Etyczni - ekonomiczni - efektywni. Odpowiedzialne kształcenie menedżerów przez szkoły wyższe
PDF

Słowa kluczowe

etyka
społeczna odpowiedzialność biznesu
edukacja menedżerska
odpowiedzialne kształcenie
koncepcja „3E”
(etyka - ekonomia - efektywność)
nauka a biznes
funkcje szkół wyższych

Jak cytować

Maliszewski, T., & Kacprzak, A. (2009). Etyczni - ekonomiczni - efektywni. Odpowiedzialne kształcenie menedżerów przez szkoły wyższe. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(34), 44–57. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3161

Abstrakt

Autorzy zastanawiają się nad zagadnieniami odpowiedzialnego kształcenia menedżerów przez szkoły wyższe w świetle koncepcji „3E” (etyka - ekonomia - efektywność) Wojciecha Gasparskiego. Zgodnie z tą koncepcją istnieje możliwość znalezienia „złotego środka” łączącego sferę zarządzania strategicznego, ukierunkowanego na osiągnięcie sukcesu ekonomicznego, z postulatami koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Autorzy próbują zdiagnozować, jak powinny kształcić szkoły wyższe, aby wyjść naprzeciw postulatom etycznej triady zarządzania. Swoje rozważania sytuują w szerszym dyskursie, dzięki próbom przeanalizowania, w jaki sposób zmiany o charakterze ogólnospołecznym wpływają na redefinicję roli szkół wyższych, i co właściwie oznacza we współczesnym zglobalizowanym świecie pojęcie „kształcenie odpowiedzialne". Zdaniem autorów, odpowiedzialne (w rozumieniu programowym) kształcenie menedżerów nie może być w pełni realizowane przez uczelnie „programowo nieodpowiedzialne”, czyli takie, których władze nie rozumieją zjawisk współczesnego świata.

PDF

Bibliografia

Dobre praktyki... 2007 Dobre praktyki w szkołach wyższych, Fundacja Rektorów Polskich, Kraków.

Drucker R 2000 Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa.

Filek J. 2001 Z doświadczeń nauczającego etykę biznesu, w: W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka (red.): Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, Wyższa Szkoła Prawa i Zarządzania, Warszawa.

Filek J. 2007 Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu, w: B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka (red.): Etyka i ekonomia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.

Freeman E. 1984 Strategie Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.

Fukuyama F. 1997 Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław.

Gasparski W. 2004 Wykłady z etyki biznesu, Wyższa Szkoła Prawa i Zarządzania, Warszawa.

Gierszewska G. 2000 Zarządzanie strategiczne, Wyższa Szkoła Prawa i Zarządzania, Warszawa.

Gierszewska G. 2003 Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Romana Łazarskiego, Warszawa.

Green Paper... 2001 Green Paper on Corporate Social Responsibility; Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility (July 2001), COM (2001) 366.

Jemielniak D., Latusek D. 2004 Zarządzanie. Teoria i praktyka od podstaw, Wyższa Szkoła Prawa i Zarządzania, Warszawa.

Jongbloed B., Enders J., Salerno C. 2008 Higher Education and Its Communities: Interconnections, Interdependencies and a Research Agenda, „Higher Education”, nr 56.

Maliszewski T. 2006 Info management. Środki masowego komunikowania a zdolność manewrowa i szybkość reakcji w zarządzaniu, „Master of Business Administration”, nr 6(83).

Matysek-Jędrych A. 2009 Kondycja Programów MBA (http://gb.pl/kariera/edukacja/mba/kondycja-programowmba.html).

Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J. 1997 Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Realjy Counts, „Academy of Management Review”, nr 22 (4).

Nogalski B, Śniadecki J. 1999 Etyka menedżera, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.

Polak K. 2009 Globalny kryzys wprowadza zmiany w programach kształcenia menedżerów, „Gazeta Prawna”, 27 stycznia.

Porter L.W., McKibbin L.E. 1988 Management Education and Development: Drift or Thrust into the 21st Century, McGraw-Hill Book Co., New York.

Pratley R 1998 Etyka w biznesie, Gebethner i S-ka, Warszawa.

[The] Response... 1999 The Response of Higher Education Institutions to Regional Needs, OECD, Paris.

Robbins S, Coulter M. 2004 Management, Prentice Hall, New York.

Robbins S R, DeCenzo D A. 2002 Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Rok B. 2007 Etyczność, ekonomiczność i efektywność w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, w: A. Lewicka-Strzałecka (red.): Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Wyższa Szkoła Prawa i Zarządzania, Warszawa.

Stoner J.A., Freeman E.R., Gilbert D R. Jr. 2001 Kierowanie (Management), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Sulejewicz A. 2003 Pług, miecz i księga: otoczenie szkoty wyższej, w: B. Minkiewicz (red.), Uczelnie i ich otoczenie: formy i możliwości współdziałania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Sulejewicz A. 2008 Paradoks społecznej odpowiedzialności biznesu szkoły wyższej, w: K. Leja (red.): Społeczna odpowiedzialność uczelni, Politechnika Gdańska, Gdańsk.

http://www.response.website.com

http://cebi.pl/texty/kanon.doc (wejście na stronę: 24 października 2009

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.