Absolwent szkoły wyższej - sylwetka w kontekście społecznym

Main Article Content

Emilia Werner

Abstrakt

Autorka proponuje uniwersalną klasyfikację sylwetki absolwenta szkoły wyższej w kategoriach „absolwent - człowiek wykształcony”, „absolwent - człowiek wykwalifikowany”. Różnica między nimi dotyczy motywacji do uzyskania szerszego zakresu wiedzy niż konieczny do pracy w zawodzie oraz na wykorzystaniu ' zdobytej wiedzy do celów szerszych niż praca. Kwestię tę opisuje na tle warunków społeczno-ekonomicznych współczesnej Polski, które sprawiają, że - mimo wzrostu liczby osób wykształconych oraz dużej wartości indywidualnej wykształcenia - użyteczność wykształcenia dla jednostki bywa problematyczna. W artykule zostały przedstawione wybrane wyniki badań Bilansu Kapitału Ludzkiego, które wskazują na pewne wady i luki w przygotowaniu zawodowym absolwentów szkól wyższych. Autorka omawia także tendencje w kształtowaniu sylwetki absolwenta szkoły wyższej (coraz większe oddziaływanie na jej cechy, zwłaszcza w aspekcie kwalifikacji zawodowych, studentów - klientów rynku edukacji, którzy chcą mieć wpływ na zawartość programową poszczególnych kierunków studiów). Rozważania kończy stwierdzeniem, że istnieje potrzeba, aby sylwetka absolwenta szkoły wyższej zawierała cechy obu przedstawionych w artykule typów sylwetki absolwenta, gdyż takie są wymagania kolejnego etapu rozwoju społecznego - społeczeństwa mądrości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Werner, E. (2011). Absolwent szkoły wyższej - sylwetka w kontekście społecznym. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(37), 106-118. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3231
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Emilia Werner

Emilia Werner - socjolog, pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Menedżerskiej oraz doradca zawodowy w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Warszawie. Zainteresowania naukowe: funkcjonowanie rynku, biznesu, innowacji społecznych, społecznej odpowiedzialność biznesu, rynku pracy oraz doradztwa zawodowego. Zainteresowania te wynikają z wieloletnich doświadczeń w pracach badawczych poświęconych analizie problemów zatrudnienia, świadomości ekonomiczno-społecznej, postaw społecznych oraz pracy doradcy zawodowego, a także udziału w opracowywaniu ścieżki kariery zawodowej osób szukających pracy, w tym absolwentów szkół średnich i wyższych.

Referencje

 1. Bilans... 2011 Bilans Kapitału Ludzkiego - premiera wyników badań PARP. Materiały konferencyjne, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 2. Chmielecka E. 2004 Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno?, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/23.
 3. Chmielecka E. 2008 Edukacja dla społeczeństwa mądrości (www.e-deukacja.net/czwarta/referaty).
 4. Dąbrowa-Szefler M. 2005 Problemy zapewnienia jakości kształcenia w literaturze i w praktyce szkół wyższych, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2/26.
 5. Deklaracja... 2010 Deklaracja z Budapesztu i Wiednia w sprawie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, 12 marca 2010 roku (http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/dane/Deklaracja_Budapest-Vienna.pdf).
 6. Edukacja... 1998 Edukacja - jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, UNESCO, Warszawa.
 7. Fatyga B. 2008 Wptyw zmian ustrojowych po 1998 r. na aspiracje młodzieży (www.nauki-spoleczne.info)
 8. Hejwosz D. 2010 Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych, Impuls, Kraków.
 9. Jankowski D. 2004 Edukacja wobec zmiany, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 10. Jakubowski W. (red.) 2008 Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), Impuls, Kraków.
 11. Jawłowska A. 1975 Drogi kontrkultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 12. Kubin J. 2005 Kultura intelektualna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 13. Melosik Z. 2009 Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskurs wolności i wiedzy, Impuls, Kraków.
 14. Okoń W. 2008 Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Edukacyjne Żak, Warszawa.
 15. Paszkowska-Rogacz A, Tarkowska M. 2004 Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa.
 16. Remiszewska Z. 2009 Młodzi: wykształcenie dla sukcesu czy ryzyka? Antycypowanie dróg rozwoju, w: M. Gawrońska-Garstka (red.): Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo intelektualne Polaków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań.
 17. Rozporządzenie... 2004 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, „Dziennik Ustaw” 2004, nr 265, poz. 2644, tekst ujednolicony: „Dziennik Ustaw” 2007, nr 106, poz. 728.
 18. Sośnicki K. 1967 Istota i cele wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 19. Strategia... 2010 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku. Raport cząstkowy, Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 20. Strawiński P 2008 Opłacalność studiów w Polsce. Model i jego wyniki, „Ekonomista”, nr 4.
 21. Strawiński P 2009 Efekt zewnętrzny wykształcenia, „Gospodarka Narodowa”, nr 5-6.
 22. Żukrowska K. (red.) 2007 Proces Boloński: scenariusze rozwoju, w: K. Żukrowska (red.): Co łączy, a co dzieli Unię Europejską, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa