Jakie kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkól wyższych są nam potrzebne? Wywiady z pracodawcami Mazowsza
PDF

Słowa kluczowe

absolwenci
kompetencje
kwalifikacje
pracodawcy Mazowsza
szkoty wyższe

Jak cytować

Drogosz-Zabłocka, E., & Minkiewicz, B. (2012). Jakie kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkól wyższych są nam potrzebne? Wywiady z pracodawcami Mazowsza. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 55–80. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3271

Abstrakt

W artykule przedstawiono charakterystykę kwalifikacji i kompetencji, jakie absolwenci szkół wyższych posiadają i jakie są oczekiwane przez pracodawców Mazowsza. Wykorzystano w tym celu wyniki badania jakościowego, a dokładnie 45 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) z szefami i właścicielami firm (małych, średnich i dużych) regionu. W trakcie badania zostały m.in. zidentyfikowane i opisane stosowane w firmach mechanizmy i procedury, które umożliwiają ocenę stopnia dostosowania kwalifikacji i kompetencji, w które wyposaża absolwentów uczelnia do tych, których oczekuje rynek, a także proces rekrutacji oraz system ocen i weryfikacji kwalifikacji oraz podejmowane przez pracodawców działania w przypadku zaistnienia rozbieżności między wymaganiami pracy a kompetencjami pracownika. Okazało się, że przyjęte kryteria doboru pracodawców, tj. forma prawna, wielkość firmy i obszar jej działania, różnicują w sposób widoczny stosowane przez nich procedury (rekrutacyjne, oceny i weryfikacji kwalifikacji, szkoleniowe, adaptacyjne). W artykule pokazano także te różnice. Ponieważ kwestią, która wywołuje wiele emocji i dyskusji, jest dostosowanie, a raczej niedostosowanie struktury kierunkowej szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy i ponieważ brak jest informacji o tych potrzebach, podjęto w nim również próbę odpowiedzi na postawione w tytule artykułu pytanie.

PDF

Bibliografia

Badanie... 2008 Badanie treści modułowych ogłoszeń rekrutacyjnych, zapotrzebowanie pracodawców na zawody i kwalifikacje, Instytut Homo Homini dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Warszawa, grudzień.

Becker S.O., Woessmann L. 2007 Was Weber Wrong?: A Humań Capital Theory of Protestant Economic History, Universitat Munchen, Munchen.

Becker S.O., Hornung E., Woessmann L. 2010 Education and catch Up in the Industrial Revolution, „American Economic Journal: Macroeconomics”, t. 3, nr 3.

Boni M. (red.) 2011 Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.

Górniak J. (red.) 2011 Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, PARR Warszawa.

Górniak J. (red.) 2012 Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski, PARR Warszawa.

Maciof S. 2011 Losy zawodowe absolwentów SGH w świetle wyników badań ankietowych z 2011 roku w: B. Minkiewicz: System monitorowania losów absolwentów SGH, III etap, ORSE SGH. Warszawa.

MEN 2010 Od Europejskich do Polskich Ram Kwalifikacji. Model Polskich Ram Kwalifikacji, Priorytet III Po KL, działanie 3.4., poddziałanie 3.4.1., Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, styczeń (www.krk.org.pl/slownik-pojec).

Rozporządzenie... 2011 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, „Dziennik Ustaw” Nr 253, poz. 1520.

Słownik... 2010 Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji, Warszawa (www.krk.org.pl/slownik-pojec).

Strzebońska A., Dobrzyńska M. 2011 Kompetencje jako przejaw kapitału ludzkiego, PARR Warszawa.

Szkoły wyższe... 2011 Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Uczelnie... 2012 Uczelnie niepubliczne w Polsce 1991-2011, portal internetowy Perspektywy.pl (www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=...).

Ustawa... 1981 Ustawa z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych, tekst jednolity „Dziennik Ustaw” z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.

Ustawa... 1996 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, tekst jednolity „Dziennik Ustaw” z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.

Ustawa... 2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych, „Dziennik Ustaw” Nr 96, poz. 618, z późn. zm.

Ustawa... 2011 Ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, „Dziennik Ustaw” Nr 84, poz. 455.

Zalecenie... 2008 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez cale życie, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, 5 maja 2008 roku, Bruksela.