Benchmarking szansą poprawy pozycji konkurencyjnej polskich uczelni

Main Article Content

Joanicjusz Nazarko
Katarzyna Anna Kuźmicz
Joanna Urban

Abstrakt

Pozycja polskich szkół wyższych w międzynarodowych rankingach, liczba ważkich publikacji czy liczba patentów świadczą o tym, że uczelnie te nie są w stanie sprostać globalnej rywalizacji. Zdaniem autorów prawidłowe zastosowanie benchmarkingu stanowi szansę poprawy ich pozycji konkurencyjnej. W artykule przedstawiono podstawowe założenia benchmarkingu oraz aspekty jego zastosowania w szkołach wyższych. Przytoczone przykłady wskazują, że systematyczne porównywanie się do innych oraz twórcza adaptacja dobrych praktyk stanowi skuteczny sposób doskonalenia szkół wyższych poprzez uświadomienie sobie słabości uczelni, stojących przed nimi wyzwań oraz kierunków rozwoju. Autorzy rekomendują zastosowanie w polskich szkołach wyższych benchmarkingu porównawczego, przeprowadzanego we współpracy między uczelniami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nazarko, J., Kuźmicz, K. A., & Urban, J. (2009). Benchmarking szansą poprawy pozycji konkurencyjnej polskich uczelni. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(34), 60-72. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3165
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Joanicjusz Nazarko

Joanicjusz Nazarko - profesor doktor habilitowany, w latach 2005-2008 rektor Politechniki Białostockiej. Obecnie jest dziekanem Wydziału Zarządzania PB, a także profesorem stowarzyszonym Universite du Ouebec w kanadyjskim Trois-Rivieres. Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. analizy produktywności, efektywności i benchmarkingu w sektorze korporacyjnym i publicznym, foresightu, a także prognozowania, modelowania i symulacji proces.w decyzyjnych w systemach gospodarczych i technicznych. Jest autorem ponad 170 publikacji naukowych. Jako profesor wizytujący przebywał w wielu uczelniach zagranicznych. Należy do wielu stowarzyszeń naukowych, krajowych i międzynarodowych. Zasiada w komitecie sterującym projektu Fundacji Rektor.w Polskich „Benchmarking w szkolnictwie wyższym”. Był ekspertem Komitetu Programowego VII Programu Ramowego Unii Europejskiej w programie „Capacities: Regions of Knowledge”. Jest współautorem projektu projektu środowiskowego „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020

Katarzyna Anna Kuźmicz

Katarzyna Anna Kuźmicz - doktorantka, asystentka w Katedrze Informatyki i Logistyki na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. W kadencji 2005-2008 pełniła funkcję kierownika Biura Rektora PB. Jej zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie w sektorze publicznym, zwłaszcza w szkolnictwie wyższym, benchmarking w szkolnictwie wyższym, rankingi uczelni, zarządzanie projektami oraz ocena efektywności podmiot.w publicznych. Pracowała jako ekspert przy projekcie European Benchmarking lnitiative (EBI) koordynowanym przez European Centre for Strategie Management of Universities (ESMU). Uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Sterującego projektu „Benchmarking w szkolnictwie wyższym”, prowadzonego przez Fundację Rektor.w Polskich. Jest wsp.łautorką projektu środowiskowego „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010- 2020”.

Joanna Urban

Joanna Urban - doktorantka, asystent w Katedrze Informatyki i Logistyki na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Absolwentka zarządzania oraz informatyki. Odbyła staż naukowy w European Centre for Strategie Management of Universities. Jej zainteresowania naukowe związane są m.in. z problematyką zarządzania w szkolnictwie wyższym, benchmarkingiem w sektorze uczelni oraz oceną produktywności jednostek decyzyjnych sektora publicznego. Jest także zaangażowana w prace nad projektem „Benchmarking w szkolnictwie wyższym” prowadzonym przez Fundację Rektor.w Polskich oraz wsp.łautorką projektu środowiskowego „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020”.

Referencje

 1. Academic Ranking... 2009 Academic Ranking of World Universities, Center for World-Class Universities, Shanghai Jiao Tong University (http://www.arwu.org) (dostęp 14 czerwca 2009).
 2. Andersen B. 1995 Benchmarking, w: A. Rolstadas (red.): Performance Management, Chapman & Hall, London.
 3. Benchmarking in European... 2008 Benchmarking in European Higher Education. Findings of a Two-year EU-funded Project, European Centre for Strategie Management of Universities (ESMU), Brussels (http://www.education-benchmarking.org/storage/documents/FINDINGS.pdf) (dostęp 16 lipca 2009).
 4. Benchmarking in Higher Education... 1998 Benchmarking in Higher Education: An International Review, Commonwealth Higher Education Management Service (CHEMS) (http://www.acu.ac.uk/chems/onlinepublications/ 961780238.pdf), (dostęp 14 czerwca 2009).
 5. Camp R.C. 1989 The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance, ASQC Industry Press, Milwaukee, Wisconsin, Ouality Resources, New York.
 6. Challenges and Reaiizations... 2008 Challenges and Reaiizations from the Higher Education Academy/JISC Benchmarking and Pathfinder Programme. An End of Programme Review by the Higher Education Academy, HEA & JISC, Evaluation and Dissemination Support Team (http://elearning.heacademy. ac.uk/weblogs/pathfinder/wp-content/uploads/2008/09/Bench_and_PathFinal Review20080926.pdf) (dostęp 16 lipca 2009).
 7. [A] Coherent Framework... 2007 A Coherent Framework of Indicators and Benchmarks for Monitoring Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training, European Commission, Brussels, 21 February 2007 (http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ c11099_en.htm) (dostęp 20 maja 2010).
 8. Dąbrowa-Szefler M., Jabtecka J. 2007 Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa. Deklaracja Bolońska... 1999
 9. Deklaracja Bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie, 19 czerwca 1999, Bolonia, (http ://www. nauka. gov. pl/mn/index.jsp?place= Lead08&news_cat_id= 973&news_id=3911 &layout=2&page=text) (dostęp 16 lipca 2009).
 10. Ederer R, Schuller R, Willms S. 2008 University Systems Ranking: Citizens and Society in the Age of the Knowledge, The Lisbon Council (http://www.lisboncouncil.net/media/lisbon_council_policy_brief_usr2008.pdf) (dostęp 14 czerwca 2009).
 11. Entrepreneurship Education... 2004 Entrepreneurship Education at Universities - A Benchmark Study, Background Report for the Entrepreneurship lndex, National Agency for Enterprise and Construction. Europa potrzebuje modernizacji... 2006
 12. Europa potrzebuje modernizacji uniwersytet.w, Komisja Europejska, Europa Press Releases (IP/06/592), Bruksela (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference= IP/06/592&format=HTML&aged=0& language=PL&guiLanguage=en) (dostęp 14 czerwca 2009).
 13. Garlick S., Pryor G. 2004 Benchmarking the University: Learning about lmprovement. A Report for the Department of Education, Science and Training, Commonwealth of Australia.
 14. Hamalainen K. i in. 2002 Benchmarking in the lmprovement of Higher Education, ENQA Workshop Reports 2, Helsinki.
 15. Henderson-Smart C. i in. 2006 Benchmarking Learning and Teaching: Developing a Method, „Ouality Assurance in Education”, 1.14,nr 2, s. 143-155.
 16. Jackson N., Lund H. (red.) 2000 Benchmarking for Higher Education, Society for Research into Higher Education & Open University Press, Buckingham.
 17. Jajszczyk A. 2008 Polskie uniwersytety potrzebują reanimacji, „Rzeczpospolita”, 26 lutego 2008, s. A16-A17.
 18. Karlóf B, Óstblom S. 1993 Benchmarking: A Signpost to Excellence in Ouality and Production, John Wiley & Sons, New York.
 19. Keehley P, Abercrombie N. 2008 Benchmarking in the Public and Nonprofit Sectors Best Practices for Achiemg Performance Breakthroughs, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco.
 20. Kelly A. 2004 Benchmarking for School lmprovement: A Practical Guide for Comparing and Achiemg Effectiveness, Taylor & Francis e-Library.
 21. Manzini R., Lazzarotti V. 2006 The Benchmarking of Information Systems Supporting the University Administrative Activities, „Benchmarking. An International Journal”, 1.13, nr 5.
 22. Nazarko J. i in. 2009 The General Concept of Benchmarking and Its Application in Higher Education in Europę, ..Higher Education in Europę”, t. 34, nr 3-4, s. 497-510.
 23. Pieske R. 1994 Benchmarking: das Lernen t/on anderen und seine Begrenzungen, „IO Management Zeitschrift” nr 6, Verlag Industrielle Organisation BWI ETH.
 24. Polonsky M.J., Mittelstaedt J.D., Moore J.N. 2008 Benchmarking Publishing Activity of U.S. Colleges and Universities across the Leading Journals: A Grouped Evaluation, „Journal for Advancement of Marketing Education”, 1.12,
 25. Presidency Conclusions... 2000 Presidency Cobclusions, Lisbon European Council, 23-24 marca Presidency Conclusions, Lisbon 23-24 March 2000 (http://www.ukie.gov.pl/www/serce.nsf/($PrintView)/ 563C912AA69D2266C1256E7E004FBC3D?Open) (dostęp 20 maja 2010).
 26. Rezolucja Rady... 2007 Rezolucja Rady z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie unowocześnienia szk.l wyższych, by zwiększyć konkurencyjność Europy w światowej gospodarce opartej na wiedzy, Rada Unii Europejskiej (http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/07/st16/st16096-re01.pl07.pdf)
 27. (dostęp 14 czerwca 2009).
 28. [The] QS World... 2009 The QS World University Rankings QS Quacquarelli Symonds (http://www.topuniversities.com/worlduniversityrankings) (dostęp 14 czerwca 2009).
 29. Thieme J.K. 2009 Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA, Difin, Warszawa.
 30. Van Vught F. i in. 2008 A Practical Guide: Benchmarking in European Higher Education, European Centre for Strategie Management of Universities (ESMU), Brussels.