Uczelnie niepubliczne - dzieci gorszego Boga? Dlaczego fundusze europejskie nierówno wspierają polskie uczelnie?

Main Article Content

Marcin Jarosław Geryk

Abstrakt

Autor artykułu, założyciel i kanclerz dwóch polskich uczelni niepublicznych, podejmuje próbę analizy obecnej sytuacji na rynku edukacyjnym w kraju, skupiając się przede wszystkim na problemach, z którymi mierzyć się muszą uczelnie niepubliczne, a źródłem których w znacznej mierze jest brak polityki równego traktowania szkół publicznych i niepublicznych. Poruszona zostaje nie tylko kwestia rozdziału funduszy europejskich, ale także dotacji z budżetu państwa czy regulacji prawnych. Autor, poza analizą obecnej sytuacji, sugeruje również propozycje rozwiązań istniejących problemów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Geryk, M. J. (2011). Uczelnie niepubliczne - dzieci gorszego Boga? Dlaczego fundusze europejskie nierówno wspierają polskie uczelnie?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 139-150. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3254
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Marcin Jarosław Geryk

Marcin Jarosław Geryk - absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1995 r.), doktor nauk ekonomicznych (2006 r., stopień uzyskany w SGH w Warszawie). W 1999 r. założył Wyższą Szkołę Zarządzania w Gdańsku. W chwili jej tworzenia był najmłodszym założycielem niepaństwowej uczelni w Polsce. W 2003 r. utworzył Wyższą Szkołę Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie. W obu uczelniach pełni funkcję kanclerza oraz członka senatu. Oprócz zarządzania uczelniami zajmuje się również działalnością naukową. Od 2001 r. prowadzi badania rynku niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce, zajmuje się zagadnieniami zarządzania oraz społecznej odpowiedzialności uczelni. Autor wielu prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą, członek Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej SEM FORUM oraz The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics (IIAS) c/o University of Windsor w Kanadzie, a także w Business Ethics Society. Reprezentuje Wyższą Szkołę Zarządzania w European Foundation for Management Development (EFMD) w Brukseli. Podziwia swoich studentów, lubi dobrą kuchnię, szczególnie japońską. Uprawia sporty zimowe - w szczególności jazdę na nartach i letnie - nurkowanie - posiada patent Advanced Open Water Diver PADI oraz Rescue Diver, a także uprawnienia motorowodne.

Referencje

 1. Banaszak B. 2008 Prawo konstytucyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, wyd. 4.
 2. Białecki I. 2008 Międzynarodowe badania, debata i polityka edukacyjna, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/31.
 3. Chmielecka E. 2004 Współdziałanie uczelni publicznych i niepublicznych - opinie rektorów, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa.
 4. Geryk M. 2007 Rynek uczelni niepublicznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 5. Geryk M. 2010 Tworzenie strategii rozwoju uczelni przez pryzmat innowacji, w: E. Urbańczyk (red.): Koszt kapitału i źródła finansowania przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe”, nr 636, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Geryk M. 2011 Analiza wpływu kryzysu finansowego na system szkolnictwa wyższego. Perspektywa krajowa i zagraniczna, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, zeszyt naukowy nr 109, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 7. Jabłecka J., Kochanowski J. (oprać.) 2008 Uwagi Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego do założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/31.
 8. Jarecki W. 2009 Społeczne koszty i efekty wykształcenia, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 1/33.
 9. Kalina-Prasznic U. (red.) 2007 Encyklopedia prawa, wyd. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 10. Szkoły wyższe... 2010 Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r., Gtówny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 11. Uczelnie niepubliczne... 2011 Uczelnie niepubliczne w projektach Unii Europejskiej, „Perspektywy”, nr 6-8 (124) (www.mapadotacji.gov.pl [dostęp 23.08.2011]; www.nauka.gov.pl [dostęp 7.04.2011] - strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 12. Ustawa... 1990 Ustawa z dnia 25 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym, „Dziennik Ustaw” Nr 65, poz. 385.
 13. Ustawa... 1991 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, „Dziennik Ustaw” Nr 95, poz. 425; wielokrotnie nowelizowana - ostatnia nowelizacja: „Dziennik Ustaw” z 2011 r. Nr 205! poz. 1206.
 14. Ustawa... 1997 Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych, „Dziennik Ustaw” Nr 96, poz. 590; wielokrotnie nowelizowana - ostatnia nowelizacja: „Dziennik Ustaw” z 2005 r. Nr 10, poz.71 i Nr 23, poz. 187.
 15. Ustawa... 2005 Ustawa z dnia 25 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, „Dziennik Ustaw” Nr 164, poz. 1365; wielokrotnie nowelizowana - ostatnia nowelizacja: „Dziennik Ustaw” z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.