Osiągnięcia Ewy Rzetelskiej-Feleszko (1932-2009) w zakresie światowej slawistyki

Main Article Content

Helena Krasowska

Abstrakt

Ewa Rzetelska-Feleszko (1932-2009), profesor w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Urodziła się w 1932 roku w Warszawie. Jest autorką około 340 publikacji, w tym kilku książek własnych, kilkunastu książek we współautorstwie. Była też autorką koncepcji i redaktorem naukowym dwóch syntez onomastycznych: Polskie nazwy własne. Encyklopedia (1998) i Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, 1.1 i 2 (2002, 2003), a także redaktorem kilku książek. Ponadto była członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych, np. International Committee (Council) of Onomastic Sciences - ICOS, International Society for Dialectology and Geolinguistic. W niektórych gremiach polskich pełniła funkcje przewodniczącej lub członka prezydium. Prowadzone badania naukowe: dialektologia, onomastyka oraz historia języka polskiego i języków zachodniosłowiańskich, w tym zwłaszcza łużyckiego, kaszubszczyzny, dialektów pomorskich; wielokierunkowe badania onomastyczne dotyczące wielu kategorii nazewniczych i różnej problematyki: teoretycznej, strukturalnej, kulturowej; problematyka mniejszości narodowych i etnicznych; przewodniki językoznawcze - polonistyczny i slawistyczny. Była ekspertem i recenzentem w Komisjach (m.in. Komisja Ustalania Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych - KUNMiOF), recenzentem w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i do tytułu profesora. Brała udział (z referatami) w około 30 kongresach i konferencjach międzynarodowych, ponadto w wielu konferencjach krajowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krasowska, H. (2011). Osiągnięcia Ewy Rzetelskiej-Feleszko (1932-2009) w zakresie światowej slawistyki. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 26-34. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3246
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Helena Krasowska

Helena Krasowska - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Jej zainteresowania skupiają się wokół problematyki związanej z dialektologią, socjolingwistyką, etnologią, folklorystyką. Zajmuje się także problemami językowymi i kulturowymi pogranicza, kwestiami mniejszości narodowych. Prowadzi eksploracje terenowe głównie wśród Polaków na Ukrainie. Fascynuje ją wielokulturowość i wielojęzyczność Bukowiny. Jest autorką blisko 100 prac naukowych, w tym 3 monografii autorskich i 4 współautorskich. Od 2004 r. pracuje w Instytucie Slawistyki PAN na stanowisku adiunkta.

Referencje

 1. Atlas językowy... 1964-1978 Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, 1.1-15, oprać. Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN, t. 1-6 red. Z. Stieber, t. 7-15 red. H. Popowska-Taborska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 2. Lesiów M, Olejnik M. 2005 Historyczne słowiańskie nazwy terenowe na Pomorzu Zachodnim, w: M. Lesiów, M. Olejnik:Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 3. Rzetelska-Feleszko E. 1963 Nazwy wsi typu Tuszkowy, Ciechoiewy, „Onomastica”, nr 8, s. 69-86.
 4. Rzetelska-Feleszko E. 1973 Dawne słowiańskie dialekty województwa koszalińskiego. Najstarsze zmiany fonetyczne,
 5. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 6. Rzetelska-Feleszko E. 1978 Rozwój i zmiany toponimicznego formantu -ica na obszarze zachodniosłowiańskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 7. Rzetelska-Feleszko E. 1986 Pomorze Zachodnie. Nasz język dawniej i dziś, PWN, Warszawa.
 8. Rzetelska-Feleszko E. 1987 D/e Zuflusse zur Ostsee von der Weichselmundung bis zur Persante (Dopływy Bałtyku od
 9. ujścia Wisły do Parsęty), seria Hydronymia Europaea, zeszyt 2, s. 138, Stuttgart.
 10. Rzetelska-Feleszko E. red. 1998 Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN,
 11. Kraków.
 12. Rzetelska-Feleszko E. 2004 O pierwszej wyprawie dialektologicznej na Łużyce, „Zeszyty Łużyckie”, nr 37/38.
 13. Rzetelska-Feleszko E. 2006a Językoznawstwo wobec problematyki migracji, w: A. Furdal, W. Wysoczański (red.): Migracje: dzieje, typologia, definicje, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 14. Rzetelska-Feleszko E. 2006b W świecie nazw własnych, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa - Kraków.
 15. Rzetelska-Feleszko E., Duma J. 1977 Nazwy rzeczne Pomorza między dolną Wisłą a dolną Odrą, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 16. Rzetelska-Feleszko E., Duma J. 1985 Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Środkowego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 17. Rzetelska-Feleszko E., Duma J. 1991 Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Szczecińskiego, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 18. Rzetelska-Feleszko E., Duma J. 1996 Językowa przeszłość Pomorza Zachodniego na podstawie nazw miejscowych, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 19. Rzetelska-Feleszko E., Duma J. 2008 Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa, t.1, A-O.
 20. Rzetelska-Feleszko E., Duma J., Cieslikowa A. 2002 Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa - Kraków, 1.1.
 21. Rzetelska-Feleszko E., Pałkowska J. 1958 Z historii badań nad gwarami kaszubskimi, „Rocznik Gdański” , t. 15/16, 1956-1957, s. 342-392.
 22. Rzetelska-Feleszko E., Wolff A. 1982 Mazowieckie nazwy terenowe do końca XVI wieku, PWN, Warszawa.