Czy wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji jest innowacją edukacyjną w szkolnictwie wyższym?

Main Article Content

Lidia Białoń

Abstrakt

W artykule - ktory ma charakter dyskusyjny - autorka podejmuje probę zdefiniowania innowacji edukacyjnej w szkolnictwie wyższym. Formułuje tezę, iż jako przykład takiej innowacji mogą posłużyć Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK). Charakteryzując założenia KRK, eksponuje problemy związane z efektami kształcenia oraz ich mierzalnością. Podkreśla, że idea KRK, jako metoda opisu systemu kształcenia, jest logicznie poprawna i uzasadniona. Wątpliwości budzi jednak problem definiowania efektow kształcenia i możliwości ich pomiaru. Szerszego i bardziej precyzyjnego dopracowania wymaga proces wdrażania KRK. Dlatego też autorka stwierdza, że KRK nie można jeszcze uważać za innowację.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Białoń, L. (2011). Czy wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji jest innowacją edukacyjną w szkolnictwie wyższym?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(37), 56-75. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3227
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Lidia Białoń

Lidia Białoń - profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Długoletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej. Interesuje się zagadnieniami związanymi z działalnością naukowo-badawczą i innowacyjną. Ma na swoim koncie wiele publikacji dotyczących tych kwestii, m.in. Nauka i technika w rozwoju społecznogospodarczym (1989), Zarządzanie działalnością innowacyjną (2010). Przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest również system ocen wyników działań pracowników naukowych. Była kierownikiem ogólnopolskich badań w tej dziedzinie.

Referencje

 1. Autonomia... 2010 Autonomia programowa uczelni, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 2. Axer J. 2010 Autonomia uniwersytetu i innowacyjność, „Nauka”, nr 2.
 3. Białoń L. 2010 Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 4. Białoń L. (red.) 2008 Aktywność innowacyjna organizacji. Studia przypadków z prac dyplomowych absolwentów WSM w Warszawie, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie,
 5. Warszawa.
 6. Chmielecka E. 2004 Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/23.
 7. Edukacja... 1998 Edukacja - jest w niej ukryty skarb, raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wydawnictwo UNESCO, Warszawa.
 8. Kraśniewski A. 2006 Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa.
 9. Kraśniewski A. 2009 Proces Boloński, to już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 10. Ramowa struktura... 2005 Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, materiały z konferencji europejskich ministrów szkolnictwa wyższego (Bergen, 19-20 maja 2005 r.), Ministerstwo Nauki, Techniki i Innowacji Danii, Kopenhaga.
 11. Standardy... 2005 Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, materiały z konferencji europejskich ministrów szkolnictwa wyższego (Bergen, 19-20 maja 2005 r.), Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym, Helsinki.
 12. Wróblewski A.K. 2010 Wizja uniwersytetu przyszłości, „Nauka”, nr 2.