Tworzenie i funkcjonowanie archiwów zakładowych w uczelniach niepublicznych

Main Article Content

Wiesław Letkiewicz

Abstrakt

Celem artykułu jest uzasadnienie konieczności tworzenia i funkcjonowania archiwów zakładowych w uczelniach niepublicznych. Prawidłowo zorganizowana praca kancelaryjna oraz właściwie prowadzone archiwum zakładowe stanowią obecnie niezbędny element nowoczesnego stylu zarządzania. Autor zestawia podstawowe akty prawne regulujące działalność uczelnianych archiwów zakładowych oraz wykazuje potrzebę zatrudnienia na stałe kompetentnego personelu archiwum.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Letkiewicz, W. (2011). Tworzenie i funkcjonowanie archiwów zakładowych w uczelniach niepublicznych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(37), 136-144. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3233
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Wiesław Letkiewicz

Wiesław Letkiewicz - nauczyciel dyplomowany, doktor socjologii, dyplomowany wizytator szkolny, były wizytator w Kuratorium i Ministerstwie Oświaty. Pracował jako nauczyciel w szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym. Od 2002 r. pracuje w szkolnictwie wyższym jako specjalista w zakresie zarządzania dokumentacją, zwłaszcza zarządzania dokumentacją uczelni niepublicznych.

Referencje

  1. Materiały... 2005 Materiały VII Europejskiej Konferencji na temat archiwów „Archiwista: zawód przyszłości w Europie”, Warszawa, 18-20 maja 2005, Dyrekcja Archiwów Państwowych, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Europejski Oddział i Sekcja Archiwów Zawodowych Międzynarodowej Rady Archiwów, Warszawa.
  2. Pustuła Z. (red.) 2001 Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, Archiwum Państwowe, Warszawa.
  3. Stryjkowski K. (red.) 2001 Vademecum kancelaryjno-archiwalne, Societas Archivi Posnaniensis, Poznań.
  4. Wiśniewski M. 1999 Technika biurowa, wyd. 7, Wydawnictwo MPi2, Poznań.
  5. Obwieszczenie... 2002 Obwieszczenie Marszalka Sejmu RP z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, „Dziennik Ustaw”, nr 171, poz. 1396.
  6. Rozporządzenie... 2002 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, „Dziennik Ustaw”, nr 167, poz. 1375.
  7. Rozporządzenie... 2011 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, „Dziennik Ustaw”, nr 14, poz. 67.
  8. Ustawa... 1983 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, „Dziennik Ustaw”, nr 38, poz. 173, z późn. zm.
  9. Ustawa... 2005 Ustawa z dnia 21 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, „Dziennik Ustaw’’ nr 164, poz. 1365.