Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce (2010—2020)

Main Article Content

Dominik Antonowicz
Magdalena Krawczyk-Radwan
Dominika Walczak

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są zmiany w polskim szkolnictwie wyższym wynikające z umasowienia szkolnictwa wyższego, przeobrażeń strukturalnych gospodarki w kierunku modelu postindustrialnego oraz liberalnych reform sektora publicznego. Celem analiz jest pokazanie, że w warunkach rosnącej konkurencji coraz większe znaczenie będzie miała marka dyplomu uczelni. W Polsce marka dyplomu uczelni nie odgrywała dotąd znaczącej roli, ponieważ zaległości edukacyjne, a przede wszystkim koniunktura demograficzna, zapewniały wystarczająco wysoki poziom popytu na usługi edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Ten okres już minął i w nadchodzących latach rywalizacja o studentów będzie coraz większa, a marka dyplomu już zaczyna odgrywać decydującą rolę w tym, które uczelnie pozostaną na rynku edukacyjnym, a które będą musiały przejść głęboką restrukturyzację lub po prostu zniknąć z rynku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Antonowicz, D., Krawczyk-Radwan, M., & Walczak, D. (2011). Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce (2010—2020). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(37), 87-105. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3230
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Dominik Antonowicz

Dominik Antonowicz - doktor socjologii, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii nauki oraz polityki publicznej. Jest stypendystą Fundacji Nauki Polskiej oraz rządu brytyjskiego. W ramach stażu postdoktorskiego pracował w Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na Uniwersytecie w Twente (Holandia).

Magdalena Krawczyk-Radwan

Magdalena Krawczyk-Radwan - socjolog, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, przygotowuje w Instytucie Studiów Społecznych doktorat poświęcony rankingom szkół wyższych. Kieruje Zespołem Badań Nauczycieli w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Dominika Walczak

Dominika Walczak - doktor socjologii, pracuje jako adiunkt w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych nad Społecznymi Problemami Płci. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki socjologii płci oraz socjologii edukacji, zwłaszcza systemu nauki i szkolnictwa wyższego, studiów doktoranckich, przebiegu karier akademickich, a także mobilności międzynarodowej studentów i pracowników naukowych.

Referencje

 1. Antonowicz D., Krawczyk-Radwan M., Walczak D. 2011 Marka dyplomu, Warszawa (w druku).
 2. Arrow K. 1973 Higher Education as a Filter, „Journal of Public Economics”, 1.1, s. 193-216.
 3. Beck U. 1992 Risk Society: Towards a New Modernity, Sage, New Delhi.
 4. Becker G. 1964 Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, University of Chicago Press, Chicago.
 5. Bell D. 1973 The Corning of Post-lndustrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic Books, New York.
 6. Beveridge W. 1944 Full Employment in a Free Society, Allen & Unwin, London.
 7. Brennan J., Kogan M., Teichler U. (red.) 1996 Higher Education and Work, Jessica Kingsley Publishers, London.
 8. Collins R. 1979 Functional and Conflict Theories of Educałional Słrałificałion, „Amercian Sociological RP view”, nr 36, s. 1002-1019.
 9. Deem R. 1998 New Managerialism in Higher Education. The Management of Performances and Cultures in Universities, „International Studies in the Sociology of Education”, nr 8(1), s. 473-495
 10. Domański H. 1990 Hierarchie i bariery społeczne lat dziewięćdziesiątych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 11. Drucker R 1969 The Age of Discontinuity, Harper & Row, New York.
 12. Gorlewski B., Antonowicz D. 2011 Demograficzne tsunami. Raport na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku, Instytut Sokratesa, Warszawa (http://instytutsokratesa.pl/pliki/Demograficzne_Tsunami_lnstytut_Sokratesa.pdf).
 13. Jabłecka J. 2002 Menedżeryzm i państwo ewaluacyjne - zmiany w zarządzaniu uniwersytetami na przykładzie Wielkiej Brytanii, w: M. Wójcicka (red.): Dywersyfikacja w szkolnictwie wyższym, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 14. Kivinen O. 1997 Graduate Credentials in a Changing Labour Market, „Higher Education in Europe”, t. XXII, nr 443-455.
 15. Kivinen O., Ahola S, Kankaanpaa A. 1995 Current and the Futurę Demand for Graduates. Problem of Comparative Analysis, „European Journal of Education”, nr 30(2), s. 187-203.
 16. Kivinen O., Silvennoinen H. 2002 Changing Relations between Education and Work. On the Mechanisms and Outcomes of the Educational System, „International Journal of Lifelong Education”, t. 21, nr 1, s. 44-54.
 17. Kwiek M. 2006 The University and the State. A Study into Global Transformations, Peter Lang Scientific Publishers, Frankfurt - New York.
 18. Kwiek M. 2009 The Two Decades of Privatization in Polish Higher Education. Cost-Sharing, Equity and Access, w: J. Knight (red.): Financing Higher Education: Eguity and Access, Sense Publishers,
 19. Rotterdam - Boston - Taipei.
 20. Labaree D. 1997 How to Succeed in School without Learning. The Credentials Race in American Education, Yale University Press, New Heaven - London.
 21. Misztal B. (red.) 2000 Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce, Universitas, Warszawa.
 22. Molnarova D, Jedlicka M. 2007 Building and Management of Brands in a Competitive Enwonment. New Trends in Marketing Management Aimed at Increasing the Competitiveness of the Enterprise, Trnava.
 23. Pachociński R. 2004 Kierunki reform szkolnictwa wyższego, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa,
 24. Pollitt C. 1990 Managerialism and the Public Services. The Anglo-American Experience, Oxford.
 25. Pybansky R., Prajova V. 2009 Communication with Customers via Brand, „Annals of DAAAM” (Danube Adria Association for Automation and Manufacturing), t. 20, nr 1679-1680.
 26. Schultzt. 1971 lnvestment in Humań Capital: The Role of Education and Research, The Free Press / Collier-Macmillan, London.
 27. Stehr N. 1994 Knowledge Societies, Sage, London.
 28. Strategia... 2010 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku, Ernst & Young, Warszawa.
 29. Teeple G. 1995 Globalization and the Decline of Social Reform, Garamond Press, Toronto.
 30. Trow M. 1973 Problem in the Transition from Elitę to Mass Higher Education, Carnegie Commission on Higher Education, Berkeley.
 31. Wójcicka M. (red.) 2002 Dywersyfikacja w szkolnictwie wyższym, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.