Skuteczność, ewaluacja, rozmieszczenie terytorialne - odczytywanie francuskiego pejzażu uniwersyteckiego

Main Article Content

Tristan Lecoq

Abstrakt

Artykuł jest próbą spojrzenia na zagadnienie „odczytywania francuskiego pejzażu uniwersyteckiego” z kilku punktów widzenia wynikających z doświadczeń autora - jako pracownika naukowego, głównego inspektora we francuskim Ministerstwie Edukacji Narodowej, doradcy premiera do spraw edukacji narodowej, szkolnictwa wyższego i badań, a wreszcie dyrektora Międzynarodowego Centrum Studiów Pedagogicznych (CIEP) z siedzibą w Sevres pod Paryżem. Na wstępie autor przedstawia przeprowadzaną od kilku lat reformę szkolnictwa wyższego we Francji (ustawy), ocenę środowiska studenckiego oraz powiązania między uniwersytetem a szkolnictwem średnim. Następnie kwestie te konfrontuje ze stosowaną praktyką. Dokonuje przeglądu realizowanych reform poprzez pytania o zależność między wielkością uczelni a jej efektywnością oraz prowadzonymi badaniami, a także między kształceniem a badaniami. Przypomina również o konieczności nieustannej refleksji nad misją, jaka wiąże się ze szkolnictwem wyższym i badaniami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lecoq, T. (2009). Skuteczność, ewaluacja, rozmieszczenie terytorialne - odczytywanie francuskiego pejzażu uniwersyteckiego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(34), 136-153. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3176
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Tristan Lecoq

Tristan Lecoq - historyk, pełnił m.in. funkcje gł.wnego inspektora edukacji narodowej we Francji, prezydenta Rady Administracyjnej Wydziału Literatury i Nauk Humanistycznych w Ecole Normale Superieure w Lyonie i doradcy premiera Republiki Francuskiej ds. edukacji narodowej, szkolnictwa wyższego i badań (2005-2007). Obecnie jest dyrektorem Międzynarodowego Centrum Studi.w Pedagogicznych (CIEP) w Sevres pod Paryżem oraz profesorem Uniwersytetu Paris-Sorbonne (Paris IV).

Referencje

  1. Duport J.R 2008 Amenagement du terriłoire, enseignemenł superieur et recherche: entre pmimite et excellence, Conseil economigue et sociale, Les editions des Journaux officiels, Paris, nr 4.
  2. Lefficience... 2005 L’efficience et 1’efficacite des universites: observations recentes et nouvelles approches, Cour des comptes, communication a la Commission des finances, de 1’economie generale et du plan de 1’Assemblee nationale.
  3. Romaiiwille M. 2007 La „Joyeuse entree” des competences dans 1’enseignement superieur, „Revue de l’lnspection generale de 1’education nationale”, nr 4, s. 48-54.
  4. „Le Monde de 1’education” 2008, nr 1, s. 48-50.
  5. „Revue internationale d’education”, Sevres 2007, nr 45.
  6. www.amue.fr
  7. www.datar.gouv.fr