Problemy związane z wdrażaniem Procesu Bolońskiego na technicznych studiach wyższych w dziedzinie inżynierii lądowej
PDF

Słowa kluczowe

reforma studiów wyższych
efekty kształcenia
Proces Boloński
inżynieria lądowa

Jak cytować

Łapko, A. (2009). Problemy związane z wdrażaniem Procesu Bolońskiego na technicznych studiach wyższych w dziedzinie inżynierii lądowej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(34), 73–89. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3166

Abstrakt

Autor przedstawia uwarunkowania systemowe europejskiej reformy kształcenia na technicznych studiach wyższych w dziedzinie inżynierii lądowej, wynikające z założeń Deklaracji Bolońskiej. Omawia wyniki monitoringu wdrażania nowych rozwiązań kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem ocen stanu zaawansowania reform na rok 2009, zawartych w najnowszym raporcie Unii Europejskiej (Stocktaking Report), przedstawionym na Konferencji Ministrów Szkolnictwa Wyższego Unii Europejskiej w Leuven (Belgia) w kwietniu 2009 r. Szczególną uwagę zwraca na zadania czekające polskie środowisko akademickie w zakresie wprowadzania na uczelniach nowego systemu opartego nie na treściach nauczania, ale na „efektach kształcenia” w dostosowaniu do wprowadzanych w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji, co powinno wymusić zmianę podejścia do celów kształcenia wyższego poprzez zamianę roli „nauczania” na rolę „uczenia się”. Poddaje analizie problemy wynikające z wdrażania w Polsce Procesu Bolońskiego na jednym z najbardziej tradycyjnych (i jednocześnie najbardziej dziś obleganym przez kandydatów na studentów) kierunku studiów technicznych, jakim jest budownictwo. Omawia te problemy na tle charakterystyki wyników prac jedynej w obszarze szkolnictwa technicznego Europejskiej Sieci Tematycznej pod nazwą EUCEET (Cm/ Engineering Education and Training), która powstała w Unii Europejskiej tuż po podpisaniu Deklaracji Bolońskiej i funkcjonuje do dziś jako projekt wielopartnerski w programie Erasmus. Omówione i skomentowane wybrane rozwiązania mogą być pomocne przy wdrażaniu Procesu Bolońskiego także na innych niż budownictwo kierunkach studiów technicznych w polskich uczelniach.

PDF

Bibliografia

Ahearn A. i in. 2005 Buliding to Learn: The Constructionarium Experience, „CEBE Transactions”, vol. 2, issuel, s. 6-16 (http://cebe.cf.ac.uk/transactions/volumes_index.php?edition=2.1).

Bologna... 2009 Bologna Process. Stocktaking Report, 2009. Report from Working Groups Appointed by the Bologna Follow-up Group to the Ministerial Conference in Leuven I Louvain-la-Neuve (http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents/Stocktaking_report_2009_FINAL.pdf).

Chmielecka E. 2005 Dwustopniowość i struktura kierunkowa studiów w Polsce. Jak poluźnić ten gorset?, w: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.): Dylematy studiów dwustopniowych, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2005, s. 57-74.

Łapko A. 2009 Realizacja Deklaracji Bolońskiej w obszarze inżynierii lądowej - porównanie z innymi krajami w UE, Prace 55. Konferencji Naukowej Krynica 2009 „Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa”, 1.1: Kształcenie kadr dla potrzeb budownictwa, s. 83-99.

Majewski S. 2006 Studies and Recommendation on Core Curricula for Civil Engineering, w: I. Manoliu (red.): Inquires into European Higher Education in CMI Engineering. European CMI Engineering Education and Training. Fifth EUCEET Volume, Publisher Independent Film, Bucharest 2006, s. 3-39.

Manoliu I. (red.) 2001 lnquires into European Higher Education in CMI Engineering. European CMI Engineering Education and Training. Third EUCEET Volume, Publisher Independent Film, Bucharest.

Manoliu I. (red.) 2002 Challenges to the CMI Engineering Profession in Europę at the Beginning of the Third Millenium. Proceedings of the EUCEET-ECCE International Conference, Second EUCEET Volume, Publisher Independent Film, Bucharest.

Manoliu I. (red.) 2004 CMI Engineering Education in Europę. European CMI Engineering Education and Training. Fourth EUCEET Volume, Publisher Independent Film, Bucharest.

Manoliu I. (red.) 2006a Inęuires into European Higher Education in CMI Engineering. European CMI Engineering Education and Training. Fifth EUCEET Volume, Publisher Independent Film, Bucharest.

Manoliu I. (red.) 2006b lnquires into European Higher Education in CMI Engineering. European CMI Engineering Education and Training. Sixth EUCEET Volume, Publisher Independent Film, Bucharest.

Manoliu I., Bungariu T. (red.) 2001 inguires into European Higher Education in CMI Engineering. European CMi Engineering Education and Training. First EUCEET Volume, Publisher Independent Film, Bucharest.

Saryusz-Wolski T. 2009 Realizacja Procesu Bolońskiego na szczeblu Europy i Polski, referat z seminarium „Strategiczny wymiar Procesu Bolońskiego. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego przed i po 2010 roku. Implikacje dla Polski”, Warszawa (http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/

/49/45491 /TSW_realizacja_PB_13.01.09.pdf).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.