Jakie kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkól wyższych są nam potrzebne? Wywiady z pracodawcami Mazowsza

Main Article Content

Elżbieta Drogosz-Zabłocka
Barbara Minkiewicz

Abstrakt

W artykule przedstawiono charakterystykę kwalifikacji i kompetencji, jakie absolwenci szkół wyższych posiadają i jakie są oczekiwane przez pracodawców Mazowsza. Wykorzystano w tym celu wyniki badania jakościowego, a dokładnie 45 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) z szefami i właścicielami firm (małych, średnich i dużych) regionu. W trakcie badania zostały m.in. zidentyfikowane i opisane stosowane w firmach mechanizmy i procedury, które umożliwiają ocenę stopnia dostosowania kwalifikacji i kompetencji, w które wyposaża absolwentów uczelnia do tych, których oczekuje rynek, a także proces rekrutacji oraz system ocen i weryfikacji kwalifikacji oraz podejmowane przez pracodawców działania w przypadku zaistnienia rozbieżności między wymaganiami pracy a kompetencjami pracownika. Okazało się, że przyjęte kryteria doboru pracodawców, tj. forma prawna, wielkość firmy i obszar jej działania, różnicują w sposób widoczny stosowane przez nich procedury (rekrutacyjne, oceny i weryfikacji kwalifikacji, szkoleniowe, adaptacyjne). W artykule pokazano także te różnice. Ponieważ kwestią, która wywołuje wiele emocji i dyskusji, jest dostosowanie, a raczej niedostosowanie struktury kierunkowej szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy i ponieważ brak jest informacji o tych potrzebach, podjęto w nim również próbę odpowiedzi na postawione w tytule artykułu pytanie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drogosz-Zabłocka, E., & Minkiewicz, B. (2012). Jakie kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkól wyższych są nam potrzebne? Wywiady z pracodawcami Mazowsza. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 55-80. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3271
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Elżbieta Drogosz-Zabłocka

Elżbieta Drogosz-Zabtocka - doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej). Pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych w Zespole Ekonomiki Edukacji. Zajmuje się edukacją zawodową na poziomie średnim i wyższym, a także edukacją ustawiczną, przejściem z edukacji zawodowej do zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych i wyższych, jest autorką wielu publikacji o tematyce zawodowej.

Barbara Minkiewicz

Barbara Minkiewicz - doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Redaktor naczelny „Gazety SGH”, ewaluator programu LdV. Zajmuje się edukacją zawodową na poziomie wyższym, zmianami w systemie kształcenia, przejściem z edukacji do zatrudnienia, rynkiem pracy absolwentów uczelni (głównie w aspekcie zgodności kierunkowej i kompetencyjnej oferty szkolnictwa wyższego i zapotrzebowania na nią rynku pracy); jest autorką wielu publikacji o tej tematyce.

Referencje

 1. Badanie... 2008 Badanie treści modułowych ogłoszeń rekrutacyjnych, zapotrzebowanie pracodawców na zawody i kwalifikacje, Instytut Homo Homini dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Warszawa, grudzień.
 2. Becker S.O., Woessmann L. 2007 Was Weber Wrong?: A Humań Capital Theory of Protestant Economic History, Universitat Munchen, Munchen.
 3. Becker S.O., Hornung E., Woessmann L. 2010 Education and catch Up in the Industrial Revolution, „American Economic Journal: Macroeconomics”, t. 3, nr 3.
 4. Boni M. (red.) 2011 Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 5. Górniak J. (red.) 2011 Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, PARR Warszawa.
 6. Górniak J. (red.) 2012 Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski, PARR Warszawa.
 7. Maciof S. 2011 Losy zawodowe absolwentów SGH w świetle wyników badań ankietowych z 2011 roku w: B. Minkiewicz: System monitorowania losów absolwentów SGH, III etap, ORSE SGH. Warszawa.
 8. MEN 2010 Od Europejskich do Polskich Ram Kwalifikacji. Model Polskich Ram Kwalifikacji, Priorytet III Po KL, działanie 3.4., poddziałanie 3.4.1., Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, styczeń (www.krk.org.pl/slownik-pojec).
 9. Rozporządzenie... 2011 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, „Dziennik Ustaw” Nr 253, poz. 1520.
 10. Słownik... 2010 Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji, Warszawa (www.krk.org.pl/slownik-pojec).
 11. Strzebońska A., Dobrzyńska M. 2011 Kompetencje jako przejaw kapitału ludzkiego, PARR Warszawa.
 12. Szkoły wyższe... 2011 Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 13. Uczelnie... 2012 Uczelnie niepubliczne w Polsce 1991-2011, portal internetowy Perspektywy.pl (www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=...).
 14. Ustawa... 1981 Ustawa z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych, tekst jednolity „Dziennik Ustaw” z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.
 15. Ustawa... 1996 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, tekst jednolity „Dziennik Ustaw” z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.
 16. Ustawa... 2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych, „Dziennik Ustaw” Nr 96, poz. 618, z późn. zm.
 17. Ustawa... 2011 Ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, „Dziennik Ustaw” Nr 84, poz. 455.
 18. Zalecenie... 2008 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez cale życie, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, 5 maja 2008 roku, Bruksela.