Analiza SWOT jako metoda diagnozy szkolnictwa wyższego

Main Article Content

Radostaw Dawidziuk

Abstrakt

Poddając analizie opublikowane w latach 2001-2009 diagnozy wykorzystujące metodę SWOT w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, autor podejmuje probę oceny zasadności stosowania wyżej wymienionej metody w tym specyficznym przypadku, a także zmierza do jej usystematyzowania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dawidziuk, R. (2011). Analiza SWOT jako metoda diagnozy szkolnictwa wyższego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(37), 31-55. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3226
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Radostaw Dawidziuk

Radosław Dawidziuk - absolwent kierunku zarządzanie i marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1997 r. pracownik Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, w której w początkowym okresie zajmował się sprawami studenckimi, następnie organizował działalność marketingową uczelni, zaś od 2004 r. pełni funkcję kanclerza. Autor artykułów i opracowań poświęconych funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii uwarunkowań prawnych, zarządzania, marketingu i otoczenia uczelni.

Referencje

 1. Czarnecki R. 1997 Teoretyczno-metodologiczne przestanki i uwarunkowania zastosowania metody SPACE do analizy strategicznej niepaństwowej szkoły wyższej, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4 (90).
 2. Czarnecki R. 2000 Zastosowanie metody SPACE do analizy strategicznej szkoły wyższej, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz.
 3. Dąbrowa-Szefler M. 2009 Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego oraz wyzwania i cele systemu zawarte w raporcie Tertiary Education for the Knowledge Society, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/33.
 4. Dąbrowa-Szefler M, Jabłecka J. 2007 Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 5. Diagnoza... 2009 Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 6. Dutkowski M. (red.) 2001 Szkolnictwo wyższe w Polsce. Uwarunkowania, ocena i rekomendacje. Raport wstępny Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 7. Geryk M. 2007 Rynek uczelni niepublicznych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 8. Gierszewska G. 2003 Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.
 9. Grzywacz J., Burżacka-Majcher M. (red.) 2007 Problemy szkolnictwa wyższego w XXI wieku - szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock.
 10. Jabłecka J. b.r.w. Ewaluacja I i II wariantu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku przygotowanej przez Ernst & Young i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową(http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/Projekty_systemowe/20100727_Raporty_z_ewaluacji_dwoch_wariantow_strategii_rozwoju_SW_w_Polsce_do_2020.pdf).
 11. Kowalewski T. 2005 Szkolnictwo wyższe na przełomie stuleci - nadzieja czy zagrożenie dla Polski, w: Z. Andrzeja L. Kacprzak, K. Pająk (red.): Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia, tom 2, Fundacja „Edukacja XXI wieku”, Poznań - Warszawa.
 12. Krzak R 2003 Otoczenie marketingowe szkót wyższych, w: Z. Olesiński, A. Predygier (red.): Instytucjonalizacja otoczenia biznesu a wzrost konkurencyjności podmiotów gospodarczych w regionie, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 13. Lisiński M. 2004 Metody planowania strategicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Obłój K. 2001 Strategie organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Rocki M. 2006 Wstęp do analizy SWOT dla polskiego systemu szkolnictwa wyższego, „E-mentor”, nr 5 (17) (http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/17/id/351).
 16. Strategia... 2009 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020. Projekt środowiskowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 17. Thieme J. 2010 Dzieło środowiska czy nowy system, „Forum Akademickie”, nr 3 (http://www.forumakad.pl/archiwum/2010/03/30_dzielo_srodowiska_czy_nowy_system.html).