Jakość usług edukacyjnych w komunikacji marketingowej szkół wyższych w Polsce

Main Article Content

Justyna Maciąg

Abstrakt

Edukacja staje się wspołcześnie kosztowną inwestycją, ktora wywiera wpływ na przyszłe życie zawodowe i prywatne studentow, na działalność pracodawcow oraz na rozwoj społeczny i gospodarczy kraju. Klienci szkoły wyższej, w celu zminimalizowania ryzyka podjęcia niewłaściwego wyboru uczelni i kierunku studiow, poszukują wiarygodnych informacji, dotyczących m.in. jakości usług edukacyjnych oraz szeroko pojętej reputacji szkoły. Ważnym narzędziem komunikacji marketingowej uczelni jest strona internetowa. Autorka przedstawia wyniki badań, ktorych celem była ocena stron internetowych polskich szkoł wyższych. Skupia się na wybranej kategorii informacji marketingowej przekazywanej klientom uczelni - informacji dotyczącej jakości usług edukacyjnych. Przedmiotem badania były rożnego rodzaju formy deklarowania i potwierdzania jakości usług stosowane w szkołach wyższych, tj. m.in. polityka jakości, misja, akredytacje oraz certyfikaty. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na potwierdzenie postawionej hipotezy badawczej, że polskie szkoły wyższe poprzez swe strony internetowe nie przekazują pełnej informacji o jakości usług edukacyjnych oraz nie doceniają rożnego rodzaju form deklarowania i potwierdzania jakości świadczonych usług jako czynnika promocji uczelni. Wyniki badań wykazały rownież, że takie czynniki jak forma organizacyjno-prawna szkoły, liczba kierunkow kształcenia oraz stopień studiow mają istotny statystycznie wpływ na jakość i ilość informacji dotyczących jakości usług edukacyjnych prezentowanych na stronie internetowej uczelni.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Maciąg, J. (2011). Jakość usług edukacyjnych w komunikacji marketingowej szkół wyższych w Polsce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(37), 119-135. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3232
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Justyna Maciąg

Justyna Maciąg - doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, od 1998 r. pracuje w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (na stanowisku adiunkta), od 2006 r. pełni funkcję pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia i akredytacji. Głównym obszarem jej zainteresowań naukowo-badawczych jest zarządzanie jakością usług, ze szczególnym uwzględnieniem usług edukacyjnych.

Referencje

 1. Boguski J. 2009 Od uniwersytetu tradycyjnego do uniwersytetu przyszłości, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe,nr 1/33.
 2. Buchner-Jeziorska A., Boczkowski A. 1996 Procedury i negocjacje. Jakość kształcenia w szkole wyższej, Wydawnictwo Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Chapman R.G. 1986 Toward a Theory of College Selection: A Model of College Search and Choice Behaviour, w: R.J. Lutz (red.): Advances in Consumer Research, 1.1, Association for Consumer Research, Provo, Utah.
 4. Dew J. 2009 Ouality Issues in Higher Education, „The Journal For Ouality & Participation”, kwiecień.
 5. Dietl J. 2004 Czy potrzebne jest zarządzanie marketingowe w szkolnictwie wyższym?, w: G. Nowaczyk, M. Kolasiński (red.): Marketing szkól wyższych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 6. Doughty D. 2007 Certyfikat w dziedzinie zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich - model dla sektora malej i średniej przedsiębiorczości w Polsce, w: O. Konieczny, R. Schmidtke (red.): Inwestycja w kadry. Perspektywa instytucji szkoleniowych, WYG international, Warszawa - Kraków.
 7. Geryk M. 2007 Rynek uczelni niepublicznych w Polsce, Wydawnictwo Szkoty Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 8. How European... 2009 How European Students Perceive Higher Education in Europę, European Commission (www.europa.eu/rapid/).
 9. Iwankiewicz-Rak B. 2004 Zarządzanie marketingowe szkoła wyższą, w: G. Nowaczyk, M. Kolasiński (red.): Marketing szkół wyższych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 10. Jager J., Plooy T. 2010 Information Sources Used to Select a Higher Education Institution: Evidence from South African Students, „Business Education & Accreditation”, t. 2, nr 1.
 11. Jotkiewicz D. 2005 Ewaluacja szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” nr 2/26.
 12. Kloze T. 2006 Akredytacja czy certyfikacja, „ABC Jakości. Akredytacja. Badania. Certyfikacja. Ouality Review”, nr 4.
 13. Kochanowski J. 2008 Komunikacyjny (polilogiczny) model zarządzania jakością w szkole wyższej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/31.
 14. Krzyżanowska M. 2004 Marketing usług edukacyjnych szkoły wyższej, w: G. Nowaczyk, M. Kolasiński (red.): Marketing szkół wyższych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 15. Lisiecka K. 2001 Przegląd koncepcji zapewnienia i oceny jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym, w: K. Lisiecka (red.): Zapewnienie jakości kształcenia w szkole wyższej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 16. Łukasik M. 2006 Strategie promocyjne uczelni technicznych w Polsce i w Niemczech, „Świat Marketingu” (czasopismo internetowe), nr 8 (http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj= 0 1 &id_numer=520690).
 17. Meyer K.A. 2008 The „Virtual Face” of Institutions: What Do Home Pages Reveal about Higher Education?, „lnnovation in Higher Education”, nr 33.
 18. Morley L, Aynsley S. 2007 Employers, Ouality and Standards in Higher Education: Shared Values and Vocabularies or Elitism and lnequalities?, „Higher Education Ouarterly”, t. 61, nr 3.
 19. Mruk H., Pilarczyk B., Szulce H. 2007 Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 20. Pluta-Olearnik M. (red.) 2009 Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Difin, Warszawa.
 21. Raport strategiczny... 2008 Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2008. Polska. Europa. Świat. (http://www.iab.com.pl).
 22. Ratajczak M. 2002 O powszechności akredytacji, „Forum Akademickie”, nr 1.
 23. Reichert S., Tauch Ch. 2003 Trends 2003. Progress towards European Higher Education Area. Bologna Four Years After: Steps toward Sustainable Reform in Higher Education, European University Association, Geneve (http://www.unizg.hr/unesco/texts/trends_2003_progress_towards_ehea.pdf).
 24. Students and Higher... 2009 Students and Higher Education Reform. Survey among Students in Higher Education Institutions, in the EU Member-States, Croatia, Iceland, Norway and Turkey, „European Commission. Flash Eurobarometer” (www.ec.europa.eu/education/higher-education).
 25. Szczepańska-Woszczyna K. 2004 Wykształcenie absolwentów elementem kształtowania pozycji rynkowej uczelni, w: G. Nowaczyk, M. Kolasiński (red.): Marketing szkól wyższych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 26. Tremblay K. 2008 OECD Assessment of Higher Education Learning Outcomes (AHELO) Feasibility Study, OECD/IMHE General Conference on Ouality, Relevance and Impact of Higher Education, 8-10 September 2008; Paris (www.oecd.org).
 27. Ustawa... 2010 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności. Załącznik do obwieszczenia Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 roku, „Dziennik Ustaw” 2010, nr 138, poz. 935.
 28. Waniowski R, Sobotkiewicz D., Daszkiewicz D. 2010 Marketing. Teoria i przykłady, Placet, Warszawa.
 29. Wójcicka M. 1995 Zapewnienie jakości kształcenia w polskich uczelniach - założenia i wyniki badań ankietowych, w: E. Wnuk-Lipińska, M. Wójcicka (red.): Jakość w szkolnictwie wyższym. Przykład Polski, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 30. Wójcicka M. 2001 Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 31. Zailskaite-Jakśte L, Kuvykaite R. 2010 Internet-based Communication with Target Audiences: Case Study of Higher Education Institutions, „Economics and Management”, nr 15.