Kształcenie doktorantów w krajach Unii Europejskiej - podstawowe tendencje

Main Article Content

Małgorzata Dąbrowa-Szefler

Abstrakt

Autorka omawia - na podstawie literatury przedmiotu - główne kierunki przemian w procesie kształcenia doktorantów w krajach Unii Europejskiej. W centrum rozważań znajdują się zmiany w modelu kształcenia (przejście od modelu „mistrz-uczeń” do kształcenia grupowego), dywersyfikacja modeli kształcenia oraz czynniki generujące wyżej wymienione zmiany. W tym kontekście uwidoczniona została rola Procesu Bolońskiego w procesie przechodzenia do kształcenia na stopień doktora jako studiów III poziomu/stopnia/ na III szczeblu. Wskazano również na nowe tendencje i kierunki zmian w procesie kształcenia doktorantów, determinowane międzynarodową współpracą szkół wyższych i mobilnością uczonych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dąbrowa-Szefler, M. (2011). Kształcenie doktorantów w krajach Unii Europejskiej - podstawowe tendencje. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(37), 162-177. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3235
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Małgorzata Dąbrowa-Szefler

Małgorzata Dąbrowa-Szefler - doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Od ponad 20 lat prowadzi badania nad systemem nauki i szkolnictwa wyższego. Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania była problematyka mobilności uczonych, kariery naukowej, a w ostatnich latach - kształcenia doktorantów. Z tego obszaru badań opublikowała m.in. Kadry dla nauki w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju (2001); Model kształcenia doktorantów w Polsce. Wyniki badań (współautor: Paweł B. Sztabiński). We współpracy z Julitą Jabłecką przygotowała dla OECD Raport o szkolnictwie wyższym w Polsce (2007). Od 1992 r. pracowała w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskie  go na stanowisku profesora nadzwyczajnego, pełniąc przez dwie kadencje funkcję wicedyrektora. Jest członkiem Prezydium Komitetu Naukoznawstwa PAN, a w latach 2003-2007 pełniła funkcję przewodniczącej. Obecnie jej pierwszym miejscem pracy jest Toruńska Szkoła Wyższa.

Referencje

 1. Batusikova A. 2009 Doctoral Education in Europę: Overview of Trends and Challenges, European Universities Association, Skopje, 31 marca.
 2. Berman J., Pitman T. 2010 Occupying a Third Space: Research Trained Professional Staff in Australia Universities, „Higher Education in Europę”, nr 1.
 3. Błażejowski J. 2008 Reguły kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 4. Bologna Process... 2007 Bologna Process Stocktaking Report 2007. Report from a Working Group Appointed by the Bologna Follow-up Group to the Ministerial Conference in London, Department for Education and Skills, London (http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/
 5. WGR2007/Stocktaking_report2007. pdf).
 6. Bologna Seminar... 2005 Bologna Seminar on Doctoral Programmes for the European Knowledge Society. Conclusions and Recomendations, Salzburg, 3-5 lutego (http://www.eua.be/Libraries/CDE_website/
 7. Salzburg_Conclusions.sflb.ashx).
 8. Bologna Seminar... 2006 Bologna Seminar on Doctoral Programmes, 7-9 grudnia 2006, Nice (http://www.europeunit.ac.uk/sites/europe_unit2/resources/Nice%20Brief%20Doctoral%20progs%20Dec06.pdf).
 9. Bologna Seminar... 2010 Bologna Seminar on Doctoral Studies in the European Higher Education Area, 17 czerwca, Warszawa (http://www.europeunit.ac.uk/sites/europe_unit2/resources/EUA-CDE_Annual-ConfBriefing_June2010.pdf).
 10. Dąbrowa-Szefler M. 2001 Kadry dla nauki w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 11. Dąbrowa-Szefler M. 2002 Studia doktoranckie: kształcenie dla kariery naukowej czy kariery zawodowej?, „Nauka Polska.
 12. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”, nr XI (XXXVI), Rocznik Kasy im. Józefa Mianowskiego Fundacja Popierania Nauki.
 13. Dąbrowa-Szefler M. 2007 Kształcenie doktorantów - podstawowe pytania, w: A. Lewicka-Strzałecka (red.): Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 14. Dąbrowa-Szefler M., Gulczyńska H., Jabłecka J., Świerzbowska-Kowalik E. 1998 Mobilność pracowników naukowych w Polsce, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 15. Dąbrowa-Szefler M., Sztabiński P B. 2008 Model kształcenia doktorantów. Wnioski z badań, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 16. EUA 2007 Doctoral Programmes in Europe’s Universities: Achievements and Challenges. Report Prepared for European Universities and Ministers of Higher Education, European University Association, Brussels.
 17. EUA 2009 The Bologna Process in Higher Education in Europę, European University Association, Brussels.
 18. Europejski Obszar... 2005 Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Realizacja celów. Komunikat z konferencji europejskich ministrów ds. szkolnictwa wyższego, Bergen, 19-25 maja 2005 roku (www.procesbolonski.uw.edu.pl/dane/Komunikat_z_Bergen_PL.pdf).
 19. Evolution... 2009 Evolution de nombre des chercheurs, w: Science, technologie, Industrie. Tableau de bord
 20. de l’OCDE, OCDE, Paris.
 21. Goćkowski J. 1999 Uniwersytet i tradycja w nauce, Wydawnictwo Secesja, Kraków.
 22. GUS 2008 Nauka i technika w Polsce w roku 2006, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 23. GUS 2009 Rocznik statystyczny RP, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 24. GUS 2010 Nauka i technika w Polsce w roku 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 25. KRASP 2008 Stanowisko Prezydium z 4 grudnia 2008 roku w sprawie dokumentu „Reguły kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich)’’, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Warszawa.
 26. Kraśniewski A. 2006 Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa.
 27. Kraśniewski A. 2009 Proces Boloński - to już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 28. LaihoA. 2010 Academisation of Nursing Education in the Nordic Countries, „Higher Education in Europę”, nr 1 .
 29. OECD 2008 Main Science and Technology Indicators, t. 2 , Organization for Economic Cooperation and Development, Paris.
 30. OECD 2009 Science and Technology and lnnovation Scoreboard, Organization for Economic Cooperation and Development, Paris.
 31. Okoń-Horodyńska E. 2003 Strategia Lizbońska - założenia i szanse realizacji w Unii Europejskiej, cz. I, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” nr 2 (22).
 32. Proces... 2009 Proces Boloński 2020 - Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w nowej dekadzie. Komunikat z konferencji ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe, Leuven i Louvain-la-Neuve, 28-29 kwietnia 2009 (www.ProcesbolonskiVuw.edu.pl/Komunikat_z_Leuven_Louvain-la-Neuve_PL.pdf).
 33. Progress... 2009 Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training. Indicators and Benchmarks - 2009, E.C. Commmission Staff, Working Document SEC (2009) 1616.
 34. Realizacja... 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyższego, Berlin, 19 września (www.Procesbolonski.uw.edu.pl/dane/Komunikat_Berlinski_PL.pdf).
 35. [La] Rosa S. 2008 New Forms of International Cooperation in Doctoral Training: Internationalisation and International Doctoral - One Goal, Two Models, „Higher Education in Europę”, 1. 1 , nr 33.
 36. Sadlak J. (red.) 2004 Doctoral Studies and Oualifications in Europę and the United States. Status and Prospects, UNESCO-CEPES, Bucharest.
 37. Strategia... 2009 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020. Projekt środowiskowy, Warszawa (http://www.frp.home.pl/pliki/Strategia_tom-1.pdf).
 38. Schneider F., Gur R. 2008 The International Research Group on „Brain-Behamr Relationship of Norma! Disturbed Emotions in Schizophrenia and Autism” as an Example of German-American Cooperation in Doctoral Training, „Higher Education in Europę”, t. 33, nr 1.
 39. Taylor J. 2008 Ouality and Standards: The Challenge ofthe Professional Doctorate, „Higher Education in Europe”, t. 33, nr 1.
 40. Taylor J. 2004 The United Kingdom, w: J. Sadlak (red.): Doctoral Studies and Oualification in Europę and the United States. Status and Prospects, UNESCO-CEPES, Bucharest.
 41. Teichler U. 2008 Germany and beyond: New Dynamics for the Academic Profession, w: W. Locke, U. Teichler (red.): The Changing Conditions for Academic Work and Careers in Select Countries, International Centre for Higher Education Researches, Kassel.
 42. Teichler U. 2008 Germany and beyond: New Dynamics for the Academic Profession, w: W. Locke, U. Teichler (red.): The Changing Conditions for Academic Work and Careers in Select Countries, International Centre for Higher Education Researches, Kassel.
 43. Ziejka F. (red.) 2006 Model awansu naukowego w Polsce, Konferencja Rektorów Akademickich Szkóf Polskich, Kraków.