w systemie opieki zdrowotnej technologii „nowej gospodarki", w: Z. Stachowiak (red.): Przemiany społeczno-ekonomiczne a przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw w warunkach „nowej gospodarki”, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach, Siedlce.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.