Pressto.

Nagłowek strony

Nr 1(37) (2011)

Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji
Adam Gałkowski 7-8
Małgorzata Dąbrowa-Szefler - dobry człowiek, rzetelny naukowiec PDF
Julita Jabłecka 9-14

Oryginalny artykuł naukowy

Idea uniwersytetu w kulturze, kultura w idei uniwersytetu PDF
Piotr Górski 15-30
Analiza SWOT jako metoda diagnozy szkolnictwa wyższego PDF
Radostaw Dawidziuk 31-55
Czy wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji jest innowacją edukacyjną w szkolnictwie wyższym? PDF
Lidia Białoń 56-75
Uniwersytet wirtualny jako element budowy społeczeństwa informacyjnego PDF
Jan Boguski 76-86
Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce (2010—2020) PDF
Dominik Antonowicz, Magdalena Krawczyk-Radwan, Dominika Walczak 87-105
Absolwent szkoły wyższej - sylwetka w kontekście społecznym PDF
Emilia Werner 106-118
Jakość usług edukacyjnych w komunikacji marketingowej szkół wyższych w Polsce PDF
Justyna Maciąg 119-135
Tworzenie i funkcjonowanie archiwów zakładowych w uczelniach niepublicznych PDF
Wiesław Letkiewicz 136-144
Konstytucyjna zasada autonomii uniwersytetów na przykładzie Hiszpanii PDF
Monika Stachowiak-Kudła 145-161
Kształcenie doktorantów w krajach Unii Europejskiej - podstawowe tendencje PDF
Małgorzata Dąbrowa-Szefler 162-177
Kapitał wiedzy i osiągnięcia gospodarcze a dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego krajów PDF
Elżbieta Soszyńska 178-212


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo